Udział organizacji ekologicznych w ochronie środowiska a granice realizacji przez nie prawa do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa

Anna Barczak

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

Udział organizacji ekologicznej w ochronie środowiska ma kluczowe znaczenie w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Organizacja ta w postępowaniu administracyjnym, sądowym czy sądowo-administracyjnym występuje w interesie publicznym, posiadając szeroką legitymację procesową. W działalności organizacji ekologicznej dochodzi czasami do nadużyć prawa publicznego, dlatego też regulacje prawne powinny zawierać unormowania utrudniające ich nielegalne działanie. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na środki prawne hamujące działania prowadzące do nadużyć przez te organizacje

Słowa kluczowe:

ochrona środowiska, udział społeczeństwa, organizacje ekologiczne, nadzór

Bar M., Jendrośka J., Tarnacka K., Prawo do sądu w ochronie środowiska, Wrocław 2002.

Barański R., Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, wyd. 3, Warszawa 2016.

Barczak A., Łazor M., Ogonowska A., Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim ze wzorami dokumentów i schematami, Warszawa 2018.

Barczak A., Ogonowska A., Wykładnia przepisów w zakresie udziału społeczeństwa w ochronie środowiska – wybrane problemy, Studia Prawnicze KUL 2018, nr 3.

Bąkowski T., Uznanie fundacji za organizację społeczną w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Glosa do uchwały NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2007, nr 2.

Borkowski J., Glosa do wyroku NSA z dnia 23 listopada 1999 r., II SA Kr 1191/99, OSP 2000, z. 7–8, poz. 112.

Chróścielewski W., Tarno J.P., Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2002.

Daniel P., Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2012, nr 4.

Draniewicz B., Glosa do wyroku WSA w Krakowie z 22.07.2012 r. II Sa/Kr 272/10, Prawo i Środowisko 2010, nr 3.

Draniewicz B., Udział organizacji ekologicznej w postępowaniu niewymagającym udziału społeczeństwa, Prawo i Środowisko 2010, nr 3.

Draniewicz B., Uprawnienia organizacji ekologicznych w postepowaniach wymagających udziału społeczeństwa, Monitor Prawniczy 2011, nr 1.

Federczyk W., Organizacja ekologiczna jako uczestnik postępowania administracyjnego w zakresie ochrony środowiska, Kwartalnik Prawa Publicznego 2008, t. 8, nr 3–4.

Flaga-Gieruszyńska K., Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu ochrony środowiska, w: Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red. A. Barczak, P. Korzeniowski, Szczecin 2018.

Górski M., Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska według stanu prawnego na koniec stycznia 2009 r., Poznań 2009.

Górski M., Pchałek M., Radecki W., Jerzmański J., Bar M., Urban S., Jendrośka J., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2019.

Górski M., w: Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. J. Jendrośka, Wrocław 2001.

Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009.

Hadrowicz E., Stowarzyszenia zwykłe w polskim systemie prawnym, Toruń 2014.

Haładyj A., Organizacje społeczne i ekologiczne w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska w latach 1980–2000, w: Administracja a środowisko. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Markowi Górskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, red. A. Barczak, P. Korzeniowski, Szczecin 2018.

Izdebski H., Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, Łomianki 2003.

Jabłoński M., Realizacja przez administrację publiczną prawa udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, w: Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, red. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny, Rzeszów 2012.

Jacyno W., Rewkowska J., w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, red. T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Warszawa 2017.

Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2010.

Lisicka H., Organizacje ekologiczne a prawo, w: Księga Pamiątkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, red. Z. Bukowski, Toruń 2004.

Milewski P., Status prawny organizacji ekologicznych w ujęciu porównawczym, Kwartalnik Prawa Publicznego 2008, t. 8, nr 3–4.

Opaliński B., w: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, red. B. Opaliński, Warszawa 2016.

Parchomiuk J., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018.

Peter-Bombik K., Sadowska S., Konflikty ekologiczne a partycypacja publiczna, w: Prawne instrumenty ochrony środowiska, red. B. Jeżyńska, E. Kruk, Lublin 2016.

Radecki W., w: Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Komentarz, red. J. Sommer, t. 1, Wrocław 1999.

Rakoczy B., w: Leksykon ochrony środowiska, red. J. Ciechanowicz-McLean, Warszawa 2009.

Skrzydło-Niżnik I., Glosa do uchwały NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05, Przegląd Sejmowy 2006, nr 2.

Staszczyk P., Ustawa o fundacjach. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015.

Supera-Markowska M., Podstawy prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, Warszawa 2015.

Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2018.

Swora M., Nadzór nad stowarzyszeniami, fundacjami oraz prowadzeniem działalności pożytku publicznego, Państwo i Prawo 2003, z. 12.

Tarno J.P., Glosa do uchwały siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. (sygn. akt II OPS 4/05) (udział fundacji jako organizacji społecznej w postępowaniu sądowym), Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2006, nr 1.

Trzcińska D., Pojęcie organizacji ekologicznej. Glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2010, II SA/Kr 1774/09, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2011, nr 2.

Tyburski W., Etyka środowiskowa i jej stan w Polsce, w: Księga Pamiątkowa Profesora Ryszarda Paczuskiego, red. Z. Bukowski, Toruń 2004.

Wilk-Ilewicz A., Udział społeczeństwa w procesie uzyskania decyzji środowiskowej, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2015, nr 5.

Zieliński A., Udział fundacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Glosa do uchwały NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05, Państwo i Prawo 2006, z. 8.

Pobierz

Opublikowane
30-09-2020


Barczak, A. (2020). Udział organizacji ekologicznych w ochronie środowiska a granice realizacji przez nie prawa do udziału w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Studia Prawnicze KUL, (3), 29–44. https://doi.org/10.31743/sp.5450Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.