Skutki udzielania przez przedsiębiorców gratisów kontrahentom w podatku dochodowym

Łukasz Sowul

Uniwersytet w Białymstoku , Polska
https://orcid.org/0000-0002-3617-0859


Abstrakt

W praktyce gospodarczej nierzadko zdarzają się sytuacje, gdy dany podmiot organizuje akcje promocyjne, w ramach których przekazuje swojemu kontrahentowi gratisowe produkty. Zwykle wiąże się to z koniecznością nabycia określonej ilości towarów objętych akcją. Takie działanie ma na celu zwiększenie sprzedaży oraz promocję danego produktu. Udzielanie gratisów może polegać w szczególności na przekazywaniu towaru całkowicie za darmo lub po znacznie zaniżonej cenie – bezpośrednio, jak również za pośrednictwem podmiotu trzeciego. Takie działanie nie jest jednak obojętne na gruncie prawa podatkowego. W niniejszej pracy autor przedstawi skutki prawne udzielania kontrahentom gratisów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Autor stawia hipotezę, iż skutki prawne będą zależeć od formy udzielenia gratisu. Niemniej w żadnym z przypadków kontrahent nie uzyska przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z otrzymanym gratisem.

Słowa kluczowe:

Podatek dochodowy, gratis, przychód, koszt uzyskania przychodu

Akty prawne

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 221.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2016 r., II CSK 582/15, LEX nr 2069435.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2021 r., III USK 210/21, LEX nr 3359011.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2019 r., II FSK 377/18, LEX nr 3031522.

Dokumenty

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2009 r., IPPB1/415-624/09-2/JB. Pobrano z https://eureka.mf.gov.pl/ (12.12.2022).

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2015 r., IPPB5/423-1112/14-2/JC. Pobrano z https://eureka.mf.gov.pl/ (12.12.2022).

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 grudnia 2016 r., 0461-ITPB3.4510.591.2016.1.AD. Pobrano z https://eureka.mf.gov.pl/ (12.12.2022).

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2016 r., 2461-IBPB-1-1.4510.343.2016.1.MJ. Pobrano z https://eureka.mf.gov.pl/ (12.12.2022).

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 grudnia 2016 r., 2461-IBPB-1-3.4510.915.2016.1.IZ. Pobrano z https://eureka.mf.gov.pl/ (12.12.2022).

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2016 r., 0461.ITPB3.4510.590.2016.1.MJ. Pobrano z https://eureka.mf.gov.pl/ (12.12.2022).

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2017 r., 0461-ITPB3.4510.594.2016.1.PS. Pobrano z https://eureka.mf.gov.pl/ (12.12.2022).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 sierpnia 2018 r., 0111-KDIB2-1.4010.223.2018.1.BKD. Pobrano z https://eureka.mf.gov.pl/ (12.12.2022).

Literatura

Bartosiewicz, A., Kubacki, R. (2015). PIT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Brzostowska, M., Kubiesa, P. (2022). PIT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Małecki, P., Mazurkiewicz, M. (2021). CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Modzelewski, W. (red.). (2022). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Legalis.

Pobierz

Opublikowane
2023-03-16


Sowul, Łukasz. (2023). Skutki udzielania przez przedsiębiorców gratisów kontrahentom w podatku dochodowym. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (1), 91–102. https://doi.org/10.31743/ppe.14927

Łukasz Sowul  lsowul123@wp.pl
Uniwersytet w Białymstoku https://orcid.org/0000-0002-3617-0859Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.