A study on adulteration of alcoholic beverages in Poland. What next?

Aleksandra Kowalska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej , Polska

Louise Manning

School of Agriculture, Food and Environment, Royal Agricultural University, Cirencester, Gloucestershire, UK , Wielka Brytania
http://orcid.org/0000-0002-9900-7303


Abstrakt

Słabnąca kontrola na rynku napojów alkoholowych w Polsce sprawia, że rośnie podatność tych produktów na zafałszowania i nieprawidłowości w oznakowaniu. Celem artykułu było dokonanie krytycznego przeglądu przypadków zafałszowań napojów alkoholowych w Polsce z lat 2009–2019 oraz sformułowanie rekomendacji dla struktur zarządzania w obszarze przeciwdziałania niezgodnościom. Podejście metodologiczne obejmowało: (1) przegląd literatury dotyczącej fałszowania żywności oraz pozycji polskiej branży napojów alkoholowych w gospodarce; (2) analizę danych pochodzących z upublicznionych decyzji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) dotyczących zafałszowań żywności oraz wyników kontroli Departamentu Inspekcji Handlowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (IH UOKiK) w zakresie oznakowania. Analiza danych IH z lat 2009–2019 dowiodła, że napoje alkoholowe są relatywnie rzadziej fałszowane w Polsce niż produkty żywnościowe z innych grup technologicznych. Szczegółowa analiza danych IJHARS z lat 2016–2019 dotyczących 56 zafałszowanych napojów alkoholowych wykazała, że wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości były: pominięcie w wykazie pewnych składników, które powinny się w nim znaleźć, zaniżona zawartość alkoholu etylowego w produkcie względem deklaracji na etykiecie, błędnie oznaczona nazwa produktu. Ze względu na mocną pozycję Polski na europejskim i światowym rynku wódki i piwa warto zwiększać skalę wdrożenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności właściwych do walki, przeciwdziałania i łagodzenia skutków fałszowania tych produktów, aby chronić ich wiarygodność. Ogromne znaczenie ma tu zwłaszcza kształtowanie, pomiar i doskonalenie pozytywnej kultury bezpieczeństwa żywności w przedsiębiorstwach z branży alkoholowej.

Słowa kluczowe:

Fałszowanie żywności, nieprawidłowe etykietowanie, rynek napojów alkoholowych, piwo, Polska

Abegg, S., Magro, L., van den Broek, J., Pratsinis, S.E., & Güntner, A.T. (2020). A pocket-sized device enables detection of methanol adulteration in alcoholic beverages. Nature Food, 1, 351–354. doi:10.1038/s43016-020-0095-9 DOI: https://doi.org/10.1038/s43016-020-0095-9

Agricultural and Food Quality Inspection (IJHARS). (n.d.). Co robimy [What we do]. Retrieved from https://www.gov.pl/web/ijhars/rejestry (15.07.2021).

Bouzembrak, Y., Steen, B., Neslo, R., Linge, J., Mojtahed, V., & Marvin, H.J.P. (2018). Development of food fraud media monitoring system based on text mining. Food Control, 93, 283-296. doi: 10.1016/j.foodcont.2018.06.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.06.003

Brewers Association. (2020). National Beer Sales & Production Data. Retrieved from https://www.brewersassociation.org/statistics-and-data/national-beer-stats/ (23.02.2020).

Colen, L., & Swinnen, J. (2016). Economic Growth, Globalisation and Beer Consumption. Journal of Agricultural Economics, 67(1), 186-207. doi: 10.1111/1477-9552.12128 DOI: https://doi.org/10.1111/1477-9552.12128

European Commission (EC). (2016). The EU food fraud network and the system for Administrative Assistance & Food Fraud. Annual Report 2016. Retrieved from https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/food-fraud_network_activity_report_2016.pdf (4.12.2019).

European Union (EU). (2018). Report on the EU customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border, 2017. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Retrieved from https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_on_eu_customs_enforcement_of_ipr_2017_en.pdf (21.05.2019).

Eurostat. (2019). Happy International Beer Day. Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190802-1 (10.01.2020).

Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization (FAO, WHO). (2020). Codex Alimentarius. General Principles of Food Hygiene CXC – 1 1969. Retrieved from http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%2B1-1969%252FCXC_001e.pdf (7.10.2020).

