Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie
 • Tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza praw osób trzecich
 • Ujawniono wszystkie informacje na temat wkładu innych osób i instytucji w powstanie tekstu, a także na temat źródeł jego finansowania
 • Autor wyraża zgodę na publikację niniejszego artykułu w kwartalniku "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" w obu wersjach (drukowanej i on-line)
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych
 • Autor/Autorzy oświadcza/ją, że posiada/ją prawo do dysponowania umieszczonymi w Utworze materiałami takimi, jak, np. teksty, fotografie, mapy, plany, itp. oraz że ich wykorzystanie w Utworze nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.


Redakcja nie publikuje opracowań studentów.

Redakcja przyjmuje jedynie teksty przygotowane z zachowaniem zasad etyki obowiązujących w nauce (procedura COPE stosowana przez Redakcję). Teksty podlegają weryfikacji w programie antyplagiatowym iThenticate.

Artykuł o objętości nieprzekraczającej 40 000 znaków ze spacjami, zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect, przygotowany w języku polskim lub angielskim należy przesłać za pośrednictwem platformy CzasKUL (patrz: przewodnik dla autora).

Dostarczony artykuł winien składać się następujących segmentów:

 • Tytuł – w języku polskim i angielskim,
 • Zasadniczy tekst poprzedzony wprowadzeniem, podzielony na punkty lub części z zakończeniem (wnioskami, podsumowaniem),
 • Wykaz źródeł obejmujący wszystkie źródła, na które powołano się w artykule. Poszczególne pozycje porządkujemy alfabetycznie.
 • Streszczenie (summary) – w języku polskim i angielskim,
 • Słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim (w liczbie 3-5),

W dodatkowym pliku prosimy o dołączenie Noty o Autorze, która powinna zawierać:
1) imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy;
2) afiliację;
3) główne dziedziny działalności naukowej;
4) adres e-mail;
5) numer ORCID (w przypadku autorów z ośrodków naukowych).

UWAGA!
Redakcja kieruje się w procesie recenzowania zasadą "double-blind review process" ("podwójnie ślepej recenzji"), gwarantującej zachowanie anonimowości autorowi i recenzentom. Zasadnicza treść artykułu powinna zatem zostać przygotowana przez Autora w sposób anonimowy, niesugerujący recenzentom autorstwa.

Uwagi edytorskie:

 • Typ czcionki: Times New Roman,
 • Odstęp między wierszami 1,5 p.
 • Wielkość czcionki 12 p, tytuł pogrubiony,
 • Przypisy i wykaz źródeł sporządzony zgodnie ze stylem APA edycja 6. (szerzej: przewodnik EN)
 • Zamieszczone w tekście (nie na końcu) tabele, wykresy, schematy i rysunki powinny posiadać tytuł poprzedzony numeracją elementu graficznego (np. Tabela 1 - Tytuł) zamieszczony powyżej tego elementu i źródło – podane poniżej. Dodatkowo w przypadku artykułów zawierających rysunki, grafiki, wzory itp. prosimy o przesyłanie osobnych plików pdf lub jpg dla każdego obiektu.

Redakcja zastrzega sobie prawo zwrotu Autorowi tekstu do poprawy lub odmowy jego publikacji w przypadku niezastosowania się do niniejszych wytycznych. Redakcja ma prawo dokonywać skrótów i poprawek w nadesłanych tekstach. Przed publikacją Autor otrzymuje tekst do tzw. korekty autorskiej. Nieprzesłanie korekty w wyznaczonym terminie oznacza akceptację przesłanej wersji tekstu.

Redakcja zapewnia recenzje zgodnie z zasadami recenzowania prac ogłoszonymi przez MNiSW. Recenzenci tekstów wybierani są spośród samodzielnych pracowników naukowych o afiliacji różnej od afiliacji autora. Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Redakcja.