Edition of the work by Rev. Stanisław Kłosssowski ‘Cuda y łaski...’ and its Fate from Bibliological Perspective

Bogumiła Celer

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu , Poland
https://orcid.org/0000-0003-1617-5334


Abstract

The Kalisz Book of Miracles has underwent several editions, the first of which was published in 1780. The Book was a testimony to the fervent reverence that its author, Rev. Stanisław Kłossowski, held for St Joseph and was to serve the purpose of promoting his cult more widely. The author of the work in question exercised his priestly ministry in the Collegiate Church of Kalisz in the years 1751–1798. The article is an attempt to discuss the fate of the original edition of Rev. Kłossowski’s work, the physical shape of the edition and possible variations, the history of the printing house the book was produced in, as well as the state of preservation in Polish libraries. The impulse to take an interest in the book of miracles originated from a reprint of the work published in 2018 by the Bernardinum Publishing House in Pełpin, which was carried out on the basis of a copy currently kept in the library of the Custodian of Kalisz Collegiate Church.

Keywords:

Kalisz, old prints, Rev. Stanisław Kłossowski, the Book of Miracles, St Joseph, bibliological research

Andrzejewska E., Ks. Stanisław Józef Kłossowski (1726-1798). Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Kalisz 2010.

Andrzejewska E., Skarbiec Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (od lamusa do muzeum), „Rocznik Kaliski”, 41 (2015) s. 73-103.

Bułhak H., Metoda typograficzna w badaniach nad dawną książką. Uwagi i refleksje, „Biuletyn Poligraficzny”, (1977) nr 2, s. 37-52.

Chamerska H., Akta hipoteczne i notarialne jako źródła do badań nad księgozbiorami prywatnymi XIX i XX w., w: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznym, red. B. Bieńkowska, z. 3, Warszawa 1977, s. 5-22.

Czarnocka M., Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1502-1965, Warszawa 1967.

Dachtera T., Konstanty Świdziński i jego zbiory: przyczynek do historii Biblioteki Ordynacji Krasińskich, „Biblioteka”, (1997) nr 1 (10), s. 17-24.

Dacka I.M., Korona Polska „Kaspra Niesieckiego”. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldyczego, Warszawa 2004.

Encyklopedia katolicka, t. 10, red. E. Ziemann, Lublin 2004.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Kawecka-Gryczowa, H. Więckowska, Wrocław 1971.

Florianowicz M., Zbiór starych druków w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 21 (2015) nr 1 (40), s. 82.

Frątczak W., Niemysłów w świetle wizytacji z 1790 roku, w: Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim: księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Niemira, K. Rulka, J. Szymański, Włocławek 2010, s. 197-207.

Gronek A., Finalik w najstarszych drukach cyrylickich: manifestacja nowożytnej estetyki, „Latopisy Akademii Supraskiej”, 7 (2016) s. 137-148.

Grzeszczuk S., Hombek D., Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła, red. Z. Goliński, t. 1, cz. 1, „Gazeta Warszawska” 1774-1785, Wrocław 1992, 273-274.

Juda M., Bibliologia historyczna w systemie nauk pomocniczych historii, w: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013.

Juda M., Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 8: Zbiorczy indeks proweniencyjny, red. M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Warszawa 2018.

Juda M., Karta tytułowa staropolskiej książki drukowanej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 46 (2002) s. 67-77.

Juda M., Pismo drukowane w Polsce XV–XVIII wieku, Lublin 2001.

Komza M., Estetyka książki w badaniach bibliologicznych, w: Bibliologia i informatologia, red. D. Kuźmina, Warszawa 2011, s. 57-64.

Książka dawna i jej właściciele, red. D. Sidorowicz-Mulak i A. Franczyk-Cegły, t. 1-2, Wrocław 2017.

Lech M., Akta notarialne jako źródła do badań nad księgozbiorami domowymi, „Studia o Książce”, 8 (1979) s. 187-200.

Migoń K., Nauka o książce wśród innych nauk społecznych, Wrocław 1976.

Ocieczek R. (red.), Dawne aprobacje cenzorskie – ich znaczenie dla badań dziejów książki, w: Szkice o dawnej książce i literaturze, Katowice 1989, s. 101-122.

Paluch P., Dzieło Jacka Jabłońskiego o świętokrzyskim ośrodku kultu, „Teka Komisji Historycznej OL PAN”, (2004) nr 1, s. s. 23-48.

Partyka J., Calisiana w zasobie starodruków Biblioteki Jagiellońskiej, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, (2016) nr 16, s. 78-94.

Pidłypczak-Majerowicz M., Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych, „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2014) nr 1 (38), s. 3-14.

Pietrowicz J., Badania proweniencyjne księgozbiorów we współczesnej bibliotece. Na przykładzie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Kronika Wielkopolski”, (2016) nr 1 (157), s. 64-71.

Pogorzelski W., Święty Józef w cudownym obrazie kolegiaty kaliskiej, Włocławek 1931.

Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Ziemi Kaliskiej, t. 1, red. H. Tadeusiewicz, Kalisz 1998.

Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972.

Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement IV, red. M. Rzadkowolska, Warszawa 2016.

Sobczak-Waliś M., Calisiana w kolekcji starodruków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, (2016) nr 16, s. 157-189.

Staniszewski Z., Estetyka polskiego druku książkowego XVIII w. Zarys problematyki, „Ze Skarbca Kultury”, 8 (1960) s. 126-164.

Tabaka A., Miasto z cudami w tle, „Kalisia Nowa”, (2008) nr 8/9/10, s. 40.

Walczak K., Andrysiak E., Wańka D., Druki kaliskie XIX i połowy XX w. (1800-1945), Kalisz 2003.

Witkowska A., Nastalaska J., Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 2: Bibliografia hagiografii staropolskiej, Lublin 2007.

Wojciechowski B., Kronika szkół kaliskich z końca XVIII stulecia: praca oparta na źródłach archiwalnych gimnazjum kaliskiego, „Archiwum do Dziejów Literatury”, 8 (1895) s. 315.

Żbikowska-Migoń A., Druki gdańskie w XVIII-wiecznych bibliografiach książek rzadkich, „Libri Gedanenses. Rocznik Biblioteki Gdańskiej”, 50-51 (1999) s. 139-150.

Żbikowska-Migoń A., Książka naukowa w produkcji typograficznej Kalisza w okresie Oświecenia, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, (2006) nr 9, s. 93-106.


Published
2020-06-30


Celer, B. (2020). Edition of the work by Rev. Stanisław Kłosssowski ‘Cuda y łaski.’ and its Fate from Bibliological Perspective. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 27–48. https://doi.org/10.31743/abmk.9997

Bogumiła Celer 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

dr nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii

https://orcid.org/0000-0003-1617-5334