Values and National Security of Poland. Observations Made when Reading Cezary Smuniewski’s Book Entitled National Security of Poland in the Axiological Perspective. President Lech Wałęsa

Błażej Bado

University of Warsaw , Polska

Abstrakt

Artykuł dotyczy kwerend naukowych Cezarego Smuniewskiego zawartych w książce Bezpieczeństwo narodowe Polski w perspektywie aksjologicznej. Prezydent Lech Wałęsa. Po pierwsze, artykuł opisuje konteksty badań podejmowanych przez C. Smuniewskiego. Po drugie, przedstawia i analizuje założenia oraz układ rozpatrywanej książki. Po trzecie, nakreśla dalsze kierunki badań wyznaczone przez monografię. Opracowanie wpisuje się w obszar badań nauk o bezpieczeństwie i polityce.

Słowa kluczowe:

Bezpieczeństwo narodowe Polski, aksjologia bezpieczeństwa, Cezary Smuniewski, wartości, Lech Wałęsa

Cenckiewicz, S. (2008), Sprawa Lecha Wałęsy [The Case of Lech Wałęsa], (Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo).

Cenckiewicz, S. (2013), Wałęsa. Człowiek z teczki [Wałęsa. A Man from a Briefcase], (Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo).

Cenckiewicz, S., P. Gontarczyk (2008), SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii [SB and Lech Wałęsa. A Contribution to Biography], (Gdańsk–Warszawa–Kraków: Instytut Pamięci Narodowej).

Heller, M. (2009), Jak być uczonym [How to Be a Scholar], selection and ed. M. Szczerbińska-Polak (Kraków: Znak).

Kitler, W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system [National Security of the Republic of Poland. Basic Categories. Determinants. System], (Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej).

Komunikat [Announcement] (1990/64) – Przemówienie nowo wybranego Prezydenta Lecha Wałęsy na uroczystości przekazania insygniów prezydenckich na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 r., Dz. U. 1990 Nr 5, poz. 64 [Speech by the Newly Elected President Lech Wałęsa at the Ceremony of Handing over the Presidential Insignia at the Royal Castle in Warsaw of December 22, 1990, OJ. 1990, no. 5, item 64].

Kulińczak, Z., A. Kulińczak, K. Kulińczak, C. Smuniewski (2022), Świat w lustrze. Dobro może być większe [The World in the Mirror. The Good Can Be Greater], (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II).

Lipiński, A. (2011), Dyskursywne (re)konstruowanie charyzmy. Przypadek Lecha Wałęsy [Discursive (Re)Construction of Charisma. The Case of Lech Wałęsa], “Przegląd Politologiczny” 1: 107-120. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2011.16.1.8

Lussier, D.N. (2010), From Solidarity to Division: An Analysis of Lech Wałęsa’s Transition to Constituted Leadership, “The Leadership Quarterly” 21(5): 703-715. DOI: https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.07.002

Łukasik-Turecka, A. (2000), Wizerunek Wałęsy w świetle jego wypowiedzi [The Image of Wałęsa in the Light of His Statements], (Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA).

Massa, A. (2020), From Memory to Freedom. Research on Polish Thinking about National Security and Political Community. Review of the book by Cezary Smuniewski, “Security and Defence Quarterly” 28(1): 82-87. DOI: https://doi.org/10.35467/sdq/118099. DOI: https://doi.org/10.35467/sdq/118099

Momro, P. (2019), Prezydentura polska w pierwszych latach III RP [The Polish Presidency in the First Years of the Third Republic of Poland], (Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky).

Rotfeld, A.D. (2018), W poszukiwaniu strategii [In Search of a Strategy], (Olszanica: Wydawnictwo BOSZ).

Simpson, P. (1996), The Troubled Reign of Lech Wałesa in Poland, “Presidential Studies Quarterly” 26(2): 317-336.

Smuniewski C. (2012), Zagadnienie pokoju w nauczaniu Jana Pawła II [The Issue of Peace in the Teaching of John Paul II], “Zeszyty Naukowe”. Akademia Obrony Narodowej 1(86): 292-305.

Smuniewski, C. (2014a), Człowiek w czasach pokoju i wojny. Wybrane zagadnienia z antropologii Jana Pawła II [Man in Times of Peace and War. Selected Issues from the Anthropology of John Paul II], [in:] A. Skrabacz, J. Dohnalik (eds.), Święty Jan Paweł II syn oficera Wojska Polskiego [Saint John Paul II son of an officer of the Polish Army], (Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej): 179-198.

Smuniewski, C. (2014b), Człowiek zagrożony. Perspektywa wykorzystania teologii w rozwoju nauk o bezpieczeństwie [Man at Risk. A Perspective on the Use of Theology in the Development of Security Science], [in:] P. Wójcik, M. Składanowski, T. Syczewski, J. Połowianiuk (eds.), Pragnę żyć! Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego [I Want to Live! An Interdisciplinary Discussion on the Security and Dignity of Human Life], (Lublin: Wydawnictwo KUL): 61-88.

