ABMK

Katolickie księgi metrykalne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Tadeusz Ceynowa

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego , Polska
https://orcid.org/0000-0002-8105-8823


Abstrakt

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej powstało w 2003 roku. Zadaniem pracowników tej instytucji było przejęcie z archiwów parafialnych dokumentacji wytworzonej przed 1945 roku. Spośród archiwaliów wyodrębniono liczący 215 pozycji zbiór katolickich ksiąg metrykalnych. Pochodzą one z 39 katolickich parafii. Po odpowiednim zabezpieczeniu i opracowaniu są udostępniane w formie cyfrowej zainteresowanym badaczom. Przedstawiony w artykule katalog przedstawia stan zachowania i ogromny walor poznawczy katolickich ksiąg metrykalnych zgromadzonych w koszalińskim archiwum.

Słowa kluczowe:

Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, księgi metrykalne, Kościół katolicki, Pomorze

Bończa-Bystrzycki L., Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (X–XX/XXI wiek), Koszalin 2012.

Bończa-Bystrzycki L., Stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii katolickich diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej według stanu z dnia 8 maja 1945 r., „Rocznik Koszaliński” (1983), nr 19, s. 154-161.

Bończa-Bystrzycki L., Zarys dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w granicach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, w: Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1998, s. 83.

Ceynowa T., Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i jego zasób, w: Archiwa Ziem Zachodnich i Północnych Polski (1945-2005). Tradycja i współczesne wyzwania, red. K. Kozłowski, Szczecin-Warszawa 2007, s. 187-193.

Ceynowa T. (red.), Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – powstanie i funkcjonowanie, w: Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza Zachodniego, Radom 2014, s. 133-144.

Ceynowa T. (red.), Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w: 40-lecie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzskiej 1972–2012, Radom 2012, s. 135-147.

Ceynowa T., Duplikaty w Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w: Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W. Żurek, Lublin 2016, s. 87-99.

Ceynowa T., Koszalińsko-kołobrzeska diecezja, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, red. A. Szostek, Lublin 2002, kol. 976-978.

Chodyński S., Metryki kościelne, w: Encyklopedja kościelna, t. 14, red. M. Nowodworski, Warszawa 1881, s. 224-231.

Dekret utworzenia Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne”, 31(2003) nr 10-12, s. 36.

Dullak K., Podstawy prawno-organizacyjne Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, Koszalin 1996.

Kotecki R., Rejestracja metrykalna wiernych w świetle potrydenckiego ustawodawstwa Kościoła katolickiego, „Nasza Przeszłość”, 112 (2009) s. 135-179.

Kozłowski K. (oprac.), Narodziny diecezji szczecińsko-kamieńskiej i koszalińsko-kołobrzeskiej (1945–1975), Źródła do Dziejów Pomorza Zachodniego, t. 14, Szczecin 2007.

Krajewska H., Wstęp, w: Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce, oprac. A. Laszuk, Warszawa 2003, s. III-IV.

Kufel R.R., Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI wieku, Zielona Góra 2005.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej od roku 1795, t. 2, Kraków 1999.

Kumor B., Jakim celom służyły księgi parafialne, „Przeszłość Demograficzna Polski”, 7(1975) s. 299-204.

Kumor B., Księgi «Status animarum» na ziemiach polskich (do r. 1918), „Przeszłość Demograficzna Polski”, 1(1967) s. 89-109.

Kumor B., Metryki parafialne archiwach diecezjalnych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 14 (1966) z. 1, s. 65-75.

Kumor B., Przepisy państwowe i kościelne dotyczące metryk kościelnych w zaborze austriackim (1800-1918), „Przeszłość Demograficzna Polski”, 7 (1975) s. 93-107.

Kumor B., Przepisy prawne w sprawie chrztu dzieci w XVI-XVIII w., „Przeszłość Demograficzna Polski”, 9 (1976) s. 41-56.

Kurpas J., Początki ksiąg metrykalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2 (1961) z. 1-2, s. 5-42.

Liedke A., Zarys dziejów diecezji chełmińskiej, „Nasza Przeszłość”, 34 (1971), s. 116.

Mielczarek P. (oprac.), Rys historyczny, w: Schematyzm Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 1982, Koszalin 1982, s. 39-67.

Moskal T., Historia ksiąg metrykalnych Kościoła katolickiego na ziemiach polskich, „Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”, 1 (2005) s. 55-83.

Olczak S., Kancelaria, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek, Lublin 2000, kol. 555.

Sobór Trydencki, w: Dokumenty soborów powszechnych, t. 4, Lateran V, Trydent, Watykański I, oprac. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, s. 721-725.

Szulist W., Archiwa parafialne powiatu słupskiego, „Rocznik Koszaliński”, (1974) nr 10, s. 198-205.

Trzciński T., Zbiór ustaw archidiecezyi gnieźnieńskiej i poznańskiej, Poznań 1906.

Zarządzenie w sprawie gromadzenia zbiorów Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, „Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne”, 31 (2003) nr 10-12, s. 37-38.

Wieczorkowska M., Rzymskokatolickie księgi metrykalne w Archiwum Państwowym w Koszalinie, w: Przeszłość Kościoła w archiwach Pomorza Zachodniego, red. T. Ceynowa, Radom 2014, s. 121-132.

Pobierz

Opublikowane
2020-06-30


Ceynowa, T. (2020). Katolickie księgi metrykalne diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 49–78. https://doi.org/10.31743/abmk.9998

Tadeusz Ceynowa 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

dr historii Kościoła; adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego; dyrektor Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; dyrektor Biblioteki WSD w Koszalinie

https://orcid.org/0000-0002-8105-8823