O wydziedziczeniu z powodu uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy

Grzegorz WolakAbstrakt

Wydziedziczenie uregulowane w art. 1008-1011 K.c. służy pozbawieniu prawa do zachowku osób uprawnionych do niego, tj. małżonka spadkodawcy, jego zstępnych oraz rodziców, którzy byliby powołani z mocy ustawy do dziedziczenia. Może być ono dokonane tylko w testamencie oraz tylko z przyczyn wskazanych w art. 1008 pkt 1-3 K.c. Jest to zamknięty katalog przyczyn wydziedziczenia. Jedną z nich jest uporczywie niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (pkt 3). Dla przykładu w wyroku z dnia 23 marca 2018 r., I CSK 424/17, Sąd Najwyższy uznał, że dzieci, które nie wypełniają obowiązków rodzinnych – nie wspierają ojca w potrzebie, mogą zostać wydziedziczone, nawet jeśli spadkodawca przyczyniał się do powstania konfliktu rodzinnego. W artykule omówiono, z powołaniem się na wybrane orzecznictwo sądowe, przedmiotową przesłankę wydziedziczenia.

Słowa kluczowe:

wydziedziczenie, testament, ochrona rodziny, zachowek, uprawnieni do zachowku

Doliwa A., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019.

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe, Warszawa 1959.

Gwiazdomorski J., Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 1985.

Kordasiewicz B., w: Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2015.

Kosik J., w: Prawo spadkowe, red. J.S. Piątkowski, Warszawa-Wrocław 1986.

Księżak P., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki, t. 4A., red. K. Osajda, Warszawa 2019.

Niezbecka E., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4: Spadki, red. A. Kidyba, Warszawa 2015 [baza danych LEX].

Oszkinis B., Paliwoda R., Powództwo o ustalenie prawa do wydziedziczenia w prawie polskim – de lege lata, Studia Prawnicze 2012, nr 4.

Partyk A., Uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy jako podstawa wydziedziczenia, 2015 [baza danych LEX].

Piątowski J.S., Prawo spadkowe. Zarys wykładu, zaktual. i uzup. B. Kordasiewicz, Warszawa 2003.

Pietrzykowski J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, red. red. Z. Resich, Warszawa 1972.

Pyziak-Szafnicka M., w: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Rafałowicz P., Niewypełnianie obowiązków rodzinnych przez dzieci a wydziedziczenie. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2018 r., I CSK 424/17, Palestra 2019, nr 3.

Skowrońska-Bocian E., Wierciński J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 6: Spadki, red. J. Gudowski, Warszawa 2017.

Sokołowski T., w: Kodeks cywilny, t. 3: Komentarz: art. 627–1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2019.

Wolak G., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2015r., I ACa 985/14, Rejent 2015, nr 9.

Załucki M., Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porównawczym, Warszawa 2010.

Załucki M., w:, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 6: Spadki (art. 922–1087), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2019.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Wolak, G. (2020). O wydziedziczeniu z powodu uporczywego niedopełniania obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Studia Prawnicze KUL, (3), 355–374. https://doi.org/10.31743/sp.11509Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.