Orzecznicze i doktrynalne czynniki ochrony praw człowieka w stosowaniu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności po 1 stycznia 2012 r.

Karol Juszka

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie , Polska

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja czynników dotyczących przestrzegania praw człowieka w stosowaniu instytucji przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych od 1 stycznia 2012 r. Przedmiotową problematykę zaprezentowano za pomocą regulacji kodeksowej instytucji przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Zakres artykułu obejmuje wszystkie etapy stosowania tytułowej instytucji. W celu zwiększenia efektywności ochrony praw człowieka w stosowaniu instytucji przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności należy monitorować stosowanie tej instytucji w praktyce. W zależności od wyników tego monitoringu przedstawiciele doktryny i orzecznictwa mogą przedstawić propozycje de lege ferenda zmian ustawowej konstrukcji instytucji przerwy wykonywaniu kary pozbawienia wolności a także zmian w stosowaniu niniejszej instytucji w ramach obowiązujących przepisów.

Słowa kluczowe:

Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, postępowanie wykonawcze, Sąd Najwyższy, sądy powszechne

Dąbkiewicz, K. (2018). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer Polska
Hołda, Z., Hołda, J., Migdał, J., Żórawska B. (2017). Prawo karne wykonawcze. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer Polska
Juszka, K. (2012). Spojrzenie polskich sądów na ochronę praw człowieka w stosowaniu przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, (w:) M. Marcinko (red.), Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym. Kraków, Polska: publikacja elektroniczna dostępna na stronie http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/4b5d72a8-12e2-46ae-9ee2-441351f62d12 (dostęp: 26.04.2021 r.), 145-149.
Juszka K., Żywucka-Kozłowska E. (2012). Praktyczne spojrzenie na przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zielona Góra, Polska: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/esi-admin/upload/lektury_elektroniczne/instytucja-przerwy-w-odbywaniu-kary-pozbawienia-wolnosci-kopia.pdf, s. 1-11 - publikacja elektroniczna Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze z 2012 r. (dostęp: 26.04.2021 r.), 1-11.
Juszka, K. (2007). Studia nad przerwą w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Lublin, Polska: Oficyna Wydawnicza Verba.
Kuć, M. (2017). Prawo karne wykonawcze. Warszawa, Polska: Wydawnictwo C.H. Beck.
Kwieciński, A. (2012). Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, Poland, 28, 187-202.
Lelental., S. (2020). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa, Poland: Wydawnictwo C. H. Beck
Nawrocki M. (2012). O przesłankach warunkowego zwolnienia skazanego korzystającego z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności (art. 155 kodeksu karnego wykonawczego). Ius Novum, Poland, 1, 101-114.
Postulski, K. (2015). Glosa do Postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lipca 2015 r., sygn. II AKzw 1178/15. LEX.
Postulski, K. (2017). Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. II AKzw 54/16. LEX.
Postulski, K. (2014). Odwołanie odroczenia i przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Palestra, Poland, 5-6, 7-17.
Szymanowski, T. (2017). Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer
Wiciński, G. (2012). Postępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji. Łódź, Polska: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Żywucka-Kozłowska E., Juszka K. (2012). Prawa człowieka w postępowaniu wykonawczym na przykładzie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, ((w:) M. Marcinko (red.), Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym. Kraków, Polska: publikacja elektroniczna dostępna na stronie http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/4b5d72a8-12e2-46ae-9ee2-441351f62d12, (dostęp: 26.04.2021 r.), 150-153.
Żywucka-Kozłowska, E., Juszka, K. (2012). Badania nad efektywnością przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, (w:) M. Marcinko (red.), Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym. Kraków, Polska: publikacja elektroniczna dostępna na stronie http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/4b5d72a8-12e2-46ae-9ee2-441351f62d12, (dostęp: 26.04.2021 r.), 154-158.
Pobierz

Opublikowane
2021-09-21


Juszka, K. (2021). Orzecznicze i doktrynalne czynniki ochrony praw człowieka w stosowaniu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności po 1 stycznia 2012 r. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3), 65–78. https://doi.org/10.31743/ppe.12577

Karol Juszka  karol.juszka@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie https://orcid.org/0000-0001-7547-2449