Komunikacja banków centralnych z rynkiem jako determinanta wiarygodności i skuteczności realizacji celu inflacyjnego na przykładzie banków centralnych wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej

Piotr Misztal

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Polska

Abstrakt

Przejrzystość działań banku centralnego i odpowiednia komunikacja z otoczeniem ze strony banku centralnego przyczyniają się do spadku zmienności na rynkach finansowych, zwiększają przewidywalność nadchodzących decyzji dotyczących stóp procentowych i pomagają osiągnąć cele polityki pieniężnej. Stąd, problematyka dotycząca oddziaływania komunikacji (transparentności) banku centralnego na wiarygodność władzy monetarnej i w konsekwencji efektywność prowadzonej polityki pieniężnej jest aktualnym oraz niezwykle istotnym problemem badawczym. Dlatego też celem podjętych badań jest próba wyjaśnienia na gruncie teoretycznym i empirycznym współzależności występujących między komunikacją banków centralnych, ich transparentnością i wiarygodnością, a w konsekwencji skutecznością polityki pieniężnej prowadzonej przez banki centralne w kontekście realizacji celu inflacyjnego. W badaniach wykorzystywano metody badawcze oparte na analizie literatury przedmiotu z zakresu bankowości i finansów oraz metody statystyczno-ekonometryczne (analiza przyczynowości Grangera oraz model regresji liniowej). Wyniki przeprowadzonych badań mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych analiz dotyczących współzależności między komunikacją, wiarygodnością i efektywnością banków centralnych w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego. Problematyka ta wydaje się być szczególnie istotna w okresie zawirowań na rynku międzynarodowym w związku z rosnącą inflacją na świecie wywołaną szokami popytowymi i podażowymi.

 

Słowa kluczowe:

Komunikacja, transparentność, wiarygodność, bank centralny, polityka pieniężna

Bank Rozrachunków Międzynarodowych. (2022). Pobrano z https://www.bis.org/ (27.04.2023).

Bernanke, B. S. (2013). Opening Remarks. At the Ceremony Commemorating the Centennial of the Federal Reserve Act, Washington D. C., 16 December. Pobrano z https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20131216a.htm (21.04.2023).

Blinder, A. S. (2000). Central-Bank Credibility. Why Do We Care? How Do We Build It?. American Economic Review, 90, 1421–1431. doi: 10.3386/w7161. DOI: https://doi.org/10.1257/aer.90.5.1421

Blinder, A. S. (2018). Through a Crystal Ball Darkly. The Future of Monetary Policy Communication. American Economic Association Papers and Proceedings, 108, 567–571. doi:10.1257/pandp.20181080. DOI: https://doi.org/10.1257/pandp.20181080

Blinder, A. S., Ehrmann, M., Haan, J. de, Jansen, D. J. (2017). Necessity as the Mother of Invention. Monetary Policy After the Crisis. Economic Policy, 32(92), 707–755. doi: 10.1093/epolic/eix013. DOI: https://doi.org/10.1093/epolic/eix013

Bordo, M., Siklos, P. (2014). Central Bank Credibility, Reputation and Inflation Targeting in Historical Perspective. Seria: National Bureau of Economic Research Working Paper, 20693. doi: 10.3386/w20693. DOI: https://doi.org/10.3386/w20693

Born, B., Ehrmann, M., Fratzscher, M. (2014). Central Bank Communication on Financial Stability. The Economic Journal, 124(577), 701–734. DOI: https://doi.org/10.1111/ecoj.12039

Cecchetti, S. G., Krause, S. (2002). Central Bank Structure, Policy Efficiency, and Macroeconomic Performance. Exploring Empirical Relationships. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 84, 47–60. DOI: https://doi.org/10.20955/r.84.47-60

Christelis, D., Georgarakos, D., Jappelli, T., Rooij, M. van. (2019). Trust in the Central Bank and Inflation Expectations. International Journal of Central Banking, 16(6), 1–22. Cukierman, A. (2007). The Limits of Transparency. Seria: Centre for Economic Policy Research Press Discussion Paper 6475. Pobrano z https://cepr.org/publications/dp6475 (21.04.2023).

Demertzis, M., Marcellino, M., Viegi, N. (2012). A Credibility Proxy: Tracking US Monetary Developments. The B.E. Journal of Macroeconomics, 12(1), 1–36. doi: 10.1515/1935-1690.2442. DOI: https://doi.org/10.1515/1935-1690.2442

Dincer, N., Eichengreen, B., Geraats, P. (2022). Trends in Monetary Policy Transparency. Further Updates. International Journal of Central Banking, 18(1), 331–348.

