Interdisciplinarity in Pastoral Theology. An Example of Socio-Theological Research

Wioletta Szymczak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0002-8749-8862


Abstract

The purpose of the article is to analyze the idea of interdisciplinary research involving pastoral theology and sociology. This is one of the methodological proposals for research projects carried out under pastoral theology. Interdisciplinarity is understood as combining research methods for the cooperation of scientists from both disciplines in the process of planning, implementing and interpreting the results of empirical research. It is inspired by a problem identified in pastoral theology that requires exploration. The presentation consists of three parts. The first is devoted to the location of empirical research within pastoral theology. The second concerns the assumptions and significance of interdisciplinary research involving pastoral theologians and sociologists. In the final part, the areas of interdisciplinary cooperation among the research teams are pointed out. The potential of qualitative research as a space for cooperation among representatives of both sciences and as an important source of knowledge from the viewpoint of pastoral theology is shown. The comparative and synthetic method was used. The analysis shows that interdisciplinary research in the field of pastoral theology has great potential related to the acquisition and interpretation of multi-faceted empirical data and the designation of new research fields, which will significantly enrich the theological analysis process as well as the presentation and application of pastoral models.

Keywords:

interdisciplinary research, pastoral theology, sociology, qualitative research methods

Barbour, B., Badania fokusowe [Focuses Research] (trans. B. Komorowska) (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011).

Blumer, H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda [Symbolic Interactionism. Perspective and Method] (trans. G. Woroniecka) (Kraków: Nomos 2007).

Creswell, J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane [Designing Scientific Research. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods] (Kraków: Wydawnictwo UJ 2013).

Flick, U., Projektowanie badania jakościowego [Designing a Qualitative Study] (trans. P. Tomanek) (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010).

Flick, U., Jakość w badaniach jakościowych [Quality in Qualitative Research] (trans. P. Tomanek) (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011).

Först, J., Empirische Religionsforschung und die Frage nach Gott. Eine theologische Methodologie der Rezeption religionsbezogener Daten [Empirical Religious Research and the Question of God. A Theological Methodology for the Reception of Religion-Related Data] (Berlin: LIT 2010).

Giddens, A., Socjologia [Sociology] (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004).

Greinacher, N., “Teologia praktyczna jako krytyczna teoria praktyki Kościoła w społeczeństwie [Practical Theology as a Critical Theory of Church Practice in Society],” Collectana Theologica 61 (1991) 55–72.

Haslinger, H., Pastoraltheologie [Pastoral Theology] (Paderborn: Schöningh 2015). DOI: https://doi.org/10.36198/9783838585192

Haslinger, H., “Die wissenschaftstheoretische Frage nach der Praxis,” Handbuch Praktische Theologie. I. Grundlegungen (eds. H. Haslinger et al.) (Mainz: Grünewald 1999) 102–122.

Hopf, Ch., “Qualitative Interviews – ein Überblick,” Qualitative Forschung. Ein Handbuch (eds. U. Flick – E. von Kardorff – I. Steinke) (Hamburg: Rowohlt 2009) 349–360.

Hughes, P., “Theology and Social Sciences in Ministry Research,” Journal of Contemporary Ministry 3 (2017) 37–57.

Jabłoński, A., “Od filozofii społecznej do socjologii filozoficznej,” 100 lat Socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee – teorie – badania [“From Social Philosophy to Philosophical Sociology, ” 100 Years of Sociology at the John Paul II Catholic University of Lublin. Ideas – Theories – Research ] (eds. W. Szymczak) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2018) 21–44.

John Paul II, Encyclical Redemptor Hominis (1979) http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_04031979_redemptor-hominis.html [access: 29.10.2020].

John Paul II, Post-Synodal Apostolic Exhortation Pastores Dabo Vobis (1992), http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031992_pastores-dabo-vobis.html [access: 29.09.2020].

Jemielniak, D., Badania jakościowe. II. Metody i narzędzia [Qualitative Research. Methods and Tools] (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2012).

