Papież a promulgacja zbiorów powszechnego prawa kanonicznego

Ks. Krzysztof Burczak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

Do początków XIII w. zbiory prawa kanonicznego były gromadzone przez osoby prywatne. W 1210 r. papież Innocenty III dokonał pierwszej w dziejach Kościoła promulgacji zbioru prawa kanonicznego, przesyłając go wraz z bul­lą do uniwersytetu w Bolonii. W 1226 r. zbiór własnych dekretałów z dołą­czoną do niego konstytucją cesarza Fryderyka II promulgował papież Hono­riusz III, przesyłając go wraz z bullą do uniwersytetu w Bolonii. Tak też uczynili: w 1234 r. papież Grzegorz IX, Bonifacy VIII w 1298 r. i Jan XXII w 1317 r. Papież Benedykt XIV w 1744 r. przesłał zbiór swoich konstytucji wraz z bullą promul­gacyjną do uniwersytetu w Bolonii. W 1917 r. papież Benedykt XV promulgo­wał Konstytucją apostolską Codex Iuris Canonici. Również Jan Paweł II promul­gował konstytucją apostolską Kodeks Prawa Kanonicznego w 1983 r. Papież ten promulgował konstytucją apostolską Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich w 1990 r. Do przebiegu procesu wprowadzenia prawa w życie należy obowiązek ustawodawcy publicznego ogłoszenia zbioru prawa, aby adresaci mogli zapo­znać się z normami prawa w zbiorze zawartymi i by mogły one stać się obowią­zującym prawem.

Słowa kluczowe:

promulgacja, zbiór prawa, papież

Burczak K., Dębiński A., Jońca M., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, C.H. Beck, wyd. 3, Warszawa 2018.

Fantappiè C., Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa, Bolonia 2011.

Friedberg E., Quinque compilationes antiquae, Graz 1956.

Friedberg E., Corpus Iuris Canonici, t. 2, Graz 1959.

Hemperek P., Góralski W., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, cz. 1, Lublin 1995.

Hove A. van, Commentarium Lovaniense in Codicem Iuris Canonici. Prolegomena, t. 1, Mechliniae-Romae 1928.

Kuttner S., Repertorium der Kanonistik (1140–1234). Prodromus corporis glossarum, t. 1., Cittá del Vaticano 1937.

Liebs D., Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, C.H. Beck, wyd. 6, München 1998.

Słownik łacińsko-polski, t. 4, red. M. Plezia, Warszawa 1998.

Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, red. J. Sondel, Kraków 1997.

Stickler A.M., Historia iuris canonici latini. Institutiones academicae, t. 1: Historia fontium, Turyn 1950.

Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t. 13: Prawo (1–2.90-105), przetłumaczył, w objaśnienia i skorowidze zaopatrzył o. Pius Bełch O. P., Londyn [b.r.w.].

Wiel C. Van de, History of Canon Law, Louvain 1991.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Burczak, K. K. (2020). Papież a promulgacja zbiorów powszechnego prawa kanonicznego. Studia Prawnicze KUL, (2), 59–83. https://doi.org/10.31743/sp.12312

Ks. Krzysztof Burczak  kburczak@kul.lublin.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-9829-6852Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access