Sustainable Development in the Customs Policy and Law

Wiesław Czyżowicz

SGH , Polska

Ewa Gwardzińska

Szkoła Główna Handlowa , Polska

Abstrakt

W artykule omówiono wkład celnictwa w realizację celów zrównoważonego rozwoju zawartych w dokumencie ONZ Agenda 2030. Przedstawiono zarys historyczny koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz pokazano, w jaki sposób celnictwo, pełniąc swoje podstawowe funkcje, przyczynia się do osiągania tych celów. W działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju ważną rolę odgrywa Światowa Organizacja Celna, w szczególności jej liczne polityczne i praktyczne inicjatywy, w tym międzynarodowe operacje służb celnych, mające na celu zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku. Analizie poddano także unijne regulacje celne i działalność służb celnych państw członkowskich UE. Podkreślono decydującą rolę celnictwa w kontroli przestrzegania wymogów zrównoważonego rozwoju w międzynarodowych obrotach towarowych oraz konieczność szerszej niż dotychczas współpracy z innymi służbami kontrolnymi i biznesem.

Słowa kluczowe:

Sustainable development, customs legislation, UN 2030 Agenda, World Customs Organization, EU customs law

Brown D.A. (1995). The Role of Law in Sustainable Development and Environmental Protection Decisionmaking. In: Lemons J., Brown D.A. (eds) Sustainable Development: Science, Ethics, and Public Policy. Environmental Science and Technology Library, vol 3. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-8492-0_5
Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=HR
Commission of the European Communities (2001). A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0264&from=EN
Commission of the European Communities (2005). Draft declaration on guiding principles for sustainable development. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0218:FIN:EN:PDF
Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs (2003). Globalisation and sustainable development. Report.
Customs Co-operation Council (2008). Recommendation of the Customs Co-Operation Council Concerning Actions against Cross-Border Environmental Offences. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/legal-instruments/recommendations/enforcement/cross_border-environmantal-offences.pdf?la=en
Customs Co-operation Council (2014). Declaration of the Customs Co-Operation Council on the Illegal Wildlife Trade. http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/~/media/BC96FE063BF848AD83E3ADB56B0A79BE.ashx
Decleris M. (2000). The law of Sustainable Development General Principles. A Report Produced for the European Commission. https://www.pik-potsdam.de/avec/peyresq2003/talks/0917/sillence/background_literature/sustlaw.pdf
European Commission (2019). Reflection paper. Towards a Sustainable Europe by 2030. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
European Parliament and Council (2013). Regulation (EU no 952/2013 of the European Parliament and the Council laying down the Union Customs Code (recast), Official Journal of the European Union L 269 of 10 October 2013. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&from=EN
Kenig – Witkowska M. (2017). The Concept of Sustainable Development in the European Union Policy and Law. Journal of Comparative Law and Policy. Volume 1, Issue 1, Study Space IX, Cape Town, South Africa. https://readingroom.law.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=jculp
Mensah J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action. Literature review. Cogent Social Sciences. Volume 5, Issue 1. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2019.1653531
Mikuriya K. (2020). WCO celebrates International Customs Day 2020 and invites Members to foster Sustainability for People, Prosperity and the Planet. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/january/international-customs-day-2020.aspx
Mikuriya K. (2021). Message from the World Customs Organization. International Customs Day 2021. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/international-customs-day/2021/icd_2021_message-from-the-wco-secretary-general_en.pdf?db=web
Peeters M., Schomerus T. (2016). Sustainable Development and Law. In: Heinrichs H., Martens P., Michelsen G., Wiek A. (eds) Sustainability Science. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-7242-6_9
Syryt A., Klimska A.(2019). Ethical and Legal Conditions - the Perspective of Primary EU Law and the Case Law of the Court of Justice of the European Union in Matters of Environmental Protection. Scientific Papers of the Silesian University of Technology. Organisation and Management, Series No. 137. https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20137/Syryt,%20Klimska.pdf
The International Consortium on Combating Wildlife Crime (2010). What is ICCWC? https://cites.org/eng/prog/iccwc_new.php
Treaty of the European Union – consolidated version. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF
Treaty on the Functioning of the European Union - consolidated version. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
United Nations Conference on Environment and Development (1992). Agenda 21. https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21
United Nations Conference on Environment and Development (1992). Rio Declaration on Environment and Development. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
United Nations Environment Program (2004). The Green Customs Initiative. https://www.unenvironment.org/explore-topics/environmental-governance/what-we-do/strengthening-institutions/green-customs
United Nations Framework Convention on Climate Change (2015). Adoption of the Paris Agreement. 21st session Conference of the Parties. Paris. https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
United Nations General Assembly (1972). Resolutions adopted on the reports of the Second Committee 2997 (XXVII). Institutional and financial arrangements for international environmental cooperation. http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1972/85.pdf
United Nations General Assembly (2012). Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012, 66/288 The future we want. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E
United Nations General Assembly (2015). Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.
World Commission on Environment and Development (1987). Report. Our common future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
World Customs Organization (n. d.). Vision, Mission and Values, http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco/vision-mission-values.aspx (25.02.2021)
World Customs Organization (2008). Customs in the 21st Century. Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security. Annex II to Doc. SC0090E1a. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/key-issues/customs-in-the-21st-century/annexes/annex_ii_en.pdf?la=en
World Customs Organization (2009). Operation DEMETER. Executive Summary. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/environmental-crime/ex_sum_demeter_en.pdf
World Customs Organization (2013). Asia and Africa join hands to crack down on wildlife crime syndicates. Press Release. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2013/february/asia-and-africa-join-hands.aspx
World Custom Organisation (2015). Project INAMA: enhancing Sub-Saharan. Customs’ capacity to fight illegal wildlife trade. WCO news. N°78 October 2015. http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/topics/capacity-building/activities-and-programmes/cooperation-programme/wco-news-october-2015-inama-en2.pdf?db=web
World Customs Organization (2018). The role of the customs in achieving the SDGs. http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-in-brief/sdgs2018.pdf?db=web
WCO Annual Report 2019-2020, p.37, http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/annual-report-2019_2020.pdf
World Summit on Sustainable Development (2002a). Johannesburg Declaration on Sustainable Development. http://www.un-documents.net/jburgdec.htm
World Summit on Sustainable Development (2002b). Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development. http://www.un-documents.net/jburgpln.htm

Opublikowane
2021-09-21


Czyżowicz, W., & Gwardzińska, E. (2021). Sustainable Development in the Customs Policy and Law. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3), 9–28. https://doi.org/10.31743/ppe.12480

Ewa Gwardzińska 
Szkoła Główna Handlowa https://orcid.org/0000-0003-1656-2078