ABMK

[Recenzja]: Andrzej Moś, Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ss. 286, ISBN 978-83-8206-304-2

Beata Skrzydlewska

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Polska

Słowa kluczowe:

konkordat, Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury, Kodeks prawa kanonicznego, konstytucja Pastor bonus

Bibliografia

Knapiński Ryszard, Ewangelizacyjna rola sztuki kościelnej w świetle instrukcji Papieskiej Komisji ds. zachowania dziedzictwa artystycznego i historycznego Kościoła z dnia 15 października 1992, „Archiwa, Muzea i Biblioteki Kościelne”, 63 (1994) s. 109-116. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.8560

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany dn. 28 lipca 1993 r. (DzU z 1998 r., nr 51, poz. 318.

Leszczyński Mariusz, Muzea kościelne według aktualnego prawodawstwa Kościoła katolickiego, „Archiwa, Muzea i Biblioteki Kościelne”, 85 (2006) s. 103-118. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10051

Leszczyński Mariusz, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego, w: Otwarcie granic rynku a perspektywa „Być i mieć” człowieka oraz narodu, red. A. Kuś, P. Witkowski, Lublin 2006, s. 155-171.

Leszczyński Mariusz, Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego, „Muzealnictwo”, 49 (2008) s. 79-88.

Leszczyński Mariusz, Troska Papieskiej Komisji d. Kościelnych Dóbr Kultury o zachowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła, „Archiwa, Muzea i Biblioteki Kościelne”, 86 (2006) s. 17-25. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10068

Michalewicz Ewa, Prawo kanoniczne w służbie ochrony zabytków sakralnych, w: Ars sacra et restauratio, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1992, s. 48-51.

Moś Andrzej, Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury, Gdańsk 2021.

Nieć Halina, Uwagi do projektu Konwencji międzynarodowej dotyczącej nielegalnego wywozu dóbr kulturalnych, „Muzealnictwo”, 17 (1970) s. 18-25.

Pasierb Janusz, Ochrona zabytków sztuki kościelnej, Warszawa 1968, 1971, 1995, 2001.

Pawlaszczyk Andrzej, „Artis thesaurum omni cura servandum”. Prawo kościelne w trosce o zabytki sztuki sakralnej, w: Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa. Materiały z sesji naukowej w dniach 14-15 czerwca 2012 roku, Katowice 2013, s. 26-30.

Przekop Edward, Kościelna ochrona zabytków i dóbr kultury według Kodeksu Prawa Kanonicznego papieża Jana Pawła II, „Archiwa, Muzea i Biblioteki Kościelne”, 54 (1987) s. 30-40. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.7780

Skrzydlewska Beata, Ochrona zabytków sztuki na podstawie dokumentów kościelnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 67 (1997) s. 33-40. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.8700

Skrzydlewska Beata, Uregulowania prawne Kościoła rzymskokatolickiego dotyczące ochrony zabytków, „Archiwa, Muzea i Biblioteki Kościelne”, 77 (2002) s. 287-316. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.9322

Pobierz

Opublikowane
2022-06-29


Skrzydlewska, B. (2022). [Recenzja]: Andrzej Moś, Zasady relacji między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim w zakresie ochrony kościelnych dóbr kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021, ss. 286, ISBN 978-83-8206-304-2. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 118, 537–542. https://doi.org/10.31743/abmk.13812

Beata Skrzydlewska  b.skrzydlewska@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie https://orcid.org/0000-0002-9326-8916