European Central Bank. (2022). Pobrano z https://www.ecb.europa.eu/ (21.04.2023).

Fraccaroli, N., Giovannini, A., Jamet, J. F. (2020). Central Banks in Parliaments. A Text Analysis of the Parliamentary Hearings of the Bank of England, the European Central Bank and the Federal Reserve. Seria: European Central Bank Working Paper Series 2442(July). doi: 10.2139/ssrn.3646000. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3646000

Gilad, S., Maor, M., Bloom, P. B. N. (2015). Organizational Reputation, the Content of Public Allegations, and Regulatory Communication. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(2), 451–478. doi: 10.1093/jopart/mut041. DOI: https://doi.org/10.1093/jopart/mut041

Grabia, T. (2017). Uwarunkowania skuteczności realizacji celu inflacyjnego przez banki centralne. Studia Prawno-Ekonomiczne, 102, 187-198.

Greenspan, A. (2004). Risk and Uncertainty in Monetary Policy. American Economic Review, 94(2), 33-40. DOI: https://doi.org/10.1257/0002828041301551

Grostal, W., Jabłecki, J., Beniak, P., Ciżkowicz-Pękała, M., Skrzeszewska-Paczek, E., Wesołowski, G., Żuk, P. (2016). Alternatywne strategie polityki pieniężnej. Warszawa: Narodowy Bank Polski.

Issing, O. (2005). Communication, Transparency, Accountability. Monetary Policy in the Twenty-First Century. Federal Reserve Bank of St Louis Review, 87(2, cz. 1), 65–83. DOI: https://doi.org/10.20955/r.87.65-83

Keida, M., Takeda, Y. (2019). The Art of Central Bank Communication. A Topic Analysis on Words used by the Bank of Japan’s Governors. Seria: Research Institute of Economy, Trade, and Industry Discussion Paper Series 19038. Pobrano z https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/19e038.pdf (21.04.2023).

Lastra, R. M., Dietz, S. (2022). Communication in Monetary Policy. W: Communication. Complexity and Credibility of Monetary Policy (s. 5–25). Seria: Monetary Dialogue Papers, February. Luxembourg: European Parliament. Pobrano z https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/244627/2_Communication,%20complexity%20and%20credibility%20of%20monetary%20policy.pdf (21.04.2023).

Maddala, G. S. (2008). Ekonometria. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Moessner, R., Jansen, D. J., De Haan, J. (2017). Communication about Future Policy Rates in Theory and Practice. A Survey. Journal of Economic Surveys, 31(3), 678–711. doi: 10.1111/joes.12169. DOI: https://doi.org/10.1111/joes.12169

Moschella, M., Romelli, D. (2022). ECB Communication and Its Post-Pandemic Challenges. W: Communication. Complexity and Credibility of Monetary Policy. Seria: Monetary Dialogue Papers, February. Pobrano z https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/695493/IPOL_IDA(2022)695493_EN.pdf (21.04.2023).

Nakamura, A. E., Steinsson, J. (2018). High-Frequency Identification of Monetary Non-Neutrality. The Information Effect. The Quarterly Journal of Economics, 133(3), 1283–1330. doi: 10.1093/qje/qjy004. DOI: https://doi.org/10.1093/qje/qjy004

Picault, M., Renault, T. (2017). Words Are Not All Created Equal. A New Measure of ECB Communication. Journal of International Money and Finance, 79, 136–156. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2017.09.005

Poole, W. (2001). Expectations. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 83(2), 1–10. DOI: https://doi.org/10.20955/r.83.1-10

Wojtyna, A. (2004). Szkice o polityce pieniężnej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Woodford, M. (2005). Central Bank Communication and Policy Effectiveness. Seria: National Bureau of Economic Research Working Paper Series 11898. doi: 10.3386/w11898. DOI: https://doi.org/10.3386/w11898

Wyplosz, C. (2022). Communication Is Not Just Talking. Seria: Monetary Dialogue Papers. February. Pobrano z https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/703440/IPOL_IDA(2022)703440_EN.pdf (21.04.2023).

Pobierz

Opublikowane
2023-05-30


Misztal, P. (2023). Komunikacja banków centralnych z rynkiem jako determinanta wiarygodności i skuteczności realizacji celu inflacyjnego na przykładzie banków centralnych wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (2), 101–134. https://doi.org/10.31743/ppe.15186

Piotr Misztal  pmisztal@ujk.edu.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach https://orcid.org/0000-0003-2609-3439