Digital Borders in the European Union

Carmen Parra Rodriguez

Abat Oliba CEU University , Hiszpania

Abstrakt

Świat mierzy się z nowym porządkiem geopolitycznym, w którym media cyfrowe zmieniły zasady gry. Granice są zacierane i zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci starają się znaleźć równowagę pomiędzy dostępem do wolnego rynku a ograniczeniami, które chronią ustalone interesy gospodarcze. Uwzględniając te aspekty, Unia Europejska podejmuje działania w celu restrukturyzacji rynku poprzez zastosowanie globalnych rozwiązań, które jednakowoż stoją w sprzeczności ze środkami ochrony wymaganymi przez podmioty gospodarcze, blokujące dostęp do usług i swobodny przepływ towarów za pomocą tzw. blokowania geograficznego (geoblocking). Praktyka ta polega na blokowaniu dostępu do usług i/lub innych towarów uzależnionych od geograficznego pochodzenia użytkownika/klienta bądź za pomocą przekierowywania użytkowników na lokalne strony internetowe lub poprzez ograniczenie dostępu do ich oferty. Fakt, że stowarzyszenia konsumenckie i użytkownicy platform cyfrowych uznali te działania za rzeczywisty atak na cyfrowy rynek wewnętrzny, skłonił organy Unii Europejskiej do podjęcia kroków legislacyjnych w tej sprawie. Z tego powodu Komisja Europejska zainicjowała przyjęcie rozporządzenia 2018/302, mającego na celu zwalczanie praktyk blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym. Niniejsza praca prezentuje uzasadnienie podjętych środków zabezpieczających oraz ich usytuowanie w globalnej geoekonomii.

Słowa kluczowe:

geoekonomia, Internet, blokowanie geograficzne (geoblocking), geolokalizacja, handel elektroniczny (e-commerce)

De Miguel Asensio P.A., Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial, Madrit 2000.

De Miguel Asensio P.A., Derecho privado de Internet, Madrit 2000.

De Miguel Asensio P.A., El nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre bloqueo geográfico y otras formas de discriminación, La Ley Unión Europea 2018, no. 59.

Gardeñes Santiago M., La imperatividad internacional del principio comunitario de no discriminación por razón de la nacionalidad, Revista de Instituciones Europeas 1996, vol. 23.

Garrone P., La discrimination indirecte en droit communautaire: vers une théorie générale, Revue Trimestrelle de Drot Européen 1994, no. 3.

Goldsmith J.L., Wu T., Who Controls the Internet? Illusions of A Borderless World, New York 2006.

Hilliard C., Evaluating the Legitimacy of Geo-Location Circumvention in the Context of Technical Protection Measures, Queen Mary Journal of Intellectual Property 2015, vol. 5, no. 2.

Introduction à la Géoéconomie, Ed. P. Lorot, Paris 1999.

López-Tarruella Martínez A., El criterio de las actividades dirigidas como concepto autónomo de Dipr de la Unión Europea para la regulación de las actividades en Internet, Revista Española de Derecho Internacional 2017, vol. 69, no. 2.

López-Tarruella Martínez A., El Reglamento 2018/302 sobre bloqueo geográfico injustificado y su relación con el criterio de las actividades dirigidas, Bitácora Millenium DiPr: Derecho Internacional Privado 2018, no. 7.

Luttwak E., From Geopolitics to Geoeconomics, The National Interest 1990, no. 20.

Marketa T., The Multiplicity of Copyright Laws on the Internet, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal 2015, vol. 25, no. 2.

Millán García R., Geolocalización: legislación y consecuencias de su uso, Actualidad Administrativa 2019, no. 4.

Muir J.A., Van Oorschot P.C., Internet Geolocation: Evasion and Counterevasion, ACM Computing Surveys 2009, vol. 42, no. 1.

Ohmae K., El fin del Estado-Nación. El ascenso de las Economías Regionales, Santiago de Chile 1997.

Paredes Pérez J.L., Medidas contra el bloqueo geográfico injustificado: El Reglamento (UE) 2018/302 y su incidencia sobe las normas europeas de Derecho internacional privado, Revista Electrónica de Estudios Internacionales 2018, no. 35.

Sparke M., From Geopolitics to Geoeconomics: Transnational State Effects in the Borderlands, Geopolitics 1998, vol. 3, no. 2.

Svantesson D., Jerker B., Geo-location technologies and other means of placing borders on the ‘borderless’ Internet, John Marshall Journal of Computer & Information Law 2004, vol. 23, no. 1.

Trimble M., The Future of Cybertravel: Legal. Implications of the Evasion of Geolocation, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal 2012, vol. 22, no. 3.

Trimble M., Geoblocking, Technical Standards and the Law, Scholarly Works Paper 2016, no. 947.


Opublikowane
30-12-2020


Parra Rodriguez, C. (2020). Digital Borders in the European Union. Studia Prawnicze KUL, (2), 193–217. https://doi.org/10.31743/sp.5549

Carmen Parra Rodriguez  cparra@uao.es
Abat Oliba CEU University https://orcid.org/0000-0002-5954-5553Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.