Konwergencja poziomu i struktury wydatków publicznych w krajach „nowej”Unii Europejskiej w latach 1995–2020

Wojciech SabatAbstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień polityki fiskalnej – konwergencji poziomu i struktury wydatków publicznych. Tematyka ta jest stosunkowo nowa, ponieważ pierwsza tego typu praca powstała w 1996 r. (P. Afxentiou i A. Serletis). Wyniki dotychczasowych badań empirycznych są niejednoznaczne. Celem badania własnego była empiryczna weryfikacja hipotezy o -konwergencji poziomu i struktury wydatków publicznych w 10 krajach tzw. nowej Unii Europejskiej w latach 1995–2020. Modelowanie ekonometryczne w obu przypadkach potwierdziło hipotezę.

Słowa kluczowe:

wydatki publiczne, σ-konwergencja, struktura wydatków publicznych

Źródła

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 174 z 26.06.2013, s. 1–461. Pobrano z https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-l-2013-174-1,68335596.html (24.01.2023).

Literatura

Afxentiou, P., Serletis, A. (1996). Government Expenditures in the European Union: Do They Converge or Follow Wagner’s Law?. International Economic Journal, 10(3), 33–47. DOI: https://doi.org/10.1080/10168739600080018

Albulescu, C. T. (2022). Health Care Expenditure in the European Union Countries: New Insights about the Convergence Process. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(4), 1991. doi: 10.3390/ijerph19041991. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19041991

Apergis, N., Christou, C., Hassapis, C. (2013). Convergence in Public Expenditures Across EU Countries: Evidence from Club Convergence. Cogent Economics & Finance, 1(1), 45–59. doi: 10.1080/21649480.2013.862735. DOI: https://doi.org/10.1080/21649480.2013.862735

Aslan, A. (2008). Convergence of Per Capita Health Care Expenditures in OECD Countries. MPRA. Munich Personal RePEc Archive, 10592. Pobrano z https://mpra.ub.uni-muenchen.de/10592/1/MPRA_paper_10592.pdf (24.01.2023).

Barro, R. J. (1990). Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth. Journal of Political Economy, 98(5), 103–125. doi: 10.3386/w2588. DOI: https://doi.org/10.1086/261726

Chen, W. Y. (2013). Does Healthcare Financing Converge? Evidence from Eight OECD Countries. International Journal of Health Care Finance and Economics, 13(3/4), 279–300. doi: 10.1007/s10754-013-9132-7. DOI: https://doi.org/10.1007/s10754-013-9132-7

Ferreiro, J., Carrasco, C. A., Gómez, C. (2014). Convergence of Public Expenditures and Implementation of a Single Model of Public Finances in the European Union. Revista de Economía Mundial, 37, 75–102.

Ferreiro, J., García‐del‐Valle, M. T., Gómez, C. M. T. (2013). An Analysis of the Convergence of the Composition of Public Expenditures in European Union Countries. The American Journal of Economics and Sociology, 72(4), 799–825. doi: 10.1111/ajes.12028. DOI: https://doi.org/10.1111/ajes.12028

Guris, S., Guris, B., Tirasoglu, M. (2017). Do Military Expenditures Converge in NATO Countries? Linear and Nonlinear Unit Root Test Evidence. Theoretical and Applied Economics, 24(2), 237–248.

Kułyk, P., Augustowski, Ł. (2017). Convergence of Health Expenditure in EU 12 and V4 States. Copernican Journal of Finance & Accounting, 6(2), 33–43. doi: 10.12775/CJFA.2017.009. DOI: https://doi.org/10.12775/CJFA.2017.009

Li, Z. Z., Liu, G., Tao, R., Lobont, O. R. (2021). Do Health Expenditures Converge Among ASEAN Countries?. Frontiers in Public Health, 9. doi: 10.3389/fpubh.2021.699821. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.699821

Perović, L. M., Golem, S., Kosor, M. M. (2016). Convergence in Government Spending Components in EU15: A Spatial Econometric Perspective. Amfiteatru Economic Journal, 18(42), 240–254.

Pomorska, A. (2013). Konieczność redukcji wydatków publicznych w Polsce a bariery jej realizacji w praktyce (wybrane problemy). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 47(1), 121–132.

Próchniak, M. (2019). Konwergencja beta, sigma i gamma krajów postsocjalistycznych do Europy Zachodniej. Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 17(1), 217–243. doi: 10.36874/RIESW.2019.1.10. DOI: https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.1.10

Saba, C. S., Ngepah, N. (2020). Convergence in Military Expenditure and Economic Growth in Africa and Its Regional Economic Communities: Evidence from a Club Clustering Algorithm. Cogent Economics & Finance, 8(1), 1–35. doi: 10.1080/23322039.2020.1832344. DOI: https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1832344

Sanz, I., Velázquez, F. J. (2001). The Evolution and Convergence of the Government Expenditure Composition in the OECD Countries: An Analysis of the Functional Distribution. European Economy Group, Working Paper 9, 1–28. Pobrano z https://www.researchgate.net/publication/23749022_The_evolution_and_convergence_of_the_government_expenditure_composition_in_the_OECD_countries_an_analysis_of_the_functional_distribution (24.01.2023).

Simut, R. M., Mester, I. T. (2017). Convergence in Government Spending. An Econometrical Approach. The Annals of the University of Oradea: Economic Science, 26(2), 136–142.

Skidmore, M., Toya, H., Merriman, D. (2004). Convergence in Government Spending: Theory and Cross‐Country Evidence. Kyklos, 57(4), 587–620. doi: 10.1111/j.0023-5962.2004.00270.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0023-5962.2004.00270.x

Wrotek, M. (2021). Wydatki publiczne na świadczenia rzeczowe opieki długoterminowej w Polsce – konwergencja czy dywergencja na poziomie województw. Studia Demograficzne, 180(2). doi: 10.33119/SD.2021.2.2. DOI: https://doi.org/10.33119/SD.2021.2.2

Pobierz

Opublikowane
2023-03-16


Sabat, W. (2023). Konwergencja poziomu i struktury wydatków publicznych w krajach „nowej”Unii Europejskiej w latach 1995–2020. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (1), 71–90. https://doi.org/10.31743/ppe.13984