PROCES RECENZJI

Sekretarz redakcji weryfikuje teksty nadesłane do kwartalnika pod względem formalnym (wytyczne dla autorów). Następnie, po wstępnej recenzji redaktora tematycznego, redakcja decyduje o skierowaniu artykułu do recenzji lub o jego odrzuceniu.

Redakcja stosuje recenzję obustronnie anonimową (double blind review process). Recenzenci wybierani są spośród samodzielnych pracowników naukowych o afiliacji różnej od afiliacji autora. Recenzenci oceniają zgodność tekstu z tytułem, sformułowany we wprowadzeniu cel lub problem badawczy i jego realizację/rozwiązanie przedstawione przez autora, poprawność merytoryczną (metody, terminologia, przywoływane źródła), formułują też uwagi na temat materiału ilustracyjnego (tabel, wykresów, schematów, itp.) i poprawności językowej. Recenzenci oceniają jakość i zasięg prezentowanych badań, mają też możliwość dodania recenzji opisowej. Wykonanie recenzji kończy się rekomendacją dla redakcji (przyjęcie tekstu w obecnej formie; przyjęcie tekstu po poprawkach sugerowanych przez recenzenta; przyjęcie tekstu po poprawkach i ponownej recenzji; odrzucenie tekstu).

W celu publikacji artykułu konieczne jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Ostateczną decyzję w sprawie publikacji tekstu podejmuje redakcja.