Teologia laikatu i synodalność jako droga realizacji powszechnego powołania do świętości

Andrzej Proniewski

Uniwersytet w Białymstoku , Polska

Abstrakt

Człowiek wierzący na mocy chrztu św. otrzymuje łaskę od Boga, która wspiera go w realizacji procesu jego uświęcenia. Wszyscy ludzie są powołani do świętości. Jest ona powszechnym przywilejem udzielonym przez Boga ludzkości. Dróg jej realizacji jest wiele. Wśród nich na uwagę zasługuje posoborowa teologia laikatu, jak i odkryta ponownie przez papieża Franciszka droga synodalności. Obydwie sprowadzają się w swoim założeniu do pomocy człowiekowi w osiąganiu indywidualnej świętości życia, jak też realizacji jej komunijnego, wspólnotowego wymiaru.
Analiza problemu zawartego w tytule artykułu przynależy do zagadnień teologicznych zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym i została zamknięta w trzech punktach: teologia laikatu drogą ku świętości (1), synodalność wyborem świadomej ścieżki prowadzącej ku świętości (2) i świętość jako zadanie synodalne laikatu (3).

Słowa kluczowe:

teologia laikatu, synod, synodalność, świętość, papież Franciszek

Balthasar H.U. von, Kim jest laik?, Com (PL) 3 (1987) 39, s. 33–39.

Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in Veritate”, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html [dostęp: 12.05.2022].

Bronk K., Międzynarodowa Komisja Teologiczna o synodalności, https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-05/miedzynarodowa-komisja-teologiczna-synodalnosc-dokument-swieccy.html [dostęp: 22.04.2022].

Castellucci E., Il punto sulla teologia del laicato oggi: prospettive, „Orientamenti pastorali” (2003) 6–7, s. 42–84.

Congar Y., Jalons pour une théologie du Laïcat, Paris 1964.

Congar Y., Kościół, jaki kocham, Kraków 1997.

Dąbrowski A., Czy w Kościele są świeccy? – refleksja nad problematyką laikatu, „Świeccy w Kościele” 5 (2019) 1, s. 52–62.

Dossier sui laici, red. S. Dianich, Brescia 1991.

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, https://www.vatican.va/evangelii-gaudium/en/files/assets/basic-html/index.html#8 [dostęp: 12.05.2022].

Franciszek, Adhortacja apostolska „Gaudete et exsultate”, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html [dostęp: 12.05.2022].

Franciszek, Konstytucja apostolska „Episcopalis communio”, https://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20180915_episcopalis-communio.html [dostęp: 24.04.2022].

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Christifideles laici”, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane, t. II: Adhortacje, Kraków 2006, s. 221–294.

Klemens Rzymski, List do Kościoła w Koryncie XL, 3–5, w: Pierwsi świadkowie, red. M. Starowieyski, Kraków 1998.

Lomonaco A., Cos’è il Sinodo? Viaggio fra le tappe di un’esperienza secolare, https://www.sanpaolofondi.it/2021/11/09/sinodo-2021-2023-significato/ [dostęp: 22.04.2022].

Macharski F., Przewodnie myśli teologii laikatu, w: Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele, Kraków 1971, s. 241–266.

Magnani G., La cosidetta „teologia del laicato” ha uno statuto teologico?, w: R. Latourelle, Vaticano II – Bilancio e prospettive 25 anni dopo (1962–1987), Assisi 1987, s. 510–526.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Synodalność w życiu i misji Kościoła, https://archibial.pl/synod/12-miedzynarodowa-komisja-teologiczna-synodalnosc-w-zyciu-i-misji-kosciola/ [dostęp: 22.04.2022].

Napiórkowski A., Świętość i grzeszność, w: A. Napiórkowski, Współczesny Kościół i ponowoczesny świat, Kraków 2015, s. 74–82.

Nosol A., Na usługach wiary, Opole 1978.

Ozorowski E., Kościół, Wrocław 1984.

Papież Franciszek, Spotkać, słuchać, rozeznawać to trzy czasowniki Synodu, https://episkopat.pl/papiez-franciszek-spotkac-sluchac-rozeznawac-to-trzy-czasowniki-synodu/ [dostęp: 22. 04.2022].

Paweł VI, List apostolski „Apostolica sollicitudo”, https://www.vatican.va/content/paul-vi/en/motu_proprio/documents/hf_p-vi_motu-proprio_19650915_apostolica-sollicitudo.html [dostęp: 24.04.2022].

Rahner K., I Cristiani anonimi, w: Nuovi saggi I, Rzym 1968, s. 759–772.

Rahner K., Cristianesimo anonimo e compito missionario della Chiesa, w: Nuovi saggi IV, Rzym 1973, s. 619–642.

Rahner K., Osservazioni sul problema del cristiano anonimo, w: Nuovi saggi V, Rzym 1975, s. 677–697.

Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 236–258.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 104–166.

Starowieyski M., Sobory Kościoła niepodzielonego, cz. I: Dzieje, Tarnów 1994.

Weron E., Laikat i apostolstwo, Paris 1973.

Weron E., Świecki chrześcijanin w Kościele, Com (PL) 1 (1981) 6, s. 13–18.

Weron E., Katolicy świeccy, w: Katolicyzm A–Z, red. Z. Pawlak, Poznań 1994, s. 204.

Wojtyła K., Myśl o laikacie, w: Aby Chrystus się nami posługiwał, Kraków 1980.

Pobierz

Opublikowane
2022-12-29Andrzej Proniewski 
Uniwersytet w Białymstoku https://orcid.org/0000-0003-0382-3646Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.