Ochrona praw pracowników w zakresie zaangażowania w spółce europejskiej z siedzibą w Polsce


Abstrakt

Zaangażowanie pracowników jest jedną z form realizacji szerszej koncepcji, jaką jest dialog społeczny. Spółka europejska jest to podmiot ponadnarodowy, który prowadzi działalność na terenie wielu państw Unii Europejskiej. Opracowanie poddaje analizie mechanizmy ochronne w zakresie zaangażowania pracowników w procesie tworzenia oraz funkcjonowania spółki europejskiej w Polsce, z uwzględnieniem ochrony indywidualnego stosunku pracy przedstawicieli strony pracowniczej, zbiorowych interesów pracowników oraz zabezpieczenia o charakterze prawnokarnym.

Słowa kluczowe:

spółka europejska, zaangażowanie pracowników, informowanie, konsultacje, partycypacja, dialog społeczny, ochrona praw pracowników

Banaś N., Europejska spółka akcyjna w postepowaniu rejestrowym, Warszawa 2012.

Baran K.W., w: Komentarz do ustawy o związkach zawodowych, red. K.W. Baran, 2019 [baza danych LEX], uwagi do art. 31 ust. 3.

Dral A., Problem liberalizacji, deregulacji i uelastycznienia ochrony trwałości stosunku pracy w polskim prawie pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, nr 5.

Felten E., Directive 2001/86/EC supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees, w: International and European Labour Law, red. E. Ales, M. Bell, O. Deinert, S. Robin-Olivier, Baden Baden 2018.

Giedrewicz-Niewińska A., Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej, Warszawa 2015.

Kleinsorge G., Europäische Gesellschaft und Beteiligungsrechte der Arbeitnehmer, Recht der Arbeit 2002, t. 55, nr 6.

Kukuła Z., Odpowiedzialność karna w spółce europejskiej, Prawo Spółek 2009, nr 3.

Kulig K., Doraźne czynności związkowe. Prawo podmiotowe pracownika czy prawo organizacji związkowej?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2015, nr 8.

Kurcz B., Kurcz M., Spółka Europejska – Societas Europea, Prawo Unii Europejskiej 2002, nr 1.

Latos-Miłkowska M., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy a ochrona interesu pracodawcy, w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010.

Loranc J., Spółka europejska a przepisy polskie, Rejent 2001, nr 6.

Linden F., Die Mitbestimmungsvereinbarung der dualistisch verfassten Societas Europea, Waabs 2012.

Markowska-Wolert R., Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 7.

Miętek A., Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej – uwagi „de lege ferenda”, Monitor Prawa Pracy 2014, nr 7.

Minas M., Spółka europejska w pracach Komisji Wspólnot Europejskich, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1996, z. 1.

Opalski A., Europejskie prawo spółek – zasady prawa europejskiego i ich wpływ na polskie prawo spółek, Warszawa 2010.

Rachwał A., w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 5: Pozakodeksowe prawo handlowe, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2008.

Rączka K., Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013, nr 11.

Rutkowska B., Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przedstawicieli pracowników – uwagi de lege ferenda, w: Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa 2010.

Siemiątkowski T., Potrzeszcz R., Spółka europejska w polskiej typologii spółek handlowych, cz. 1, Przegląd Prawa Handlowego 2005, nr 11.

Szumański A., Europejskie prawo spółek, w: Prawo spółek, red. W. Włodyka, Kraków 1996.

Szumański A., Spółka europejska, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997, z. 2.

Wratny J., Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, Warszawa 2019.

Żołyński J., Zwolnienie działacza związkowego z obowiązku świadczenia pracy w celu dokonywania czynności doraźnych, Monitor Prawa Pracy 2013, nr 10.

Żołyński J., Doraźne zwolnienie działacza związkowego – od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – glosa – II PK 322/16, Monitor Prawa Pracy 2019, nr 3.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Golema, K. (2020). Ochrona praw pracowników w zakresie zaangażowania w spółce europejskiej z siedzibą w Polsce. Studia Prawnicze KUL, (3), 397–416. https://doi.org/10.31743/sp.11511Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.