Znaczenie sektora ICT w państwach Unii Europejskiej – analiza klastrowa

Magdalena Łada

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , Polska

Abstrakt

Od wielu lat zmiany zachodzące w społeczeństwie i gospodarce mają wyraźnie charakter globalny. Technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT) przyczyniają się do tych zmian i znajdują odzwierciedlenie w oferowanych produktach oraz usługach. Przedsiębiorstwa sektora ICT szybko dostosowują się do nowych warunków i wymagań społeczeństwa informacyjnego, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjno-telekomunikacyjnej stanowi istotną wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową. Mimo prowadzonych badań i systematyzowania informacji na temat sektora ICT wciąż istnieje luka badawcza dotycząca jego znaczenia na arenie międzynarodowej. Powstaje zatem pytanie, jaki wpływ na zrównoważony rozwój ma występowanie klastrów sektora ICT w krajach Unii Europejskiej? Było to przesłanką podjęcia badań umożliwiających określenie stopnia znaczenia sektora w krajach UE. Punktem wyjścia rozważań było zdefiniowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej i klastrów. Do oceny sektora wykorzystano: wskaźnik lokalizacji (LQ), wskaźnik specjalizacji (SI) oraz indeks klastra (CI). W wyniku przeprowadzonych badań wskazano czynniki decydujące o wzroście znaczenia sektora w krajach UE.

Słowa kluczowe:

