ABMK

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2021

Andrzej Kwaśniewski ks.

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych , Polska

Abstrakt

.

Słowa kluczowe:

Archiwum Diecezjalne w Kielcach, kościelne dobra kultury, program naukowy „Rola Kościoła jako wychowawcy i stróża kultury narodowej”, środowisko naukowe

Źródła archiwalne

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach

Dokumentacja kancelaryjna.

[Protokoły.] Wideokonferencje od numeru I do XX odbyte w 2021 r., oprac. M. Obara, ss. 471.

Opracowania

Dobrowolska Katarzyna, Czułe spojrzenie Matki, „Niedziela”, 63 (2021) nr 18, (wkładka kielecka), s. IV-V.

Frączek Lech, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2020, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, (2021) s. 317-321.

Gocel Tomasz, Mazurek Franciszek, w: Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 2, red. J. Marecki, Kraków 2021, s. 136-139. DOI: https://doi.org/10.21906/9788376432205

Hapak Emil, Storz Wawrzyniec, w: Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, t. 2, red. J. Marecki, Kraków 2021, s. 177-179.

Janakowski Marcin, Compendium archivi Kielcensis – kilka uwag nad kieleckim archiwum i kancelarią zadworną biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 115 (2021) s. 131-147. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.12433

Kardyś Piotr, Kopiarz kolegiaty kurzelowskiej z zespołu akt kolegiaty kurzelowskiej przechowywanych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, „Kieleckie Studia Teologiczne”, 20 (2021) s. 41-73.

Kowalski Waldemar, Prepozytura kielecka w XVI stuleciu. Wierni i ich duszpasterze, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 115 (2021) s. 197-251. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10193

Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1779-1785, oprac. M. Dębowska, Kraków 2021.

Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1785-1797, oprac. M. Dębowska, Kraków 2021.

Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1797-1804, oprac. M. Dębowska, Kraków 2021.

Kronika klasztoru norbertanek w Imbramowicach 1804-1824, oprac. M. Dębowska, Kraków 2021.

Kwaśniewski Andrzej, Fotografie w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 117 (2021) s. 405-412. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.12792

Kwaśniewski Andrzej, Ks. Adam Tomasz Paszkowicz (1784-1834) – organizator Archiwum Konsystorza Generalnego w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, 10 (2021) s. 291-297.

Kwaśniewski Andrzej, Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2020, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 117 (2021) s. 197-213. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.13058

Olejarczyk Michał, Analiza muzykologiczno-historyczna XVIII-wiecznych partytur chóralnych i orkiestrowych znalezionych w bazylice katedralnej w Kielcach, w: 850 lat katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach, red. T. Gocel, B. Wojciechowska, S. Konarska-Zimnicka, Kielce 2021, s. 145-164.

Szczepaniak Jan, Zawartość i katalog rubrycel diecezji krakowskiej z lat 1735-1811 znajdujących się w księgozbiorze podręcznym Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 115 (2021) s. 471-502. DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.12347

Netografia

https://www.facebook.com/events/306145083723848/ (dostęp: 1.10.2022).

https://www.facebook.com/groups/1655306088077804 (dostęp: 1.10.2022).

https://www.facebook.com/groups/194700014201450 (dostęp: 1.10.2022).

https://www.facebook.com/oratoriumswietychdiecezjikieleckiej (dostęp: 1.10.2022).

https://www.facebook.com/towarzystwoprzyjaciolarchiwumdiecezjalnego (dostęp: 1.10.2022).

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Kwaśniewski ks., A. (2022). Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2021. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 119, 583–588. https://doi.org/10.31743/abmk.14576

Andrzej Kwaśniewski ks.  andrzej.kwasniewski@kul.pl
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych https://orcid.org/0000-0001-7174-2122