Kapitał społeczny jako determinanta przedsiębiorczości etnicznej wśród białoruskich imigrantów w Polsce

Marta Kruhlaya

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie , Polska

Marcin MolendaAbstrakt

Imigranci zagraniczni stanowią nieodłączny element Polskiej gospodarki, co wzbudza zainteresowania nie tylko polityków, ale również naukowców. Zmiana miejsca stałego zamieszkania wiąże się m.in. z potrzebą adaptacji społecznej oraz znalezienia stabilnego źródła dochodu w nowym kraju pobytu. Imigranci nierzadko korzystają z pomocy i wsparcia sieci migracyjnej, a zachowanie kultury i tradycji stwarza dla cudzoziemców okazje biznesowe. Z uwagi na doskonałą znajomość preferencji potencjalnych konsumentów działalność przybyszy jest skoncentrowana m.in. na rynku etnicznym. W artykule poddano analizie wpływ kapitału społecznego na rozwój przedsiębiorczości etnicznej wśród białoruskich imigrantów w Polsce. Artykuł został oparty na przeglądzie literatury przedmiotu, danych statystycznych uzyskanych w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz pogłębionych wywiadach indywidualnych wśród imigrantów z Białorusi prowadzących działalność gospodarczą na rynku etnicznym w Polsce.

Słowa kluczowe:

Kapitał społeczny, grupa etniczna, przedsiębiorczość, imigracja

Aldrich, H., Cater, J., Jones, T., McEvoy, D., Velleman, P. (1985). Ethnic Residential Concentration
and the Protected Market Hypothesis. Social Forces, 63(4), 996–1009.
Andrejuk, K. (2016). Co skłania imigrantów do zakładania własnych firm? Analiza
procesu samozatrudniania i rozwijania przedsiębiorstw etnicznych na przykładzie
społeczności Ukraińców w Polsce. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny,
42(3), 223–253.
Baranowska, A.S. (2020). Pomoc i wsparcie społeczne imigrantów przebywających w Polsce.
Komunikat z badań jakościowych [Aid and support given to immigrants in
Poland]. Rozprawy Społeczne [Social Dissertataions], 14(1), 63–81.
Bolibar, M. (2020). Social Capital, Human Capital and Ethnic Occupational Niches:
An Analysis of Ethnic and Gender Inequalities in the Spanish Labour Market.
Palgrave Communications, 6(1), 1–9.
Borjas, G.J. (1985). Assimilation, Changes in Cohort Quality, and the Earnings of Immigrants.
Journal of Labor Economics, 3(4), 463–489.
Brzozowska, A. (2015). Przedsiębiorczość imigrantów wietnamskich w Polsce. Rozprawa
doktorska. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Pobrano z https://docplayer.
pl/8849982-Przedsiebiorczosc-imigrantow-wietnamskich-w-polsce.html
(12.03.2021).
Castiglione, D., van Deth, J., Wolleb, G. (2008). The handbook of Social Capital. Oxford:
Oxford University Press.
Fawcett, J.T. (1989). Networks, linkages and migration systems. International Migration
Review, 23(3), 671–680.
Galanciak, S., Huriy, B. (2020). Nowe media a rekonstrukcja kapitału społecznego
migrantów ukraińskich na polskim rynku pracy. Studia Migracyjne – Przegląd
Polonijny, 46(2), 153–178.
Gheribi, E., Ejsmont, A. (2018). Effective Human Resources Management Practices as
a Competitive Advantage Factor in Selected Examples from Foodservice Family
Businesses, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(7/2), 359–374.
Główny Urząd Statystyczny. (2020). Populacja cudzoziemców w Polsce w czasie COVID-
19. Pobrano z https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/
populacja-cudzoziemcow-w-polsce-w-czasie-covid-19,12,1.html (12.04.2021).
Granovetter, M. (2004). Economic institutions as social constructs: the scope of analysis.
The Journal of Sociology and Social Anthropology, 7(1), 76–89.
Ibrahim, G., Galt, V. (2011). Explaining ethnic entrepreneurship: An evolutionary economics
approach. International Business Review, 20(6), 607–613.
Kwarcińska, A. (2004). Uwarunkowania zewnętrzne jako szansa rozwoju przedsiębiorczości.
W: J. Brdulak, M. Kulikowski (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem
rozwoju gospodarczego (s. 15). Warszawa: Instytut Wiedzy.
Lee, E.S. (1966). A theory of migration. Demography, 3(1), 47–57.
Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, J.E. (1993).
Theories of International Migration. A Review and Appraisal, Population and
Development Review, 19(3), 431–466.
Masurel, E., Nijkamp, P., Tastan, M., Vindigni, G. (2002). Motivations and performance
conditions for ethnic entrepreneurship. Growth and Change, 33(2), 238–260.
Masurel, E., Nijkamp, P., Vindigni, G. (2004). Breeding places for ethnic entrepreneurs:
a comparative marketing approach. Entrepreneurship & Regional Development,
16(1), 77–86.
Osipowicz, D. (2002). Rola sieci i kapitału społecznego w migracjach zarobkowych.
Przykład Moniek (seria: Prace Migracyjne, 46). Warszawa: Instytut Studiów
Społecznych UW.
Putnam, R.D., Leonardi, R. (1993). Making Democracy Work: Civil Traditions in Modern
Italy. Princeton: Princeton University Press.
Putnam, R.D. (1995). Bowling alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy,
6(1), 65–78.
United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (1998). Recommendations on
Statistics of International Migration. Revision 1, Statistical Papers Series M, 58(1).
Urząd do Spraw Cudzoziemców. (2021). Raport na temat obywateli Białorusi. Pobrano
z https://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2021/01/RAPORT-NA-TEMAT-OBYWATELI-
BIALORUSI.pdf (15.03.2021)
Waldinger, R., McEvoy, D., Aldrich, H. (1990). Spatial dimensions of opportunity structures.
W: R. Waldinger, H. Aldrich, R. Ward (red.), Ethnic Entrepreneurs: Immigrant
Business in Industrial Societies (s. 106–130). Newbury Park: Sage Publications.
Welter, F., Smallbone, D. (2006). Exploring the role of trust in entrepreneurial activity.
Entrepreneurship Theory and Practice, 30(4), 465–475.
Pobierz

Opublikowane
2021-09-21


Kruhlaya, M., & Molenda, M. (2021). Kapitał społeczny jako determinanta przedsiębiorczości etnicznej wśród białoruskich imigrantów w Polsce. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3), 79–94. https://doi.org/10.31743/ppe.12738

Marta Kruhlaya  mkruhlaya@gmail.com
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie https://orcid.org/0000-0003-1478-0557