Analiza krytyczna rozwiązań ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i niektórych innych ustaw

Dawid Czesyk

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

Regionalne izby obrachunkowe stanowią państwowe organy nadzoru i kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego. Ich ustrój oraz zasady funkcjonowania uregulowane zostały w ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Po 25 latach funkcjonowania opracowany został projekt ustawy nowelizującej, który w dniu 8 czerwca 2017 r. został uchwalonych przez Sejm oraz Senat. Przyjęta przez parlament ustawa zakładała szereg zmian w zakresie ustroju oraz organizacji regionalnych izb obrachunkowych. Jednocześnie w ustawie zastosowano rozwiązania dotyczące stosunków pracy dotychczasowych pracowników. W dniu 12 lipca 2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, korzystając z przysługującej mu prerogatywy na mocy art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, odmówił podpisania ustawy. Niniejsza publikacja stanowi krytyczną analizę przyjętych przez parlament rozwiązań ustawowych, a także uzasadnienie odmowy podpisania ustawy przez Prezydenta RP.

Słowa kluczowe:

samorząd lokalny, regionalne izby obrachunkowe, Konstytucja

Dębowska-Romanowska T., Na dwudziestolecie powstania regionalnych izb obrachunkowych…, w: Samorząd, finanse, nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, red. R. Krawczyk, M. Stec, Warszawa 2013.

Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993.

Miemiec M., Miemiec W., Sawicka K., Prawo finansów publicznych sektora samorządowego, Warszawa 2013.

Ofiarska M., Ofiarski Z., Opinie regionalnych izb obrachunkowych jako narzędzie oddziaływania na organy jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorząd, finanse, nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, red. R Krawczyk, M. Stec, Warszawa 2013.

Pismo Przewodniczącej KRRiO z dnia 2 czerwca, 2017 r., znak: KRRIO-0718/I/14/2017.

Salachna J., Funkcja ustrojowa regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne 2018, nr 12.

Samorząd, finanse, nadzór i kontrola. XX-lecie Regionalnych Izb Obrachunkowych, red. R. Krawczyk, M. Stec, Warszawa 2013.

Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Warszawa 1996.

Skibiński A., Regionalne Izby Obrachunkowe i Samorządowe Kolegia Odwoławcze typowe organy administracji czy wyspecjalizowana administracja wojewódzka, PWSZ IPiA Studia Lubuskie 2008, t. 4.

Tarno J.P., Naczelny Sąd Administracyjny, a wykładnia prawa administracyjnego, Łódź 1997.

Tarno J.P., Dwuinstancyjność w systemie organów samorządu terytorialnego, Miejsce i rola RIO i SKO w systemie samorządu terytorialnego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.

Uzasadnienie do odmowy podpisania ustawy przez Prezydenta RP z dnia 12.07.2017 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/50D05A87AB4A7F4CC1258161002FFFC3/%24File/1749.pdf [dostęp: 02.01.2017 r.].

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i niektórych innych ustaw, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1409 [dostęp: 4.01.2018 r.].

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Czesyk, D. (2020). Analiza krytyczna rozwiązań ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i niektórych innych ustaw. Studia Prawnicze KUL, (3), 377–395. https://doi.org/10.31743/sp.11510

Dawid Czesyk  dawid.czesyk@wp.pl
Uniwersytet Szczeciński http://orcid.org/0000-0002-0164-9296Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.