Znaczenie innowacji technologicznych dla bezpieczeństwa podmiotów państwowych w czasie globalnego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego – wybrane aspekty

Anna MakuchAbstrakt

Badawczym celem artykułu było zweryfikowanie hipotezy, zgodnie z którą innowacje technologiczne przyczyniają się do systemowego bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19. Obszar analizy objął kluczowe zestawienia dotyczące dostępnych danych na temat impulsów innowacyjności w pierwszym okresie pandemii (2020 – okres wiosenno-jesienny). W świetle danych potwierdzono wiodący trend wykorzystania zaawansowanych technologii bazujących na cyfrowym zapisie w promowanych rozwiązaniach. Innowacyjność doby pandemii spełnia warunki nie tyle klasycznych definicji pojęcia innowacji, co ujęć typu ultra-fast-innovation, stanowiących twórcze wykorzystanie narzędzi zdigitalizowanych. Innowacje technologiczne spełniają swoją funkcję wpierania procesu bezpieczeństwa w warunkach, w których zakłada się, że sieciowe systemy przechowywania i wymiany danych działają niezawodnie i są odporne na systemowe kryzysy, co stanowi potencjalne systemowe zagrożenie.

Słowa kluczowe:

Bezpieczeństwo, system państwowy, systemy bezpieczeństwa, innowacyjność, pandemia, bezpieczeństwo zdrowotne, nowe technologie

AOTMiT (2020), Przegląd strategii Covid-19 w okresie jesienno-zimowym, opracowanie analityczne, https://www.aotm.gov.pl/media/2020/08/1_1_aotmit_strategi_walki_z_covid-19_v.1.0.pdf (30.03.2021).
Bertalanffy, L. von (2005), Ogólna teoria systemów: podstawy, systemy, zastosowania, (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe).
Beyme, K. von (2005), Współczesne teorie polityczne (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar).
Ciesielski, M. (2020), Innowacje w kryzysie, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/innowacje-w-kryzysie/ (8.02.2021).
Dutta, S., B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent (red.) (2020), Global Innovation Index. Who Will Finance Innovations?, (Ithaca: Cornell University), https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (6.02.2021).
EIT Community Innovation Tackling the Covid-19 Crisis, https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_community_eit_cri_innovations.pdf (30.03.2021).
EIT, (2020), 207 przełomowych innowacji i przedsięwzięć nagrodzonych łączną kwotą 60milionów euro w ramach inicjatywy reagowania kryzysowego EIT (EIT Crisis Response Initiative), 8 września, https://eit.europa.eu/sites/default/files/pl-pr_eit_cri_sept_2020.pdf (30.03.2021).
Coronawirus Innovation Map, https://coronavirus.startupblink.com/ (2.04.2021).
Kryzys, [w:] Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/kryzys;4011371.html (6.02.2021).
Kryzys, [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/kryzys.html (6.02.2021).
Innowacje [Innovation] (2011), [w:] K.B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, (Warszawa): 111, https://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf (29.03.2021).
Jak Polacy korzystają z Internetu i telefonu w czasie pandemii. Raport Krajowego Rejestru Długów, https://krd.pl/getattachment/3d366a9c-020e-4610-a401-87fce57283bd (30.03.2021).
Mapa innowacji w porządku krajowym, https://www.startupblink.com/blog/coronavirus-innovation-map/ (2.04.2021).
Nieć, M., J. Łapiński, J. Orłowska, R. Zakrzewski, P. Chaber (2020), Monitoring trendów innowacyjności, Raport 8, https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/monitoring-trendow-w-innowacyjnosci-raport-8 (30.03.2021).
Musiał G., I. Ch. Chrzanowski (2018), Schumpeter – Lange – Galbraith. Innowacje w teorii i praktyce, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 362: 40–58.
Sennet, R. (2010), Etyka dobrej roboty (Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Muza).
Stańczyk, J. (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, (Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN).
Sikora, J., A. Uziębło (2013), Innowacja w przedsiębiorstwie – próba zdefiniowania, „Zarządzanie i Finanse”, 2(2): 351–376.
To oni tworzą przyszłość. Polskie innowacje nagrodzone w konkursie PARP i NCBR (2020), https://www.parp.gov.pl/component/content/article/58682:to-oni-tworza-przyszlosc-polskie-innowacje-nagrodzone-w-konkursie-parp-i-ncbr (30.03.2021).
Trevelyan, G.M (1980), English Social History (London: Penguin Books).
Trevelyan, G.M. (1982), A Shortened History of England (London: Penguin).
World Economic Forum (2020a), Critical Frontier. Leveraging Technology to Combat COVID-19 „White Paper”, July, https://www.weforum.org/whitepapers/critical-frontier-leveraging-technology-to-combat-covid-19 (2.04.2021).
World Economic Forum (2020b), ICT COVID-19 Response: Partnering with Technology Companies to Combat COVID-19, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Tech_4_COVID_Early_Compendium_2020.pdf (5.04.2021).

Opublikowane
2021-12-17


Makuch, A. (2021). Znaczenie innowacji technologicznych dla bezpieczeństwa podmiotów państwowych w czasie globalnego zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego – wybrane aspekty. Studia I Analizy Nauk O Polityce, (2), 53–64; 65. https://doi.org/10.31743/sanp.12730Licencja

 Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:• wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;• utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;• wprowadzenia do pamięci komputera;• rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF) • w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.
Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access