Gakidou, E., Afshin, A., Abajobir, A.A., Abate, K.H., Abbafati, C., Abbas, K.M., …Murray, C.J. L. (2017). Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet, 390(10100), 1345-1422. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32366-8 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32366-8

Galvin-King, P., Haughey, S.A., & Elliott, C.T. (2018). Herb and spice fraud; the drivers, challenges and detection. Food Control, 88, 85-97. doi: 10.1016/j.foodcont.2017.12.031 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.12.031

Gańczak, M., Miazgowski, T., Kożybska, M., Kotwas, A., Korzeń, M., Rudnicki, B., …Kopec, J.A. (2020). Changes in disease burden in Poland between 1990-2017 in comparison with other Central European countries: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. PloS one, 15(3), e0226766. doi: 10.1371/journal.pone.0226766 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226766

Hu, J., Pikhart, H., Kubinova, R., Malyutina, S., Pajak, A., Besala, A., …Bobak, M. (2016). Alcohol Consumption and Longitudinal Trajectories of Physical Functioning in Central and Eastern Europe: A 10-Year Follow-up of HAPIEE Study. The Journals of Gerontology: Series A, 71(8), 1063–1068. doi: 10.1093/gerona/glv233 DOI: https://doi.org/10.1093/gerona/glv233

Institute of Agricultural and Food Economics (IERiGŻ). (2018). Rynek wyrobów alkoholowych. Stan i perspektywy [The market of alcohol products. The current state and future prospects]. Retrieved from https://www.ierigz.waw.pl/publikacje/analizy-rynkowe/rynek-wyrobow-alkoholowych (2.01.2020).

Judzińska, A. (2017). Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz stan ich wdrożenia w polskim przemyśle spożywczym [Food safety and quality management systems and their implementation in the Polish food industry]. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 19(2), 102-107. doi: 10.5604/01.3001.0010.1167 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1167

Kowalczyk, S. (2015). Authenticity of food products in the Polish market checked during 2005-2012. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 66(1), 27-34.

Kowalska, A. (2017). Problematyka oszustw żywnościowych w przepisach prawa i standardach branżowych [An issue of food fraud in regulatory activities and industry standards]. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 45(4), 30-41. doi: 10.5604/01.3001.0010.7451 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.7451

Kowalska, A. (2019). Ekonomiczne problemy fałszowania żywności. Instrumenty przeciwdziałania [Economic problems of food adulteration. Prevention measures]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kowalska, A., Bieniek, M., & Manning, L. (2019) Food supplements’ non-conformity in Europe – Poland: a case study, Trends in Food Science and Technology, 93, 262-270. doi: 10.1016/j.tifs.2019.09.022 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.09.022

Kowalska, A., Soon, J.M., & Manning, L. (2018). A study on adulteration in cereals and bakery products from Poland including a review of definitions. Food Control, 92, 348-356. doi: 10.1016/j.foodcont.2018.05.007 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.05.007

Kowalska, A., & Kowalski, J. (2018). Administrative liability related to food fraud. A case of Poland. In: S. Kapounek & V. Kočiš Krůtilová (Eds.), Enterprise and Competitive Environment. Proceedings of the 21st Annual International Conference of Faculty of Business and Economics at Mendel University in Brno (pp. 339-350). Brno: Mendel University in Brno. Retrieved from http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf (22.05.2019).

Lachenmeier, D.W. (2016). 21 - Advances in the Detection of the Adulteration of Alcoholic Beverages Including Unrecorded Alcohol. In: G. Downey (Ed.), Advances in food authenticity testing (pp. 565-584). Sawston: Woodhead Publishing. doi:10.1016/B978-0-08-100220-9.00021-7 DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100220-9.00021-7

Lachenmeier, D.W., Neufeld, M., & Rehm, J. (2021). The impact of unrecorded alcohol use on health: What do we know in 2020? Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 82(1), 28–41. doi: 10.15288/jsad.2021.82.28 DOI: https://doi.org/10.15288/jsad.2021.82.28

Laher, A.E., Goldstein, L.N., Wells, M.D., Dufourq, N., & Moodley, P. (2013). Unwell after drinking homemade alcohol – A case of ethylene glycol poisoning. African Journal of Emergency Medicine, 3(2), 71-74. doi: 10.1016/j.afjem.2012.10.002 DOI: https://doi.org/10.1016/j.afjem.2012.10.002

