ABMK

Edycja dzieła x. Stanisława Kłossowskiego „Cuda y łaski...” i jej losy z perspektywy bibliologicznej

Bogumiła Celer

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu , Polska
https://orcid.org/0000-0003-1617-5334


Abstrakt

Kaliska księga cudów i łask doczekała się kilku edycji. Pierwsze wydanie ukazało się w 1780 roku. Księga była świadectwem żarliwej czci, jaką otaczał jej autor – ks. Stanisław Kłossowski – św. Józefa i miała służyć coraz szerszemu propagowaniu jego kultu. Autor interesującego nas dzieła sprawował swą kapłańską posługę w kolegiacie kaliskiej w latach 1751-1798. Artykuł stanowi próbę omówienia losów pierwotnej edycji dzieła ks. S. Kłossowskiego, kształtu fizycznego edycji oraz ewentualnych odmian, dziejów drukarni, z której wyszła książka, a także stanu zachowania w polskich bibliotekach. Asumpt do zainteresowania się księgą cudów dał reprint dzieła wydany w 2018 roku przez Wydawnictwo „Bernardinum” w Pelpinie, który został wykonany na podstawie egzemplarza przechowywanego obecnie w bibliotece kustosza kaliskiej kolegiaty.

Słowa kluczowe:

Kalisz, stare druki, ks. Stanisław Kłossowski, Księga cudów, św. Józef, badania bibliologiczne

Andrzejewska E., Ks. Stanisław Józef Kłossowski (1726-1798). Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Kalisz 2010.

Andrzejewska E., Skarbiec Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu (od lamusa do muzeum), „Rocznik Kaliski”, 41 (2015) s. 73-103.

Bułhak H., Metoda typograficzna w badaniach nad dawną książką. Uwagi i refleksje, „Biuletyn Poligraficzny”, (1977) nr 2, s. 37-52.

Chamerska H., Akta hipoteczne i notarialne jako źródła do badań nad księgozbiorami prywatnymi XIX i XX w., w: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznym, red. B. Bieńkowska, z. 3, Warszawa 1977, s. 5-22.

Czarnocka M., Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 1502-1965, Warszawa 1967.

Dachtera T., Konstanty Świdziński i jego zbiory: przyczynek do historii Biblioteki Ordynacji Krasińskich, „Biblioteka”, (1997) nr 1 (10), s. 17-24.

Dacka I.M., Korona Polska „Kaspra Niesieckiego”. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldyczego, Warszawa 2004.

Encyklopedia katolicka, t. 10, red. E. Ziemann, Lublin 2004.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Kawecka-Gryczowa, H. Więckowska, Wrocław 1971.

Florianowicz M., Zbiór starych druków w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 21 (2015) nr 1 (40), s. 82.

Frątczak W., Niemysłów w świetle wizytacji z 1790 roku, w: Sprawiedliwość, pokój i radość w posługiwaniu biskupim: księga pamiątkowa ku czci Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Niemira, K. Rulka, J. Szymański, Włocławek 2010, s. 197-207.

Gronek A., Finalik w najstarszych drukach cyrylickich: manifestacja nowożytnej estetyki, „Latopisy Akademii Supraskiej”, 7 (2016) s. 137-148.

Grzeszczuk S., Hombek D., Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła, red. Z. Goliński, t. 1, cz. 1, „Gazeta Warszawska” 1774-1785, Wrocław 1992, 273-274.

Juda M., Bibliologia historyczna w systemie nauk pomocniczych historii, w: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013.

Juda M., Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, t. 8: Zbiorczy indeks proweniencyjny, red. M. Cubrzyńska-Leonarczyk, Warszawa 2018.

Juda M., Karta tytułowa staropolskiej książki drukowanej, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 46 (2002) s. 67-77.

Juda M., Pismo drukowane w Polsce XV–XVIII wieku, Lublin 2001.

Komza M., Estetyka książki w badaniach bibliologicznych, w: Bibliologia i informatologia, red. D. Kuźmina, Warszawa 2011, s. 57-64.

Książka dawna i jej właściciele, red. D. Sidorowicz-Mulak i A. Franczyk-Cegły, t. 1-2, Wrocław 2017.

Lech M., Akta notarialne jako źródła do badań nad księgozbiorami domowymi, „Studia o Książce”, 8 (1979) s. 187-200.

Migoń K., Nauka o książce wśród innych nauk społecznych, Wrocław 1976.

Ocieczek R. (red.), Dawne aprobacje cenzorskie – ich znaczenie dla badań dziejów książki, w: Szkice o dawnej książce i literaturze, Katowice 1989, s. 101-122.

Paluch P., Dzieło Jacka Jabłońskiego o świętokrzyskim ośrodku kultu, „Teka Komisji Historycznej OL PAN”, (2004) nr 1, s. s. 23-48.

Partyka J., Calisiana w zasobie starodruków Biblioteki Jagiellońskiej, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, (2016) nr 16, s. 78-94.

Pidłypczak-Majerowicz M., Badania proweniencyjne w bibliotekach kościelnych, „Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, (2014) nr 1 (38), s. 3-14.

Pietrowicz J., Badania proweniencyjne księgozbiorów we współczesnej bibliotece. Na przykładzie Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, „Kronika Wielkopolski”, (2016) nr 1 (157), s. 64-71.

Pogorzelski W., Święty Józef w cudownym obrazie kolegiaty kaliskiej, Włocławek 1931.

Słownik biograficzny Wielkopolski południowo-wschodniej. Ziemi Kaliskiej, t. 1, red. H. Tadeusiewicz, Kalisz 1998.

Słownik Pracowników Książki Polskiej, red. I. Treichel, Warszawa-Łódź 1972.

Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement IV, red. M. Rzadkowolska, Warszawa 2016.

Sobczak-Waliś M., Calisiana w kolekcji starodruków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, (2016) nr 16, s. 157-189.

Staniszewski Z., Estetyka polskiego druku książkowego XVIII w. Zarys problematyki, „Ze Skarbca Kultury”, 8 (1960) s. 126-164.

Tabaka A., Miasto z cudami w tle, „Kalisia Nowa”, (2008) nr 8/9/10, s. 40.

Walczak K., Andrysiak E., Wańka D., Druki kaliskie XIX i połowy XX w. (1800-1945), Kalisz 2003.

Witkowska A., Nastalaska J., Staropolskie piśmiennictwo hagiograficzne, t. 2: Bibliografia hagiografii staropolskiej, Lublin 2007.

Wojciechowski B., Kronika szkół kaliskich z końca XVIII stulecia: praca oparta na źródłach archiwalnych gimnazjum kaliskiego, „Archiwum do Dziejów Literatury”, 8 (1895) s. 315.

Żbikowska-Migoń A., Druki gdańskie w XVIII-wiecznych bibliografiach książek rzadkich, „Libri Gedanenses. Rocznik Biblioteki Gdańskiej”, 50-51 (1999) s. 139-150.

Żbikowska-Migoń A., Książka naukowa w produkcji typograficznej Kalisza w okresie Oświecenia, „Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, (2006) nr 9, s. 93-106.

Pobierz

Opublikowane
2020-06-30


Celer, B. (2020). Edycja dzieła x. Stanisława Kłossowskiego „Cuda y łaski.” i jej losy z perspektywy bibliologicznej. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 27–48. https://doi.org/10.31743/abmk.9997

Bogumiła Celer 
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu

dr nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii

https://orcid.org/0000-0003-1617-5334