Czy zakresem zastosowania art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych objęte są umowy ustanawiające zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomościach spółek. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r.

Krzysztof Andrzej Kubasik

Uniwersytet Szczeciński , Polska

Abstrakt

Przepis art. 15 Kodeksu spółek handlowych ustanawia wymóg uzyskania zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia na dokonanie wskazanych w nim czynności prawnych. Zawarty w przepisie katalog ma jednak charakter otwarty, a ustalenie jego zakresu budzi istotne wątpliwości interpretacyjne. W orzecznictwie sądowym wyłącza się z tego zakresu ustanawianie hipoteki, co budzi zastrzeżenia z punktu widzenia reguł wykładni funkcjonalnej, ochrony majątku spółki oraz uprawnień kontrolnych wspólników bądź akcjonariuszy.

Słowa kluczowe:

spółki kapitałowe, zgoda zgromadzenia wspólników, hipoteka

Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A., Spyra M., Suliński, G., Tofel M., Wawer M., Zawłocki R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2020 [baza danych Legalis].

Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020 [baza danych LEX].

Dumkiewicz M., Niewęgłowski A., Granice podobieństwa umów w świetle art. 15 k.s.h. Glosa do uchwały SN z dnia 22 października 2010 r., III CZP 69/10, Glosa 2012, nr 1.

Gębusia I., Zawarcie umowy określonej w art. 15 KSH z funkcjonariuszem spółki kapitałowej – wątpliwości praktyczne, Monitor Prawa Handlowego 2019, nr 1.

Kawulski A., Prawo bankowe. Komentarz, 2013 [baza danych LEX].

Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych [baza danych LEX].

Kulgawczuk D., Błaszkiewicz D., Pojęcie innej podobnej umowy, Monitor Prawa Handlowego 2018, nr 2.

Kuniewicz Z., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2011 r., III CZP 69/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, z. 11, poz. 109.

Kupryjańczyk D., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Z. Jara, Warszawa 2020.

Strzępka J., Zielińska E., Pinior P., Popiołek W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J. Strzępka, Warszawa 2015.

Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2018 [baza danych LEX].

Szumański A., w: System Prawa Prywatnego, t. 17A. Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2015.

Szumański A., Tarska M., w: Kodeks spółek handlowych, t. 1. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Komentarz do artykułów 1–150, red. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Warszawa 2012 [baza danych Legalis].

Tofel M., w: J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, K. Oplustil, R. Pabis, A. Rachwał, M. Spyra, G. Suliński, M. Tofel, M. Wawer, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2020 [baza danych Legalis].

Pobierz

Opublikowane
28-09-2021


Kubasik, K. A. (2021). Czy zakresem zastosowania art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych objęte są umowy ustanawiające zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomościach spółek. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2017 r. Studia Prawnicze KUL, (3), 235–248. https://doi.org/10.31743/sp.9596

Krzysztof Andrzej Kubasik  krzysztof.kubasik@usz.edu.pl
Uniwersytet Szczeciński https://orcid.org/0000-0002-3122-4539Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym umową podpisywaną z Wydawcą.

Autor publikacji przenosi nieodpłatnie na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do składanego do publikacji Utworu (artykułu) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji:

a) wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu, oraz rozpowszechnianie w postaci otwartego dostępu, zgodnie z treścią licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Międzynarodowa (zwanej również jako CC BY), dostępnej pod adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl;

c) włączenie Utworu w skład utworu zbiorowego;

d) opublikowanie na stronie internetowej czasopisma, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, oraz publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej na platformy elektroniczne lub inne wprowadzanie Utworu w postaci elektronicznej do Internetu lub innej sieci.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą podpisania umowy.