Raje podatkowe i ich wykorzystanie przez zagraniczne korporacje działające na terenie Polski

Marek Pawlak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Zjawisko rajów podatkowych zaczęło kształtować się już pod koniec XIX wieku. W artykule przedstawiono historię powstawania rajów podatkowych, przeanalizowano ich definicje i listy publikowane przez różne źródła. Przeprowadzone badania własne na próbie 200 największych spółek kapitałowych zarejestrowanych w Polsce wykazały, że większość z nich (58,0%) jest kontrolowana przez podmioty zagraniczne, z których 56,0% zarejestrowana została w rajach podatkowych. Wypracowane zyski w przeważającej części są transferowane zagranicę – do rajów podatkowych (głównie do Holandii) – w formie dywidend, a w niewielkim stopniu zasilają budżet państwa w formie podatku CIT.

Słowa kluczowe:

raje podatkowe, międzynarodowe korporacje, unikanie opodatkowania

Activities of U.S. Multinational Enterprises (2019), Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, EMBARGOED UNTIL RELEASE AT 8:30 A.M. EST, Friday, November 12, 2021, BEA 21-56. Pobrane z: https://www.bea.gov/sites/default/files/2021-11/omne1121.pdf (21.02.2022).

Akhtar, J., Grondona, V. (2019). Tax Haven Listing in Multiple Hues: Blind, Winking or Conniving?, Research Paper, 94 (April), South Centre. Pobrane z: https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2019/04/RP94_Tax-Haven-Listing-in-Multiple-Hues-Blind-Winking-or-Conniving_EN.pdf (17.02.2022).

Bank for International Settlements (2012). Guidelines to the International Locational Banking Statistics. Monetary and Economic Department, May 2012, p. 28. Pobrane z: https://www.bis.org/statistics/locbankstatsguide_old.pdf (17.02.2022).

Blomeyer & Sanz (2013). European Initiatives on Eliminating Tax Havens and Offshore Financial Transactions and the Impact of These Constructions on the Union’s Own Resources and Budget, IP/D/CONT/IC/2012-071 15/04/2013, PE 490.673. Pobrane z: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET%282013%29490673_EN.pdf (17.02.2022).

van Bunge, N. (2017). The Participation Exemption for Dutch Holding Companies, 21 June. Pobrane z: https://www.vistra.com/insights/participation-exemption-dutch-holding-companies (1.06.2022).

Corporate Tax Haven Index (2021). Corporate Tax Haven Index – 2021 Results. Pobrane z: https://cthi.taxjustice.net/en/ (2.02.2022).

van Dijk, M., Weyzig, F., Murphy, R. (2006). The Netherlands: A Tax Haven?. Amsterdam: Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) Centre for Research on Multinational Corporations.

Dharmapala, D., Hines, J. (2009). Which Countries Become Tax Havens? Journal of Public Economics, 93(9–10), 1058–1068.

European Council [b.r.]. EU List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes. Pobrane z: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/ (5.07.2022).

Errico, L., Musalem, A. (1999). Offshore Banking: An Analysis of Micro- and Macro-Prudential Issues, January 1, 1999, Working Paper No. 99/5, January 1. Pobrane z: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Offshore-Banking-An-Analysis-of-Micro-and-Macro-Prudential-Issues-2867 (21.02.2022).

Gravelle, J. G. (2022). Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service, R40623. Pobrane z: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/download/R/R40623/R40623.pdf/ (21.02.2022).

Hampton, M. P., Christensen, J. (2002). Offshore Pariahs? Small Island Economies, Tax Havens, and the Re-configuration of Global Finance, World Development, 30(9), 1657–1673.

Hines, J. R., Rice, E. M. (1994). Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business. Quarterly Journal of Economics, 109(1), 149–182.

IDA Ireland [b.r.]. Ireland’s Economy. Pobrane z: https://www.idaireland.com/invest-in-ireland/ireland-corporate-tax (24.05.2022).

International Monetary Fund (2000). Offshore Financial Centers, IMF Background Paper. Prepared by the Monetary and Exchange Affairs Department, June 23, 2000. Pobrane z: https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#top (8.06.2022).

Interpelacja nr 14857 (2017), w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej podatku CIT. Pobrane z: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=14857 (7.11.2022).

Kenton, W. (2020). Ring-Fence: Definition in Finance Accounting and Legality, June 15. Pobrane z: https://www.investopedia.com/terms/r/ringfence.asp (1.06.2022).

Koutsouva, A. (2020). The European Union’s List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes, EC Tax Review, 29(4), 178–196.

Murphy, R., Christensen, J., Kimmis, K. (2005). Tax Us If You Can. London:The Tax Justice Network. Pobrane z: http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/tuiyc_-_eng_-_web_file.pdf (18.03.2022).

OECD (1998). Harmful Tax Competition Tax Competition. An Emerging Global Issue. Pobrane z: https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/harmful-tax-competition_9789264162945-en#page1 (18.03.2022).

Offshore Financial Centers (2000). IMF Background Paper, Prepared by the Monetary and Exchange Affairs Department, June 23. Pobrane z: https://www.imf.org/external/np/mae/oshore/2000/eng/back.htm#top (6.11.2022).

Oxfam Technical Briefing (2016). Technical Methodology Document. How Oxfam Identified the World’s Worst Corporate Tax Havens. Pobrane z: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/tb-race-to-bottom-methodology-note-121216-en.pdf (17.02.2022).

Palan, R. (2009). History of Tax Havens. History & Policy, 1 October. Pobrane z: https://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens (3.06.2022).

Ranking Rzeczpospolitej (2020). Pobrane z: https://rankingi.rp.pl/lista2000/2020/lista_2000 (10.06.2022).

Sullivan, M. A. (2004). U.S. Multinationals Move More Profits to Tax Havens. Tax Notes International, 16 February, 589–593.

Unger, B., Ferwerda, J. (2008). Regulating Money Laundering and Tax Havens: The Role of Blacklisting. Utrecht School of Economics, Tjalling C. Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series 08–12. Pobrane z: https://www.uu.nl/sites/default/files/rebo_use_dp_2008_08-12.pdf (17.02.2022).

United States Government Accountability Office (2008). International Taxation. Large U.S. Corporations and Federal Contractors with Subsidiaries in Jurisdictions Listed as Tax Havens or Financial Privacy Jurisdictions, December 2008. Pobrane z: https://www.gao.gov/assets/gao-09-157.pdf (21.02.2022).

Zoromé, A. (2007). Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition. IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department, April 2007, WP/07/87. Pobrane z: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf (21.02.2022).

Pobierz

Opublikowane
2022-12-22


Pawlak, M. (2022). Raje podatkowe i ich wykorzystanie przez zagraniczne korporacje działające na terenie Polski. Nowe Tendencje W Zarządzaniu, 2, 21–49. https://doi.org/10.31743/ntz.13961

Marek Pawlak  marekpawlak@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-5620-370XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.