Umowa o świadczenie usług efinancing

Radosław Robiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; , Polska

Abstrakt

Regularne świadczenie przez banki usług finansowania krótkoterminowych wierzytelności handlowych dostawców albo odbiorców towarów i usług doprowadziło do wykreowania nowego typu umowy – umowy o świadczenie usług efinancing. Jednak wykreowanie tego rodzaju umowy nasuwa wiele jurydycznych wątpliwości. Jaki jest przedmiot umowy o świadczenie usług efinancing? Czy jest ona nową umową nienazwaną, czy tylko rzadko wykorzystywaną odmianą umowy nazwanej? Które z istniejących regulacji prawnych znajdują zastosowanie do tego typu umowy? Jakie problemy prawne występują na tle umowy o świadczenie usług efinancing? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania.

Słowa kluczowe:

Efinancing, umowa o świadczenie usług efinancing, finansowanie krótkoterminowych wierzytelności handlowych dostawców i odbiorców towarów lub usług

Akty prawne

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2253.

Orzeczenia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 listopada 2012 r., I FSK 66/12, LEX nr 1291234.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2016 r., II FSK 2883/14, LEX nr 2170160.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2016 r., I FSK 624/15, LEX nr 2231649.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2020 r., I FSK 1324/17, LEX nr 3041217.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2021 r., I FSK 1706/20, LEX nr 3196607.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 marca 2010 r., III SA/Wa 1572/09, LEX nr 606804.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2011 r., III SA/Wa 41/11, LEX nr 897985.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r., III SA/Wa 222/13, LEX nr 1806487.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 maja 2014 r., I SA/Gl 1318/13, LEX nr 1522188.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2014 r., III SA/Wa 519/14, LEX nr 1618224.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 maja 2017 r., III SA/Wa 1023/17, LEX nr 2364869.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 2020 r., III SA/Wa 1193/20, LEX nr 3055589.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2017 r., I ACa 1261/16, orzeczenia.lodz.sa.gov.pl.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lutego 2018 r., VII AGa 183/18, LEX nr 2488186.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 6 października 2014 r., VIII GC 234/14, LEX nr 1896502.

Dokumenty

Pismo Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 września 2010 r., IPPP3/443-243/09-5/S/MM. Pobrano z sip.mf.gov.pl (3.01.2022).

Pismo Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 czerwca 2013 r., IBPBI/2/423-335/13/JD. Pobrano z sip.mf.gov.pl (3.01.2022).

Pismo Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 października 2013 r., IPPP3/443-243/09/13-12/S/MM. Pobrano z sip.mf.gov.pl (3.01.2022).

Pismo Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 maja 2015 r., IPPP1/4512-197/15-2/BS. Pobrano z sip.mf.gov.pl (3.01.2022).

Pismo Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., IPPB1/4511-299/15-4/JS. Pobrano z sip.mf.gov.pl (3.01.2022).

Pismo Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 marca 2017 r., IBPBI/2/423-335/13-1/MM. Pobrano z sip.mf.gov.pl (3.01.2022).

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 grudnia 2021 r., IPPP3/443-243/09-3/S/IG. Pobrano z sip.mf.gov.pl (13.08.2022).

Źródła internetowe

Bank Pekao. (b.d). Pobrano z www.pekao.com.pl (3.01.2022).

Literatura

Biskupski, Z. (2014). Faktoring w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.

Bajor, B., Kociucki, L., Kondek, J. M., Królikowska, K. (2020). Prawo bankowe. Komentarz do przepisów cywilnoprawnych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Bojarski, W., Dajczak, W., Sokala, A. (2007). Verba iuris. Reguły i kazusy prawa rzymskiego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.

Brzozowski, A., Jastrzębski, J., Kaliński, M., Skowrońska-Bocian, E. (2016). Zobowiązania. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Brzozowski, A., Jastrzębski, J., Kaliński, M., Kocot, W. J., Skowrońska-Bocian, E. (2017). Zobowiązania. Część szczegółowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Brzozowski, A., Jastrzębski, J., Kaliński, M., Kocot, W. J., Skowrońska-Bocian, E. (2021). Zobowiązania. Część szczegółowa. Warszawa: Wolters Kluwer.

Cempura, A., Kosolik, A. (2021). Metodyka sporządzania umów gospodarczych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Pobierz

Opublikowane
2023-03-16


Robiński, R. (2023). Umowa o świadczenie usług efinancing. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (1), 49–70. https://doi.org/10.31743/ppe.13673

Radosław Robiński  radoslaw_robinski@wp.pl
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; https://orcid.org/0000-0002-2782-8516