Research on the Impact of Christianity on Roman Law in the Interwar Poland: Franciszek Bossowski’s Views

Grzegorz Nancka

Uniwersytet Śląski , Polska

Abstrakt

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie poglądów Franciszka Bossowskiego na kwestię wpływu chrześcijaństwa na prawo rzymskie i tym samym zwrócenie uwagi na dotychczasowe osiągnięcia polskiej romanistyki w tym zakresie. Ten wileński romanista, był jednym z niewielu uczonych, którzy w Polsce międzywojennej zajęli się tą tematyką. Stąd też w artykule analizie poddane zostały te prace naukowe, w których uczony odnosi się do wpływu chrześcijaństwa na prawo rzymskie. Zwrócono uwagę na główne tezy pojawiające się w nich, jak i jego polemiki z innymi uczonymi. Wskazano także na postulaty badawcze sformułowane przez romanistę.

Słowa kluczowe:

Franciszek Bossowski, prawo rzymskie, Chrześcijaństwo

The Codex of Justinian: A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text, vol. 1. Introductory Matter and Books I-III, ed. B.W. Frier, Cambridge 2016.

The Digest of Justinian, vol. 1–4, transl. ed. A. Watson, Philadelphia 1998.

The Theodosian Code and Novels, and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography, ed. C. Pharr, New Jersey 2001.

Abraham W., Edykt Medyolański. W 1600-letnią rocznicę, Przegląd Powszechny 1913, vol. 30, no. 119.

Baviera G., Concetto e limiti dell’influenza del Cristianesimo sul diritto romano, in: Mélanges Paul Frédéric Girard. Études de droit romain dédiées à M.P.F. Girard à l’occasion du 60e anniversaire de sa naissance (26 octobre 1912), vol. 1, Paris 1912.

Bossowski F., Wpływ chrześcijaństwa na rozwój prawa rzymskiego, Przegląd Prawa i Administracji 1925, vol. 50.

Bossowski F., Wpływ sądownictwa polubownego biskupów na prawo rzymskie, Rocznik Prawniczy Wileński 1933, no. 6.

Cuq E., Les institutions juridiques des romains, vol. 2. Le droit classique et le droit du Bas-Empire, Paris 1908.

Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2008.

Dębiński A., Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych, Lublin 1990.

Insadowski H., Rzymskie prawo małżeńskie a chrześcijaństwo, Lublin 1935.

Lenel O., Geschichte und Quellen des römischen Rechts, in: F. Holtzendorff, J. Kohler, Enzyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung, vol. 1, München– Leipzig–Berlin 1915.

Markowski H., Edykt nazareński a początki chrześcijaństwa, Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1937, vol. 11.

Partsch J., Mitteilungen aus der Freiburger Papyrussammlung, vol. 2. Juristische Texte der römischen Zeit, Heidelberg 1916.

Riccobono S., L’influenza del Cristianesimo nella codificazione di Giustiniano, Rivista di Scienza “Scientia” 1909, vol. 5, no. 1.

Stolarek D., Adultera w świetle lex Iulia de adulteriis coërcendis, Lublin 2012.

Szczygielski K., Franciszek Bossowski (1879–1940). Szkic do biografii, Miscellanea Historico-Iuridica 2009, vol. 7.

Woess F. von, Das römische Erbrecht und die Erbanwärter: ein Beitrag zur Kenntnis des römischen Rechtsleben vor und nach der Constitutio Antoniniana, Berlin 1911.

Żeber I., O problemie klasyfikacji “manumissio in ecclesia”, in: Prawo wyznaniowe.

Przeszłość i teraźniejszość, ed. J. Koredczuk, Wrocław 2008.

Żurek A., Chrystianizacja prawa po “Edykcie Mediolańskim”, Vox Patrum 2014, vol. 61, no. 34.


Opublikowane
31-12-2019


Nancka, G. (2019). Research on the Impact of Christianity on Roman Law in the Interwar Poland: Franciszek Bossowski’s Views. Studia Prawnicze KUL, (4), 143–156. https://doi.org/10.31743/sp.10612

Grzegorz Nancka 
Uniwersytet Śląski https://orcid.org/0000-0002-9911-7473Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.