Maciejczak, M. (2017). Innovations in viticultural production in Poland under climate change conditions. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 19(2), 151-157. doi: 10.5604/01.3001.0010.1179 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0010.1179

Manning, L., & Kowalska, A. (2021). Illicit Alcohol: Public Health Risk of Methanol Poisoning and Policy Mitigation Strategies. Foods, 10(7), 1625. doi: 10.3390/foods10071625 DOI: https://doi.org/10.3390/foods10071625

Manning, L., & Soon, J.M. (2014). Developing systems to control food adulteration. Food Policy, 49(1), 23-32. doi: 10.1016/j.foodpol.2014.06.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.06.005

Moskalewicz, J., & Sierosławski, J. (2005). Dostępność ekonomiczna napojów spirytusowych a szkody zdrowotne [Economic accessibility of alcohol and its harmful health consequences]. Alcoholism and Drug Addiction, 18(4), 41-50.

Moskalewicz, J., Razvodovsky, Y., & Wieczorek, Ł. (2016). East–west disparities in alcohol-related harm. Alcoholism and Drug Addiction, 29(4), 209-222. doi: 10.1016/j.alkona.2016.11.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.alkona.2016.11.003

Neufeld, M., Lachenmeier, D., Hausler, T., & Rehm, J. (2016). Surrogate alcohol containing methanol, social deprivation and public health in Novosibirsk, Russia. International Journal of Drug Policy, 37, 107-110. doi: 10.1016/j.drugpo.2016.08.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2016.08.001

Newman, I. M., Qian, L., Tamrakar, N., & Zhang, B-B. (2018). Chemical Composition and Safety of Unrecorded Grain Alcohol (Bai Jiu) Samples from Three Provinces in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(12), 2710. doi: 10.3390/ijerph15122710 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph15122710

Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK). (2009-2019). The IH annual activity report. Retrieved from https://www.uokik.gov.pl/raporty_z_kontroli_inspekcji_handlowej.php (24.02.2020).

Olewnicki, D. (2018). Uprawa winorośli w Polsce w świetle danych statystycznych [Viticulture in Poland in the light of statistical data]. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 19(5), 139-145. doi: 10.5604/01.3001.0012.6698 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.6698

Patterson, M.W., & Hoalst-Pullen, N. (Eds.). (2014). The Geography of Beer: Regions, Environment, and Societies. Dordrecht: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-7787-3

Pietrzyck, K., Petersen, B., & Jarzębowski, S. (2018). The role of quality management in the context of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): the case of the Polish agri-food sector. Problems of Agricultural Economics, 3(356), 94-110. doi: 10.30858/zer/94479 DOI: https://doi.org/10.30858/zer/94479

Power, A.C., Néill, C.N., Geoghegan, S., Currivan, S., Deasy, M., & Cozzolino, D. (2020). A Brief History of Whiskey Adulteration and the Role of Spectroscopy Combined with Chemometrics in the Detection of Modern Whiskey Fraud. Beverages, 6, 49. doi: 10.3390/beverages6030049 DOI: https://doi.org/10.3390/beverages6030049

Rezazade, F., Summers, J., & Lai Teik, D.O. (2022). A holistic approach to food fraud vulnerability assessment. Food Control, 131, 108440. doi: 10.1016/j.foodcont.2021.108440 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.108440

Rostrup, M., Edwards, J.K., Abukalish, M., Ezzabi, M., Some, D., Ritter, H., …Lind, K. (2016). The methanol poisoning outbreaks in Libya 2013 and Kenya 2014. PloS one, 11(3), e0152676. doi: 10.1371/journal.pone.0152676 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152676

Shafi, H., Imran, M., Usman, H.F., Sarwar, M., & Tahir, M.A. (2016). Eight fatalities due to drinking methanol-tainted alcohol in Pakistan: A case report. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 6(4), 515-519. doi: 10.1016/j.ejfs.2016.06.004 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejfs.2016.06.004

Smith, R. (1982). Polish lessons on alcohol policy. British Medical Journal, 284(6309), 98-101. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.284.6309.98

Snowdon, C. (2012). Drinking in the shadow economy. IEA Discussion Paper no. 43. Retrieved from https://iea.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/Drinking%20in%20the%20Shadow%20Economy_0.pdf (25.08.2019).