Sektor ICT, produkcja ICT, usługi ICT, klastry, Unia Europejska

Abereijo, I.O., Adegbite, S.A., Ilori, M.O, Adeniyi, A.A. and Aderemi, H.A. (2009). Technological innovation sources and institutional supports for manufacturing small and medium enterprises in Nigeria. Journal of Technology Management and Innovation, 4(2), 82-9.
Albiman, M.M., Sulong, Z. (2017). The linear and non-linear impacts of ICT on economic growth, of disaggregate income groups within SSA region. Telecommun, (41), 555–572.
Bembenek, R. (2017). Klastry przemysłu 4.0 w zrównoważonej gospodarce opartej na wiedzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (491), 31–44.
Brodzicki, T., Szultka, S. (2002). Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, (4), 45-60.
Bronzini, R., Piselli, P. (2009). Determinants of long-run regional productivity with geographical spillovers: the role of R&D, human capital and public infrastructure. Reg. Sci. Urban Econ, 39 (2), 187–199.
Drelich-Skulska, B. (2014). Klastry jako nośnik innowacyjności - ujęcie teoretyczne. [w]: Drelich-Skulska, B., Jankowiak, A.M., Mazurek, S. Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Czy doświadczenia azjatyckie można wykorzystać w warunkach gospodarki polskiej? Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Fernández-Portillo, A., Almodóvar-González, M., Hernández-Mogollón, R. (2020). Impact of ICT development on economic growth. A study of OECD European union countries. Technology in Society, (63), 101420.
Flor, M., Oltra, M.J. (2005). The influence of firms’ technological capabilities on export performance in supplier-dominated industries: the case of ceramic tiles firms, R&D Management, 35 (3), 333-47.
Forman, C., Zeebroeck, N. V. (2012). From wires to partners: How the Internet has fostered R&D collaborations within firms. Management science, 58(8), 1549-1568.
Główka, C. (2017). Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy na przykładzie sektora poligrafii i reklamy subregionu leszczyńskiego. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
Górka, K., Łuszczyk, M. (2014). Zielona gospodarka i gospodarka oparta na wiedzy a rozwój trwały, Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (69), 22-31.
Haller, S.A., Lyons, S. (2015). Broadband adoption and firm productivity: evidence from Irish manufacturing firms, Telecommun. Pol, (39), 1–13.
Ho, S.C. , Kauffman, R.J., Liang, T. P. (2011). Internet-based selling technology and ecommerce growth: a hybrid growth theory approach with cross-model inference, Inf. Technol. Manag, (12), 409–429.
Informacja na temat potencjału innowacyjnej gospodarki cyfrowej w Polsce. (2017). Ministerstwo cyfryzacji. Warszawa.
Jones, M., Crack, D. (2001). High-technology firms’ perceptions of their international competitiveness, Strategic Change, 10 (3), 129-38.
Karmowska, G. (2011). Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, 98 (2), 85-93.
Kłosiewicz- Górecka, U. (2012). Klastry- idea i praktyka w Polsce. Handel Wewnętrzny, (1), 3-11.
Lopez, J. Garcia, R. (2005). Technology and export behavior: a resource-based view approach, International Business Review, 14 (5), 539-57.
Madudova, E., Čorejova, T., Valica, M. (2018). Economic sustainability in a wider context: Case study of considerable ICT sector sub-divisions. Sustainability, 10 (7), 2511.
Maryska, M., Doucek, P., Kunstova, R. (2012). The Importance of ICT Sector and ICT University Education for Economic Development, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 55 (5), 1060–1068.
Maticiuc, M.D. (2020). Location as a key factor in cluster development. Focus on the ICT sector in Romania. Analele Universitatii'Eftimie Murgu'Resita. Fascicola II. Studii Economice, (27).
Mayer, W., Madden, G., Wu, C. (2020). Broadband and economic growth: a reassessment 26, Information Technology for Development, 128–145.
Michałowski, A. (2012). Usługi ekosystemowe w świetle zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Problemy Zrównoważonego Rozwoju, 7 (2), 97-106.
Nair, M., Pradhan, R. P., Arvin, M. B. (2020). Endogenous dynamics between R&D, ICT and economic growth: Empirical evidence from the OECD countries. Technology in Society, (62), 101315.
Nazarczuk, J. M. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025. (2017). Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości. Warszawa.
Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Powell, T.C., Dent-Micallef, A. (1997). Information technology as competitive advantage: the role of human, business, and technology resources, Strategic Management Journal, 18 (5), 375-405
Powichrowska, B. (red.) (2013). Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy. Wybrane problemy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
Roman, M. (2013). Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej. Zarządzanie i Finanse, 1(11), 309-320.
Saniuk, A., Saniuk, S., Jakabova, M. (2012). Korzyści i bariery tworzenia klastrów przemysłowych w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 94 (719), 277-292.
Siłka, P. (2012). Potencjał innowacyjny wybranych miast Polski a ich rozwój gospodarczy. PAN IGiPZ, Warszawa.
Skórska, A. (2016). Sektor high-tech jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki w perspektywie 2020 roku, Zarządzanie i Finanse, 14 (3), 237-252.
Skorupińska, A., Torrent-Sellens, J. (2017). ICT, innovation and productivity: evidence based on eastern European manufacturing companies, Journal of the Knowledge Economy (8), 768– 788.
Sternberg, R., Litzenberger, T. (2004). Klastry regionalne w Niemczech - ich geografia i ich znaczenie dla działalności gospodarczej. Studiów nad Planowaniem Europejskim, 12(6), 767–791.
Thompson, H.G., Garbacz, C. (2011). Economic impacts of mobile versus fixed broadband, Telecommun, (35), 999–1009.
Vu, K., Hanafizadeh, P., Bohlin, E. (2020). ICT as a driver of economic growth: a survey of the literature and directions for future research, Telecommun, (44), 101922.
Vu, K.M. (2011). ICT as a source of economic growth in the information age: empirical evidence from the 1996-2005 period, Telecommun, (35), 357–372.
Warr, B., Ayres, R.U. (2012). Useful work and information as drivers of economic growth, Ecol.Econ, (73), 93–102.
Weresa, M. A., Kowalski, A.M., Sieńko-Kułakowska, E.B. (2017). Rozwój klastrów i metody ewaluacji. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Wiktorowski, K. (2011). Zrównoważony rozwój oparty na wiedzy a budowanie tożsamości regionalnej, (w:) Poskrobko B. (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok.
Wiśniewska, A., Liczmańska, K. (2014). Definicyjne cechy klastrów a kluczowe czynniki sukcesu. [w:] HARASIM W. (red.) Człowiek i Organizacja - dylematy współczesnego zarządzania. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
Wojnicka, E. (red.) (2001). Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Yazdan, G.F., Hossein, S.S.M. (2013). FDI and ICT effects on productivity growth, ProcediaSocial and Behavioral Sciences (93), 1710–1715.
Zeng, S.X., Xie, X.M., Tam, C.M. and Wan, T.W. (2008). Competitive priorities of manufacturing firms for internationalization: empirical research. Measuring Business Excellence, 12 (3), 44-55.
Pobierz

Opublikowane
2021-09-21


Łada, M. (2021). Znaczenie sektora ICT w państwach Unii Europejskiej – analiza klastrowa. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3), 95–110. https://doi.org/10.31743/ppe.12747

Magdalena Łada  magdalena.lada@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie https://orcid.org/0000-0003-1171-284X