O czasopiśmie

„Przegląd Prawno-Ekonomiczny” został utworzony 21 maja 2007 r. decyzją Rady Wydziału Zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Od października 2019 r. Redakcja czasopisma działa przy Instytucie Ekonomii i Finansów KUL w Lublinie.

 Cel i zakres tematyczny czasopisma
„Przegląd Prawno-Ekonomiczny" jest kwartalnikiem publikującym artykuły naukowe dotyczące istotnych zagadnień z dziedziny prawa, ekonomii, finansów i zarządzania o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czasopismo umożliwia polskim i zagranicznym badaczom dyskusję naukową nad aktualnymi problemami ze wskazanego powyższej obszaru.

Kwartalnik został ujęty w wykazie czasopism naukowych MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. (poz. 28589), a publikacja artykułu pozwala uzyskać 70 punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.

Redakcja przyjmuje oryginalne opracowania naukowe w języku polskim i angielskim, przygotowane rzetelnie z zachowaniem zasad etyki obowiązujących w nauce. Publikacja w „Przeglądzie Prawno-Ekonomicznym” jest bezpłatna.