Prawo wiernych do wyrażania wobec pasterzy Kościoła swoich potrzeb i życzeń (kan. 212 § 2 KPK)

Jerzy Adamczyk

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu , Polska

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są prawa wiernych Kościoła katolickiego do wyrażania potrzeb i życzeń wobec pasterzy. Rodzą one po stronie pasterzy prawny obowiązek odpowiedzi na petycję. Prawo petycji posiadają wszyscy wierni: duchowni i świeccy. W pierwszej części artykułu ukazano źródła prawa wiernych do petycji, którymi są dokumenty Soboru Watykańskiego II. W części drugiej przedstawiono podmiot i adresatów prawa petycji, natomiast część trzecia została poświęcona problematyce sposobu wyrażania petycji i jej zakresu treściowego.

Słowa kluczowe:

prawo, wierni, potrzeby, życzenia, pasterze

Boni G., Il diritto di denunciare la mancanza di idoneità dei titolari degli uffici ecclesiastici, Ius Canonicum 2019, t. 59, nr 117. DOI: https://doi.org/10.15581/016.117.007

Cenalmor D., Comentario al can. 212, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. Á. Marzoa Rodríguez, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, wyd. 3, Pamplona 2002.

Chiappetta L., Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, t. 2, Napoli 1988.

Commento al Codice di Diritto Canonico, red. P. Pinto, Roma 1985.

Del Portillo Á., Fieles y laicos en la Iglesia. Bases de sus respectivos estatutos jurídicos, wyd. 3, Pamplona 1991.

Del Portillo Á., Los derechos de los fieles, Fidelium Iura 1995, nr 5.

Díaz M., Derechos de los fieles y vida parroquial, w: La parroquia desde el nuevo Derecho Canónico. Aportaciones del Derecho común y particular. X Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, Madrid 18‒20 abril 1990, red. J. Manzanares Marijuan, Salamanca 1991.

Guerrero Montero M., Autoridad, obediencia, diálogo y libertad de expresión en la Iglesia. Análisis y comentario del canon 212 del CIC, Revista Española de Derecho Canónico 2015, t. 72. DOI: https://doi.org/10.36576/summa.46448

Kaslyn R., Commentary on Canon 212, w: New Commentary on the Code of Canon Law, red. J. Beal i in., New York 2000.

Krukowski J., Komentarz do kan. 212, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2, ks. II (1). Lud Boży, red. J. Krukowski i in., Poznań 2005.

Krukowski J., Tytuł I. Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 2, ks. II (1). Lud Boży, red. J. Krukowski i in., Poznań 2005.

Reinhardt H., Volk Gottes: Die Christgläubigen, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, t. 3, red. K. Lüdicke, Essen 1988‒2001.

Rozkrut T., Poprawna interpretacja kan. 538 § 3 i kan. 1110 z Kodeksu Jana Pawła II. Dwa zapytania z Krakowa do Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, Ius Matrimoniale 2020, t. 31, nr 2. DOI: https://doi.org/10.21697/im.2020.31.2.01

Sagar Maddineni S., Explicit and Implicit Rights Common to All the Faithful in The Code of Canon Law, Ottawa 2018.

Schouppe J., Opinion dans L’Église et recherche théologique: deux libertés fondamentales à l’examen (cc. 212 et 218), Fidelium Iura 1995, nr 55.

Torfs R., Estructura eclesiástica y responsabilidad independiente. Reflexiones en torno a los cánones 212 § 3 y 218 del CIC 1983, Revista Española de Derecho Canónico 1990, t. 47. DOI: https://doi.org/10.36576/summa.5657

Viladrich P.-J., Teoría de los derechos fundamentales del fiel. Presupuestos críticos, Pamplona 1969.

Pobierz

Opublikowane
21-02-2023


Adamczyk, J. (2023). Prawo wiernych do wyrażania wobec pasterzy Kościoła swoich potrzeb i życzeń (kan. 212 § 2 KPK). Studia Prawnicze KUL, (1), 7–22. https://doi.org/10.31743/sp.13190

Jerzy Adamczyk  ksjerzyad@wp.pl
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu https://orcid.org/0000-0003-1415-7378Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.