Kamiński, R., “Normatywny i praktyczny wymiar refleksji teologicznopastoralnej [The Normative and Practical Dimension of Theological and Pastoral Reflection],” Roczniki Pastoralno-Katechetyczne 58 (2001) 321–332.

Kamiński, R., “Teologia pastoralna,” Leksykon teologii pastoralnej [“Pastoral Theology,” Lexicon of Pastoral Theology] (eds. R. Kamiński – W. Przygoda – M. Fiałkowski) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006) 838–847.

Kamiński, R., “Teologia pastoralna. Istota i zadania [Pastoral Theology. Essence and Assignments],” Studia Pastoralne 1 (2005) 9–20.

Kamiński, R., Wprowadzenie do teologii pastoralnej [Introduction to Pastoral Theology] (Kraków: Wydawnictwo M 2001).

Kaźmierska, K., “Wstęp,” Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów [“Introduction,” Biographical Method in Sociology. Anthology of Texts] (ed. K. Kaźmierska) (Kraków: Nomos 2012) 9–16.

Kvale, S., Prowadzenie wywiadów [Conducting Interviews] (trans. A. Dziuban) (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010).

Laumer, A., Pastoraltheologie. Eine Einführung in ihre Grundlagen [Pastoral Theology. An Introduction to its Basics] (Regensburg: Pustet 2015).

Libiszowska-Żółtkowska, M., “Przedmowa,” Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne [“Introduction,” Religious Megatrends in Postmodern Societies. Sociological Study] (ed. J. Mariański) (Toruń: Marszałek 2016) 9–18.

Marczewski, M., “Wkład księdza Władysława Piwowarskiego do polskiej teologii pastoralnej [Fr. Władysław Piwowarski’s Contribution to Polish Pastoral Theology],” Kieleckie Studia Teologiczne 2 (2003) 366–372.

Mariański, J., Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studium socjologiczne [Religious Megatrends in Postmodern Societies. A Sociological Study] (Toruń: Marszałek 2016).

Mariański, J., Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością. Studium socjologiczne [Religion and the Church between Tradition and Post-modernity. A Sociological Study] (Kraków: Nomos 1997).

Mariański, J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość. Studium socjologiczne [Secularization, Desecularization, New Spirituality. A Sociological Study] (Kraków: Nomos 2013).

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kryteria [International Theological Commission, Theology Today. Perspectives, Principles and Criteria] (Kraków: Dehon 2012).

Mikołajec, J., “Problem metody teologii pastoralnej [The Problem of the Method of Pastoral Theology],” Studia Pastoralne 1 (2005) 21–34.

Mrozowicki, A. – Li-chuan, L., “Biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna [The Biographic-Narrative Interpretive Method, BNIM],” Słownik socjologii jakościowej [Dictionary of Qualitative Sociology] (eds. K.T. Koncecki – P. Chomczyński) (Warszawa: Difin 2012) 43–45.

Nicińska, M., “Indywidualne wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe – analiza porównawcza [Individual in-depth Interviews and Focus Group Interviews. A Comparative Analysis],” ASK. Społeczeństwo, badania, metody 8 (2000) 39–50.

Pawłowska, B., “Studium przypadku (Case study),” Słownik socjologii jakościowej [Dictionary of Qualitative Sociology] (eds. K.T. Koncecki – P. Chomczyński) (Warszawa: Difin 2012) 268−272.

Piotrowski, A., Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej [Order of Interaction. Studies in Interpretative Sociology] (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1998).

Piwowarski, W., “Eklezjologiczna koncepcja teologii pastoralnej [The Ecclesiological Concept of Pastoral Theology],” Ateneum Kapłańskie 346 (1966) 300–309.

Piwowarski, W., “Perspektywa teologiczna a perspektywa socjologiczna w duszpasterstwie [The Theological Perspective and the Sociological Perspective in Pastoral Ministry],” Chrześcijanin w Świecie 26 (1973) 27–35.

Prüfer, P., “Czy nauka społeczna jest wychowawcza? Za i przeciw ‘pedagogizacji’ socjologii [Is Social Studies Educational? For and Against the “Pedagogization” of Sociology],” Lubelski Rocznik Pedagogiczny 35/1 (2016) 25–39. DOI: https://doi.org/10.17951/lrp.2016.35.1.25

Przegląd Socjologii Jakościowej 9/4 (2013) [Metoda biograficzna w naukach społecznych].

