Funkcja ochronna prawa pracy a penalizacja naruszeń praw pracowników

Michał Matuszak

Uniwersytet Warszawski , Polska

Abstrakt

Funkcja ochronna prawa pracy jest kluczowa i niemalże konstrukcyjna dla istnienia stosunku pra­cy. W celu skutecznego nałożenia obowiązków na pracodawców ustawodawca wprowadził sankcje – zarówno wykroczeniowe, jak i karne. Artykuł przynosi odpowiedź na pytanie, czy katalog przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową zapewnia realizację funkcji ochronnej prawa pracy oraz czy – pośrednio lub bezpośrednio – wpływa pozytywnie, czy też negatywnie na przestrzeganie przez pracodawców obowiąz­ków względem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Wprowadzenie sankcji karnych w prawie pracy pełni funkcję ochronną, niemniej tą samą funkcję pełnią również te przepisy, które polegają na prewencyjnym minimalizowaniu występowania potencjalnych konfliktów w miejscu pracy, gdyż często unikanie konfliktów chroni pracownika lepiej niż nawet dotkliwe sankcje pokonfliktowe.

Słowa kluczowe:

labour law, protective function, offence, rights of gainfully employed persons

Baran K., O kryminalizacji zbiorowego prawa zatrudnienia, w: Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. B. Godlewska-Bujok,

K. Walczak, Warszawa 2019.

Baran K., Polubowna funkcja prawa pracy, Polityka Społeczna 2005, nr 1.

Florek L., Ochrona pracowników jako zasadnicza cecha prawa pracy, w: Różnorodność w jedności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, red. B. Godlewska-Bujok, K. Walczak, Warszawa 2019.

Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2007.

Godlewska-Bujok B., O kształtowaniu prawa pracy i jego związkach z polityką społeczną, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2018, t. 25, z. 4. DOI: https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.023.8951

Górski A., Michalak K., Glosa do uchwały SN z dnia 20 września 2018 roku, I ZKP 5/18, Państwo i Prawo 2012, z. 6.

Jankowiak J., Musiała A., Glosa do uchwały SN z dnia 15 grudnia 2005 roku, I KZP 34/05, Prokuratura i Prawo 2007, nr 2.

Jończyk J., Prawo pracy, Warszawa 1995.

Kijowski A., Problematyka ochrony praw pracownika w nowym kodeksie karnym, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/18899/1/007%20ANDRZEJ%20KIJOWSKI.pdf [dostęp: listopad 2021 r.].

Krzyśków B., Pojęcie ochrony pracy w prawie pracy, Bezpieczeństwo Pracy 2006, nr 6.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2004.

Moszczyńska P., Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem, Roczniki Administracji i Prawa 2017, t. 17.

Muszalski W., Prawo socjalne, Warszawa 2006.

Pisarczyk Ł., Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2010, nr 1.

Prawo pracy, red. K. Baran, Warszawa 2010.

Rycak M., Funkcja organizacyjna przepisów regulujących wymiar i rozkład czasu pracy, Polityka Społeczna 2005, nr 7.

Samol S., Prawnokarna ochrona praw pracownika w nowym kodeksie karnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, z. 3–4.

Sobczyk A., Prawo i człowiek pracujący – między ochroną godności a równości, w: Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014.

Szeleszczuk D., w: Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, wyd. 7, 2021 [wyd. el. Legalis].

Tomporek A., Przedmiot ochrony i podmioty przestępstwa naruszenia praw pracownika (art. 218 k.k.), Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2002, nr 7.

Wolak G., O pojęciu pracownika z art. 218 § 1a KK, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2018, nr 43.

Pobierz

Opublikowane
21-02-2023


Matuszak, M. (2023). Funkcja ochronna prawa pracy a penalizacja naruszeń praw pracowników. Studia Prawnicze KUL, (1), 99–112. https://doi.org/10.31743/sp.13264

Michał Matuszak  mmatuszak@wz.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0003-2794-3634Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.