Soares, N.F. (2020, August 4). Measuring food safety culture. Food Safety Magazine. Retrieved from https://www.food-safety.com/articles/6731-measuring-food-safety-culture (6.10.2021).

Soon, J.M., & Manning, L. (2019). Developing anti-counterfeiting measures: the role of smart packaging. Food Research International, 123, 135-143. doi: 10.1016/j.foodres.2019.04.049 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.04.049

Spink, J., & Moyer, D.C. (2011). Backgrounder: defining the public health threat of food fraud. Retrieved from www.ncfpd.umn.edu (10.05.2019).

Statistics Poland. (2019). Concise Statistical Yearbook of Poland. Retrieved from https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/1/21/1/maly_rocznik_statystyczny_polski_2019.pdf (18.03.2020).

Szajner, P. (2018). Ewolucja światowego rynku piwa [The Evolution of World Beer Market]. Problems of World Agriculture, 18(33), 4, 60-68. doi: 10.22630/PRS.2018.18.4.97 DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.97

van Ruth, S.M., Luning, P.A., Silvis, I.C.J., Yang, Y., & Huisman, W. (2018). Differences in fraud vulnerability in various food supply chains and their tiers. Food Control, 84, 375-381. doi: 10.1016/j.foodcont.2017.08.020 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.08.020

Wiśniewska, P., Śliwińska, M., Dymerski, T., Wardencki, W., & Namieśnik, J. (2015). The Analysis of Vodka: A Review Paper. Food Analytical Methods, 8, 2000-2010. doi: 10.1007/s12161-015-0089-7 DOI: https://doi.org/10.1007/s12161-015-0089-7

Wiśniewska, M.Z. (2016). System HARPC – nowy oręż w służbie bezpieczeństwa żywności [HARPC System – the New Weapon in the Service of Food Safety]. Problems of Quality, 9, 13-19. doi: 10.15199/47.2016.9.2 DOI: https://doi.org/10.15199/47.2016.9.2

Wiśniewska, M.Z. (2018). Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru [Food safety culture. The essence of the concept and measurement instruments]. Warszawa: CeDeWu.

Wojtyra, B., & Grudzień, Ł. (2017). The development of the beer industry in Poland during “craft beer revolution” (2011–2016). Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 31(1), 52-67. doi: 10.24917/20801653.311.4 DOI: https://doi.org/10.24917/20801653.311.4

World Health Organization (WHO). (2014). Global Status Report on Alcohol and Health 2014. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112736/9789240692763_eng.pdf;jsessionid=1676573A8BCF311A97A923A8BBAAAE06?sequence=1 (15.02.2020).

Yan, J., Erasmus, S.W., Toro, M.A., Huang, H., & van Ruth, S.M. (2020). Food fraud: Assessing fraud vulnerability in the extra virgin olive oil supply chain. Food Control, 111, 107081. doi: 10.1016/j.foodcont.2019.107081 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.107081

Yang, Y., Huisman, W., Hettinga, K.A., Liu, N., Heck, J., Schrijver, G. H., …van Ruth, S.M. (2019). Fraud vulnerability in the Dutch milk supply chain: Assessments of farmers, processors and retailers. Food Control, 95, 308-317. doi: 10.1016/j.foodcont.2018.08.019 DOI: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.08.019

Yeomans, H. (2019). Regulating drinking through alcohol taxation and minimum unit pricing: A historical perspective on alcohol pricing interventions. Regulation & Governance, 13(1), 3–17. doi: 10.1111/rego.12149 DOI: https://doi.org/10.1111/rego.12149


Opublikowane
2021-12-14


Kowalska, A., & Manning, L. (2021). A study on adulteration of alcoholic beverages in Poland. What next?. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (4), 53–74. https://doi.org/10.31743/ppe.12970

Aleksandra Kowalska  olakurek@gmail.com
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej https://orcid.org/0000-0003-3854-951X
Louise Manning 
School of Agriculture, Food and Environment, Royal Agricultural University, Cirencester, Gloucestershire, UK

She is an expert in the area of agri-food supply chain, food security and food integrity including food safety, food quality, food crime, policy and governance, social and corporate responsibility, resilience, risk assessment and mitigation strategies.

http://orcid.org/0000-0002-9900-7303