Przygoda, W., “Model pastoralny,” Leksykon teologii pastoralnej [“Pastoral Model,” Lexicon of Pastoral Theology] (eds. R. Kamiński – W. Przygoda – M. Fiałkowski) (Lublin: TN KUL 2006) 515–517.

Przygoda, W., “Paradygmaty metodologiczne we współczesnej teologii pastoralnej [Methodological Paradigms in Contemporary Pastoral Theology],” Teologia Praktyczna 10 (2009) 31–43. DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2009.10.03

Rosenthal, G., “Badania biograficzne,” Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów [“Biographical Research,” Biographical Method in Sociology. Anthology of Texts] (ed. K. Kaźmierska) (Kraków: Nomos 2012) 279–307.

Rubin, H.J. – Rubin, I.S., “Jak zmierzać do celu nie wiążąc sobie rąk. Projektowanie wywiadów jakościowych,” Ewaluacja w edukacji [“How to Achieve a Goal Without Binding Your Hands. Designing Qualitative Interviews,” Evaluation in Education] (ed. L. Korporowicz) (Warszawa: Oficyna Naukowa 1997) 201–222.

Schütze, F., “Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne,” Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów [“A Biographical Analysis Empirically Based on an Autobiographical Narrative Interview. How to Analyze Autobiographical Narrative Interviews,” The Biographical Method in Sociology. Anthology of Texts], (ed. K. Kaźmierska) (Kraków: Nomos 2012) 141–278.

Sztompka, P., Socjologia. Analiza społeczeństwa [Sociology. An Analysis of Society] (Kraków: Znak 2012).

Szymczak, W., “Znaki czasu,” Leksykon socjologii religii. Zjawiska, badania, teorie [“Signs of Times,” Lexicon of Sociology of Religion. Phenomena, Research, Theories] (Warszawa: Verbinum 2004) 467–469.

Wengraf, T., “Interpretacja historii życiowych, sytuacji życiowych i doświadczeń osobistych: biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna (BNIM-Biographical-Narrative Interpretative Method),” Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów [“Interpreting Life Stories, Life Situations and Personal Experiences: (BNIM: Biographical-Narrative Interpretative Method),” The Biographical Method in Sociology. Anthology of Texts] (ed. K. Kaźmierska) (Kraków: Nomos 2012) 351–362.

Wielebski, T. – Tutak, M., “Meandry interdyscyplinarności teologii pastoralnej. Przyczynek do dyskusji [Meanders of the Interdisciplinarity of Pastoral Theology. A Contribution to the Discussion],” Teologia Praktyczna 17 (2016) 25–46. DOI: https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.02

Yin, R.K., Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody [A Case Study in Scientific Research. Design and Methods] (trans. J. Gilewicz) (Kraków: Wydawnictwo UJ 2015).

Ziółkowski, M., Znaczenie, interakcja, rozumienie: studium z symbolicznego interakcjonizmu i socjologii fenomenologicznej jako wersji socjologii humanistycznej [Meaning, Interaction, Understanding: a Study of Symbolic Interactionism and Phenomenological Sociology as a Version of Humanistic Sociology] (Warszawa: PWN 1981).

Zuhlener, P.M., Pastoraltheologie. I. Fundamental-Pastoral. Kirche zwischen Auftrag und Erwartung (Düsseldorf: Patmos 1989).

Download

Published
2020-12-21


Szymczak, W. (2020). Interdisciplinarity in Pastoral Theology. An Example of Socio-Theological Research. Verbum Vitae, 38(2), 503–527. https://doi.org/10.31743/vv.10033

Wioletta Szymczak  wioletsz@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wioletta Szymczak, Dr. Hab. in the humanities, sociological sciences; a professor at the John Paul II Catholic University of Lublin; research interests: sociology of religion, sociology of social participation, methodology of qualitative research.

https://orcid.org/0000-0002-8749-8862License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK