The 2021 Migration Crisis in the Eyes of the Polish Priests from the Polish-Belarusian Borderland

Beata Łaciak

War Studies Academy , Polska

Cezary Smuniewski

University of Warsaw , Polska

Mariusz Boguszewski

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw , Polska

Abstrakt

Opracowanie jest efektem badań zrealizowanych na przełomie listopada i grudnia 2021 r. na terenach przy granicy Polski z Białorusią, przeprowadzonych wśród księży rzymskokatolickich pełniących posługę duszpasterską na tym obszarze. Celem badań było poznanie nastrojów społecznych i postaw duchownych dotyczących kryzysu migracyjnego w 2021 r. Wnioskować można, że księża z parafii w rejonie przygranicznym są bardziej skłonni myśleć o wspólnocie w kategoriach narodowościowych niż ewangelicznych, co zapewne wynika z doświadczeń historycznych Polski z Rosją i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), uratą niepodległości i zależnością od władzy komunistycznej rządzącej z Moskwy.

Słowa kluczowe:

Migracje, granica polsko-białoruska, księża, uchodźcy, Kościół katolicki

Beszta-Borowski, E. (2012), Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim [History of the Catholic Parish of the Nativity of the Blessed Virgin Mary and St. Nicholas in Bielsk Podlaski], M. Składanowski (ed.), (Drohiczyn: Wydawnictwo Sióstr Loretanek).

Caritas rozszerza pomoc na granicy [Caritas Extends Border Assistance] (2021), https://caritas.pl/blog/2021/11/19/caritas-rozszerza-pomoc-na-granicy/ (20.11.2021).

CBOS (2015), Stosunek do uchodźców po atakach terrorystycznych w Paryżu [Attitudes Towards Refugees after the Terrorist Attacks in Paris], elaborated K. Kowalczuk, Research communique no. 172, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_172_15.PDF (23.02.2022).

CBOS (2021), Opinia publiczna wobec uchodźców i sytuacji migrantów na granicy z Białorusią [Public Opinion Towards Refugees and the Situation of Migrants at the Border with Belarus), elaborated M. Feliksiak, Research communique no. 111, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2021/K_111_21.PDF (23.02.2022).

Francis (2018), Message of His Holiness Pope Francis for the 104th World Day of Migrants and Refugees 2018, https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html (22.02.2022).

Gądecki, S. (2021a), Apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego ws. pomocy migrantom [Appeal by the Chairman of the Polish Bishops’ Conference Archbishop Stanisław Gądecki on Assistance to Migrants], https://episkopat.pl/apel-przewodniczacego-konferencji-episkopatu-polski/ (22.02.2022).

Gądecki, S. (2021b), Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ws. pomocy humanitarnej dla migrantów [Appeal by the Chairman of the Polish Bishops’ Conference on Humanitarian Aid for Migrants], https://episkopat.pl/apel-przewodniczacego-episkopatu-o-pomoc-humanitarna-dla-migrantow-2/ (22.02.2022).

Gądecki, S. (2021c), Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wobec eskalacji napięć na granicy polsko-białoruskiej [Message from the Chairman of the Polish Bishops’ Conference in View of the Escalation of Tensions on the Polish-Belarusian Border], https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-prosi-o-modlitwe-w-intencji-pokojowego-zazegnania-kryzysu-na-granicy-polsko-bialoruskiej/ (22.02.2022).

Gądecki, S. (2021d), Oświadczenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie apelu Papieża Franciszka [Statement of the Permanent Council of the Polish Bishops’ Conference on the appeal of Pope Francis], https://episkopat.pl/oswiadczenie-rady-stalej-konferencji-episkopatu-polski-w-sprawie-apelu-papieza-franciszka/ (22.02.2022).

Maroszek, J. (1996), Dziedzictwo unii kościelnej w krajobrazie kulturowym Podlasia 1596–1996 [The Heritage of Ecclesiastical Union in the Cultural Landscape of Podlasie 1596–1996], (Białystok: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego).

Maroszek, J. (1997), Grabarka. Początki sanktuarium w świetle nieznanych źródeł [Grabarka. The Origins of the Sanctuary in the Light of Unknown Sources), “Białostocki Magazyn Historyczny” 13: 33–38.

Napiórkowski, M. (2019), Turbopatriotyzm [Turbopatriotism], (Wołowiec: Wydawnictwo Czarne).


Opublikowane
2022-12-16


Łaciak, B. ., Smuniewski, C., & Boguszewski, M. . (2022). The 2021 Migration Crisis in the Eyes of the Polish Priests from the Polish-Belarusian Borderland. Studia I Analizy Nauk O Polityce, (2), 43–61. https://doi.org/10.31743/sanp.14531

Beata Łaciak 
War Studies Academy https://orcid.org/0000-0003-0177-5011
Cezary Smuniewski 
University of Warsaw https://orcid.org/0000-0002-8973-3539
Mariusz Boguszewski  m.boguszewski@uksw.edu.pl
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw https://orcid.org/0000-0002-1770-1933Licencja

 Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:• wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;• utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;• wprowadzenia do pamięci komputera;• rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF) • w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.
Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access