Smuniewski, C. (2015a), Tożsamość – horyzont zagadnień [Identity – a Horizon of Issues], [in:] L. Kanarski, M. Koter, K. Loranty, I. Urych (eds.), Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia psychologii i socjologii [Social Determinants of Security. Selected Issues of Psychology and Sociology], Part 1, (Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej): 96-116.

Smuniewski, C. (2015b), Tworząc bezpieczeństwo. O potrzebie budowania kultury życia wspólnego w cywilizacji zachodniej [Creating Security. On the Need to Build a Culture of Communal Living in Western Civilisation], [in:] A. Skrabacz, L. Kanarski, K. Loranty (eds.), Edukacja dla bezpieczeństwa. O kształtowaniu kultury bezpieczeństwa [Education for Safety. On Shaping the Culture of Security], (Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej): 17-35.

Smuniewski, C. (2015c), W poszukiwaniu sposobów tworzenia bezpieczeństwa. Refleksja o roli rodziny w społeczeństwie [In Search of Ways to Create Security. Reflection on the Role of the Family in Socjety], [in:] I. Urych, C. Smuniewski (eds.), Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa [Family in Local and Global Security Contexts], (Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej): 17-38.

Smuniewski, C. (2015d), Wprowadzenie do teorii walki cywilizacji w naukach o bezpieczeństwie [Introduction to the Theory of the Struggle of Civilisations in the Security Sciences], [in:] W. Kitler, T. Kośmider (eds.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego [Methodological and Didactic Aspects of National Security], (Warszawa: Difin): 82-103.

Smuniewski, C. (2015e), Wychowanie do patriotyzmu. Studium o miłości ojczyzny w oparciu o biblijną i współczesną myśl katolicką [Education to Patriotism. A Study on the Love of the Homeland Based on Biblical and Contemporary Catholic Thought], [in:] A. Pieczywok, K. Loranty (eds.), Bezpieczeństwo jako problem edukacyjny [Security as an Educational Problem], (Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej): 84-103.

Smuniewski, C. (2016a), “I Saw the Way the Gospel Changes a Man.” God, Man and Homeland in the Daily Life of Fr. Jerzy Popiełuszko, transl. A. Bartosiak, O. Kurzyk, R. Clarke, [in:] P. Burgoński, C. Smuniewski (eds.), Jerzy Popiełuszko. Son, Priest, Martyr from Poland, (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek): 117-134.

Smuniewski, C. (2016b), Człowiek i przyroda. Z badań nad tworzeniem bezpieczeństwa [Man and Nature. From Research on the Creation of Security], [in:] J.M. Lipniak (ed.), Ekologia wyzwaniem dla teologii [Ecology the Challenge for Theology], (Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu): 147-160.

Smuniewski, C. (2016c), Czy systemy cywilizacyjno-kulturowe mogą przybierać charakter konfliktogenny? Z namysłu nad fundamentalizmem i ekstremizmem [Can Civilisation-Cultural Systems Take on a Conflictogenic Character? From Reflections on Fundamentalism and Extremism], [in:] C. Smuniewski, R. Kobryński (eds.), Europa w dobie przemian. O wielokulturowości i bezpieczeństwie [Europe in Times of Change. On Multiculturalism and Security], (Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam): 429-472.

Smuniewski, C. (2016d), Na drogach krzewienia miłości Ojczyzny. Patriotyzm jako fundament bezpieczeństwa narodowego [On the Paths of Cultivating the Love of the Homeland. Patriotism as the Foundation of National Security], [in:] A. Skrabacz, I. Urych, L. Kanarski (eds.) Klasy mundurowe. Od teorii do dobrych praktyk [Uniformed Classes. From Theory to Good Practice], (Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej): 39-51.

Smuniewski, C. (2017a), Chrześcijanie o wojnie. Refleksje inspirowane poszukiwaniami i “odpowiedziami” Ojca Profesora Jacka Salija OP [Christians About War. Reflections Inspired by the Research and “Answers” of Father Professor Jacek Salij OP], [in:] J. Kupczak, C. Smuniewski (eds.), Credo Domine. Adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP [Credo Domine. Adiuva incredulitatem meam. Jubilee Book Dedicated to Father Professor Jacek Salij OP], (Poznań–Kraków: “W Drodze”): 495-509.

Smuniewski, C. (2017b), Ku identyfikacji współczesnej drogi miłośnika ojczyzny. Z badań nad tożsamością i patriotyzmem w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski [Towards Identifying the Contemporary Path of the Homeland Lover. From Research on Identity and Patriotism in the Creation of Poland’s National Security], [in:] C. Smuniewski, P. Sporek (eds.), Powrót do Ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania [Return to the Homeland? Patriotism Towards New Times. Continuations and Explorations], (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce): 15-46.

Smuniewski, C. (2017c), La teologia nella riflessione sulla creazione della sicurezza, [in:] G. Calabrese, C. Smuniewski (eds.), È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? La Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace, (Canterano-Roma: Aracne editrice): 212-224.

