ABMK

Inwentarz zespołu akt klasztoru pw. św. Marcina sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie

Halina Dudała

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie , Polska

Abstrakt

Klasztor karmelitanek bosych w Krakowie przy ul. Grodzkiej był pierwszą w Polsce żeńską fundacją zreformowanego w X VI wieku przez św. Teresę z Avila i św. Jana od Krzyża Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Karmelitanki bose przybyły do Krakowa w 1612 roku i w pierwotnej lokalizacji zamieszkiwały aż do likwidacji klasztoru w 1787 roku. Wówczas jego dokumenty przeniesione zostały do archiwum drugiego klasztoru mniszek tej reguły w Krakowie, czyli do archiwum klasztoru pw. św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża w dzielnicy Wesoła. Pierwszą próbę inwentaryzacji zasobu tego archiwum podjął już w 1961 roku prof. Benignus Wanat OCD. Powstanie obecnie publikowanego inwentarza poprzedziły studia wstępne zwłaszcza w zakresie prawa własnego Zakonu dotyczącego wytwarzanej dokumentacji oraz praktyk jej archiwizacji. Zasób archiwum klasztoru św. Marcina w Krakowie tworzy 190 jednostek archiwalnych stanowiących 12,5 metrów bieżących akt. Podzielone one zostały na 10 serii odzwierciedlających całokształt życia wspólnoty prowadzącej życie w całości poświęcone ascezie oraz kontemplacji.

Słowa kluczowe:

karmelitanki bose, klasztor św. Marcina, Kraków, X VII-XVIII wiek

Źródła

Archiwum Klasztoru Karmelitanek Bosych na Wesołej (AKKBW)

sygn. 31, Instrukcye roznych urzedow zakonnych, XVII.

sygn. 33, Zespół akt klasztoru św. Teresy i św. Jana, Inwentarz Zgromadzenia PP. Karmelitanek bosych egzystujących na Przedmieściu Wesoła w Krakowie pod N. domu 218 Gmina VIII […] sporządzony w roku 1874, Konsygnacja książek w Bibliotece klasztorney.

sygn. 37, Zespół akt klasztoru św. Teresy i św. Jana, Inwentarz kościoła i klasztoru Zgromadzenia przy Krakowie pod tytułem Panien Karmelitanek Bosych na Wesołej pod tytułem S. Teressy fundowanych sporządzony w roku 1844.

sygn. 184, Księga accepty i wydatków klasztoru karmelitanek bossych przy kościele S. Marcina y S[więtego] O[jca] N[aszego] Jozefa będących gdzie y wizyty W[ielebnych] O[jców] N[aszych] wizytatorów generalnych y prowincyalnych od Roku P[ańskiego] 1760, 1760-1788.

sygn. 185, Księga akcepty y wydatków klasztoru karmelitanek bossych przy kościele S[więtego]Marcina y S[więtego] O[jca] N[aszego] Jozefa będących, gdzie y wizyty W[ielebnych] O[jców] N[aszych] wizytatorów generalnych y prowincyalnych od Roku P[ańskiego] 1780, 1780-1822.

Instructiones Fratrum Discalceatorum Congregationis S. Eliae Ordinis Beatissimae Virginis Mariae de Monte Carmelo, Romae 1635.

Teresa od Jezusa św., Konstytucje, w: Dzieła, t. III, Kraków 1995.

Opracowania

Borkowska Małgorzata OSB, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. II, Polska Centralna i Południowa, Warszawa 2005.

Borkowska Małgorzata OSB, Zakony żeńskie w Polsce w epoce nowożytnej, Lublin 2010.

Daranowska-Łukaszewska Joanna, Trzupek Maria, Rogóż Maria, Badania naukowe historyczno-konserwatorskie dotyczące drugiej zakrystii kościoła ss. karmelitanek bosych przy ul. Kopernika 44 w Krakowie, Archiwum Klasztoru Karmelitanek Bosych na Wesołej, Kraków 2004 [mps].

Dudała Halina Joanna, Hic liber in archivio conventus asservandus czyli o archiwum klasztoru św. Marcina karmelitanek bosych w Krakowie (1612-1655), „Archiwa – Kancelarie – Zbiory”, 12(14) (2021) s. 145-165. DOI: https://doi.org/10.12775/AKZ.2021.008

Gil Czesław OCD, Karmelitanki bose w Polsce, Kraków 2011.

Gil Czesław OCD, Słownik polskich Karmelitanek Bosych 1612-1914, Kraków 1999.

Wanat Benignus Józef, Inwentarz archiwum sióstr karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej, AKKBW, Kraków 1961 [mps].

Wanat Benignus Józef OCD, Wkład i zasługi włoskich karmelitów bosych w powstanie Prowincji Ducha Świętego w Polsce w 1. połowie XVII wieku, „Analecta Cracoviensia” 27 (1995) s. 637-651.

Wanat Benignus Józef, Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979.

Zieliński Jerzy, Polskie archiwum karmelitów bosych: historia, wybitne postaci, metoda i zbiory, „Itinera Spititualia”, 12 (2019) s. 137-158. DOI: https://doi.org/10.12775/IS.2019.008

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Dudała, H. (2022). Inwentarz zespołu akt klasztoru pw. św. Marcina sióstr Karmelitanek Bosych w Krakowie . Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 81–130. https://doi.org/10.31743/abmk.13467

Halina Dudała  halina.dudala@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie https://orcid.org/0000-0003-4620-1070