W kwestii charakteru prawnego postępowania o udostępnienie informacji publicznej

Maciej Gapski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Konstytucja RP w art. 61 gwarantuje każdemu obywatelowi dostęp do informacji publicznej. Tryb udostępniania przedmiotowej informacji został szczegółowo uregulowany w ustawie o dostępie do informacji publicznej. W orzecznictwie sądów administracyjnych oraz doktrynie prawa zarysowały się wyraźnie rozbieżności w zakresie oceny charakteru prawnego postępowania o udostępnienie informacji publicznej. Zasadniczo zauważalne są dwa stanowiska: pierwsze przyznające temu postępowaniu charakter administracyjnego postępowania jurysdykcyjnego oraz drugie podkreślające charakter niejurysdykcyjny. Przedstawione w artykule rozważania prowadzą do wniosku, że postępowania o udostępnienie informacji publicznej są wszczynane na wniosek podmiotu zainteresowanego niejurysdykcyjnym postępowaniem administracyjnym odrębnym od Kodeksu postępowania administracyjnego.

Słowa kluczowe:

dostęp do informacji publicznej, charakter prawny postępowania o udostępnienie informacji publicznej, odmowa udostępnienia informacji publicznej

Adamiak B., Koncepcja postępowania administracyjnego, w: Prawo procesowe administracyjne, t. 9. System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Aleksandrowicz T.R., Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2008.

Bernaczyk M., Obowiązek bezwnioskowego udostępniania informacji publicznej, Warszawa 2008.

Bernaczyk M., Prawo do informacji publicznej w Polsce i na świecie, Warszawa 2014.

Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2015.

Błaś A., Czynności faktyczne organów administracji publicznej, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 23–27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Borkowski J., System regulacji prawa procesowego administracyjnego, w: Prawo procesowe administracyjne, t. 9. System Prawa Administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.

Drachal J., Prawo do informacji w świetle wykładni funkcjonalnej, w: Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, red. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, Warszawa 2005.

Drachal J., Zagadnienia sądowej ochrony prawa do informacji, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2010, nr 5–6.

Jabłoński M., Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym, Wrocław 2014.

Jabłoński M., Udostępnianie przetworzonej informacji publicznej, Wrocław 2015.

Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych (wybrane problemy), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014, nr 1.

Jaśkowska M., Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002.

Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016.

Kędzierski K., Bezwnioskowy tryb udzielania informacji publicznej, w: Dostęp do informacji publicznej, red. P. Szustakiewicz, Warszawa 2014.

Kędziora R., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2015.

Kłaczyński M., Szuster S., Dostęp do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2003 [wyd. el. LEX].

Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Komentarz do spraw administracyjnych. Wybrane zagadnienia, red. I. Kamińska, J. Matarewicz, M. Rozbicka-Ostrowska, Warszawa 2015 [wyd. el. LEX].

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, M. Zubik, wyd. 2, Warszawa 2016 [wyd. el. LEX].

Masternak M., Czynności materialno-techniczne jako prawna forma działania administracji publicznej, Toruń 2018.

Piskorz-Ryń A., Zasady udostępniania informacji publicznej, w: Dostęp do informacji publicznej na wniosek w praktyce jednostek samorządu terytorialnego, red. J. Wyporska- Frankiewicz, Warszawa 2019.

Sitniewski P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wocław 2011.

Szustakiewicz P., Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2015–2018 w sprawach dotyczących informacji publicznej, Przegląd Prawa Publicznego 2019, nr 7–8.

Szustakiewicz P., Zakres przedmiotowy informacji publicznej. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 lutego 2019 r. (I OSK 315/17), Samorząd Terytorialny 2019, nr 11.

Tomaszewska K., Dostęp do informacji publicznej jako kategoria ochrony interesu prawnego jednostki w regulacjach prawa administracyjnego, Warszawa 2015.

Wróbel A., Jaśkowska M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.

Zimmermann M., Z rozważań nad postępowaniem jurysdykcyjnym i pojęciem strony w Kodeksie postępowania administracyjnego, w: Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Gapski, M. (2020). W kwestii charakteru prawnego postępowania o udostępnienie informacji publicznej. Studia Prawnicze KUL, (3), 117–136. https://doi.org/10.31743/sp.11507

Maciej Gapski  maciej.gapski@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-5454-6645Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.