Smuniewski, C. (2017d), The Church and Politics. Research on Polish National Security, “Polish Journal of Political Science” 3(3): 55-88.

Smuniewski, C. (2017e), L’uomo tra l’inizio e la fine, tra la guerra e la pace, [in:] G. Calabrese, C. Smuniewski (eds.), È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? La Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace, (Canterano-Roma: Aracne editrice): 13-27.

Smuniewski, C. (2018a), From Memory to Freedom. Research on Polish Thinking about National Security and Political Community, (Warszawa: Institute of Political Science Publishers).

Smuniewski, C. (2018b), Pacyfizm oczami chrześcijan. Przyczynek do badań nad rolą religii w procesach tworzenia bezpieczeństwa [Pacifism Through the Eyes of Christians. A Contribution to the Study of the Role of Religion in Security Creation Processes], “Teologia w Polsce” 12(1): 75-93.

Smuniewski, C. (2019a), Between Eternal Life, Politics and Peace: Thoughts on Contemporary Challenges for Eschatology, “PATH” 18(2): 479-494.

Smuniewski, C. (2019b), Church and Pacifism. The Role of Religion in the Face of Security Threats, “Politeja” 4(61): 341-357. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.61.19. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.61.19

Smuniewski, C. (2019c), National Security of Poland in the Axiological Perspective. President Lech Wałęsa, (Warszawa: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Institute of Political Science Publishers).

Smuniewski, C. (2020a), An Individual and the Sense of Security in a State. Religious Freedom from the Viewpoint of Security Psychology, “Polish Journal of Political Science” 6(4): 23-43.

Smuniewski, C. (2020b), From Memory to Freedom. Research on Polish Thinking about National Security and Political Community, 2nd rev. and expanded ed., (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra, Institute of Political Science Publishers).

Smuniewski, C. (2020c), Wolność, tożsamość i państwo. Wartości i ich zagrożenia w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski [Freedom, Identity and the State. Values and Their Threats in the Creation of National Security of Poland], [in:] R. Bielawski, D. Domalewska (eds.), Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa [Conditions of the Contemporary Security Environment], (Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej): 123-136.

Smuniewski, C. (2021), National Identity of the Poles and Migrations, [in:] M. Spotorno, D. Tarantino (eds.), Migrants and the Challenge of the Faith. Identity and Adaptation, (Varazze: PM edizioni): 119-132.

Smuniewski, C., M. Mazurek, K. Kochańczyk-Bonińska (2018), On the Need of Research on the Phenomenon of a Person in the Polish Security Studies, “Journal of Defense Resources Management” 9(2): 93-108.

Smuniewski, C., M. Składanowski, Ł. Przepiórka (2020), The Contribution of the Roman Catholic Church in Poland to Creating Health Security at the Beginning of the SARS-CoV-2 pandemic, “Polish Journal of Political Science” 6(2): 91-127.

Smuniewski, C., I. Urych, A. Zanini (2021), The Principles of Economic Transformation in Poland after 1989 According to President Lech Wałęsa: A Research in Economics and Security Studies, “European Research Studies Journal” 24(2): 1227-1242. DOI: 10. 35808/ersj/2185. DOI: https://doi.org/10.35808/ersj/2185

Sztafel, K. (2005), Václav Havel i Lech Wałęsa. Charyzmatyczni przywódcy stają się prezydentami [Václav Havel and Lech Wałęsa. Charismatic Leaders Become Presidents], “Dialogi Polityczne” 5-6: 143-150. DOI: https://doi.org/10.12775/DP.2005.012

Szymanski, F.M., C. Smuniewski, A.E. Platek (2020), Will the COVID-19 Pandemic Change National Security and Healthcare in the Spectrum of Cardiovascular Disease?, “Current Problems in Cardiology” 45(9): 100645. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol. 2020.1006. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cpcardiol.2020.100645

Wałęsa, L. (1995), Polskie władze na uchodźstwie wypełniły swoją misję… Przemówienie wygłoszone na Zamku Królewskim po przejęciu insygniów władzy państwowej od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego (22 grudnia 1990) [The Polish Authorities in Exile Have Fulfilled Their Mission... Speech at the Royal Castle after Receiving the Insignia of State Power from the President of the Republic of Poland in Exile Ryszard Kaczorowski] (December 22, 1990), [in:] L. Wałęsa, Wszystko, co robię, robię dla Polski [Everything I do, I do for Poland], foreword by A. Zakrzewski, (Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP): 11-12.


Opublikowane
2022-12-16


Bado, B. (2022). Values and National Security of Poland. Observations Made when Reading Cezary Smuniewski’s Book Entitled National Security of Poland in the Axiological Perspective. President Lech Wałęsa. Studia I Analizy Nauk O Polityce, (2), 201–219. https://doi.org/10.31743/sanp.14463

Błażej Bado  b.bado@uw.edu.pl
University of Warsaw https://orcid.org/0000-0003-1323-4693Licencja

 Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:• wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;• utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;• wprowadzenia do pamięci komputera;• rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF) • w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.
Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access