Extraterritorial application of the right to life on the high sea . Commentary to the Views adopted by the Human Rights Committee of 27 January 2021, A.S., D.I., O.I. and G.D. against Italy, Communication No. 3042/2017

Bartosz Pacholski

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

Przedmiotem glosowanej opinii Komitetu Praw Człowieka z dnia 27 stycznia 2021 r. jest ochrona jednego z podstawowych praw człowieka o charakterze zasadniczym – prawa do życia. Komitet jako organ po-wołany do kontroli przestrzegania Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych musiał rozstrzy­gnąć kwestię odpowiedzialności Włoch za brak udzielenia pomocy zagrożonej zatonięciem łodzi, nawet gdy dany obszar nie znajduje się w obrębie terytorium państwa, a inne akty prawa międzynarodowego wskazują państwo trzecie jako odpowiedzialne za prowadzenie akcji ratunkowej. Zgodnie z opinią Komitetu, stosującego eksterytorialne podejście do ochrony prawa do życia, w każdej sytuacji, gdy państwa mają możliwość podjęcia działań w przedmiocie ochrony praw człowieka, powinny uczynić wszystko, co w danej sytuacji jest możliwe, aby pomóc osobom w potrzebie.

Słowa kluczowe:

Komitet Praw Człowieka, prawo do życia, eksterytorialność, Włochy, migracja, ONZ, obowiązki pozytywne

Busco P., Not All that Glitters Is Gold: the Human Rights Committee’s Test for the Extraterritorial Application of the ICCPR in the Context of Search and Rescue Operations, Opinio Juris, https://opiniojuris.org/2021/03/02/not-all-that-glitters-is-gold-the-human-rightscommittees-test-for-the-extraterritorial-application-of-the-iccpr-in-the-context-ofsearch-and-rescue-operations/ [access: 05.05.2021].

Callamard A., Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on Extrajudicial,Summary or Arbitrary Executions, https://undocs.org/en/A/75/384 [access: 3.05.2021].

Citroni G., No More Elusion of Responsibility for Rescue Operations at Sea: the Human Rights Committee’s Views on the Case A.S., D.I., O.I. and G.D. v. Italy and Malta, Opinio Juris, https://opiniojuris.org/2021/03/09/no-more-elusion-of-responsibility-for-rescue-operations-at-seathe-human-rights-committees-views-on-the-case-a-s-d-i-o-i-and-g-d-v-italy-and-malta/[access: 4.05.2021].

Directorate-General for Communication (European Commission), UE a kryzys uchodźczy, DOI:10.2775/090543.

Gliszczyńska-Grabias A., in: Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, ed. R. Wieruszewski, Warszawa 2012.

International Organization for Migration, Missing Migrants Project, https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean [access: 3.05.2021].

Komitet Praw Człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa, eds. R. Wieruszewski, A. Gliszczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warszawa 2009.

Latos B., Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa 2008.

Mavropoulou E., The Right to Life: Italy Found by UN in Violation of the Right to Life of Migrants at Sea, Human Rights at Sea, https://www.humanrightsatsea.org/2021/01/28/the-right-to-life-italy-found-by-un-in-violation-of-the-right-to-life-of-migrants-at-sea/ [access: 5.05.2021].

Milanovic M., Drowning Migrants in the Mediterranean and the ICCPR, Again, Blog of the European Journal of International Law, https://www.ejiltalk.org/drowningmigrants-in-the-mediterranean-and-the-iccpr-again/ [access: 5.05.2021].

Milanovic M., Drowning Migrants, the Human Rights Committee, and Extraterritorial Human Rights Obligations, Blog of the European Journal of International Law, https://www.ejiltalk.org/drowning-migrants-the-human-rights-committee-and-extraterritorialhuman-rights-obligations/ [access: 5.05.2021].

Momigliano A., Italian Forces Ignored a Sinking Ship Full of Syrian Refugees and Let More than 250 Drown, Says Leaked Audio, The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/05/09/italian-forces-ignored-a-sinking-ship-full-ofsyrian-refugees-and-let-more-than-250-drown-says-leaked-audio/ [access: 4.05.2021].

Wielka Encyklopedia Prawa, vol. 4. Prawo międzynarodowe publiczne, eds. J. Symonides, D. Pyć, Warszawa 2014.

Wieruszewski R., Komitet Praw Człowieka, in: Mechanizmy ochrony praw człowieka w ramach ONZ. Analiza systemowa, ed. R. Wieruszewski, Warszawa 2017.


Opublikowane
16-12-2021


Pacholski, B. (2021). Extraterritorial application of the right to life on the high sea . Commentary to the Views adopted by the Human Rights Committee of 27 January 2021, A.S., D.I., O.I. and G.D. against Italy, Communication No. 3042/2017. Studia Prawnicze KUL, (4), 171–182. https://doi.org/10.31743/sp.12721

Bartosz Pacholski  bartosz.pacholski@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński https://orcid.org/0000-0002-4328-4491Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.