Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe

Agata Małgorzata Szwed

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza relacji między prawem dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawem rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami z perspektywy prawnomiędzynarodowej. Dokonano w nim interpretacji tekstów międzynarodowych z zakresu międzynarodowego prawa praw człowieka, bowiem oba zawarte w tytule prawa stanowią immanentną część katalogu podstawowych praw człowieka. Podjęte badania pozwolą określić prawdziwość hipotezy badawczej, zgodnie z którą wyznaczenie relacji między dwoma tytułowymi prawami ma każdorazowo charakter zindywidualizowany i uznaniowy oraz jest raczej konsekwencją czynników społecznych aniżeli prawnych, przy uwzględnieniu gwarancji wynikających z aktów prawno-człowieczych.

Słowa kluczowe:

prawa dziecka, prawo do własnych poglądów, prawo rodziców do wychowywania dzieci, prawa człowieka

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Rada Europy, Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego praw dziecka, Luksemburg 2019, https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_POL.pdf [dostęp: 5.01.2022 r.].

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012.

Dyrdół M., Relacje rodzice – dziecko i ich prawne konteksty, Wychowanie w Rodzinie 2014, t. 10, nr 2.

Eekelaar J., Tobin J., Art. 3 The Best Interests of the Child, w: The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary, red. J. Tobin, Oxford 2019.

Jakuszewicz A., Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami a wolność sumienia i religii dzieci w Konstytucji RP oraz w Konwencji o prawach dziecka, Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania 2013, t. 3.

Leloup M., The Principle of the best Interests of the Child in the Expulsion Case Law of the European Court of Human Rights: Procedural Rationality as a Remedy for Inconsistency, Natherlands Quarterly of Human Rights 2019, t. 37, z. 1, https://doi.org/10.1177/0924051918820986. DOI: https://doi.org/10.1177/0924051918820986

Łopatka A., Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, Warszawa 1995.

Misztal H., Gwarancje prawa międzynarodowego i polskiego w zakresie uprawnień rodziców do religijnego wychowania dzieci, Studia z Prawa Wyznaniowego 2000, t. 1.

Misztal H., Prawo rodziców do wychowania dzieci, w: Iustitia civitatis fundamentum. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003.

Misztal H., Prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań, Teka Komisji Prawniczej 2009, t. 2.

Misztal H., Prawa rodziny w zakresie wychowania dzieci, w: Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, red. W. Janiga, A. Mezglewski, Krosno–Sandomierz 2000.

Misztal H., Wolność rodziców do wychowania religijnego i moralnego dzieci zgodnie z ich przekonaniami, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2012, nr 4 (21).

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007.

Smyczyński T., Rodzina i prawo rodzinne w świetle nowej Konstytucji, Państwo i Prawo 1997, z. 11–12.

Stadniczeńko S.L., Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, w: Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S.L. Stadniczeńko, Warszawa 2015.

UNHCR, 2021 UNHCR Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of The Child, 2021, https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html [dostęp: 5.01.2022 r.].

Vandenhole W., Türkelli G., The Best Interests of the Child, w: The Oxford Handbook of Children’s Rights Law, red. J. Todres, S. King, Oxford 2020. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190097608.013.11

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000.

Pobierz

Opublikowane
24-03-2022


Szwed, A. M., & Cała-Wacinkiewicz, E. (2022). Prawa dzieci do wyrażania własnych poglądów a prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – uwarunkowania prawnomiędzynarodowe. Studia Prawnicze KUL, (1), 111–124. https://doi.org/10.31743/sp.13164

Agata Małgorzata Szwed  agata.szwed@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński https://orcid.org/0000-0002-3836-3646
Ewelina Cała-Wacinkiewicz 
Uniwersytet Szczeciński https://orcid.org/0000-0002-5439-4653Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.