O czasopiśmie

„Verbum Vitae” jest kwartalnikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Każdy rocznik kwartalnika publikowany jest w czterech zeszytach: tematycznych (z. 1 i z. 3) i ogólnoteologicznych (z. 2 i z. 4).

Zeszyty mające charakter tematyczny poświęcone są konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła. Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła. 

Na zeszyty ogólnoteologiczne składają się artykuły teologiczne publikowane w języku angielskim. Publikacja tekstów w języku angielskim przez polskich autorów ma na celu promocję polskiej myśli teologicznej na świecie. Z racji obecności czasopisma w międzynarodowych bazach indeksujących (np. ATLA, Scopus, DOAJ), artykuły publikowane w "Verbum Vitae" docierają do praktycznie każdej biblioteki akademickiej świata.

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line)

Wersja elektroniczna pisma jest wersją pierwotną.

"Verbum Vitae" jest indeksowane jako Q1 w klasie czasopism teologicznych przez Scimago Journal & Country Rank. Impact Factor kwartalnika w 2020/2021 wyniósł 1,84.

Czasopismo indeksują następujące bazy:

 • Arianta
 • Atla Religion Database® (Atla RDB®)
 • AtlaSerials PLUS®  (Atlas PLUS®
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Baza czasopism humanistycznych BazHum
 • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
 • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
 • CiteFactor (Impact Factor 2020-21: 1,84)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
 • Google Scholar 
 • Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),
 • Index Copernicus (IC)
 • Most Wiedzy
 • POL-Index 
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL (ReKUL)
 • Scimago Journal & Country Rank (SJR)
 • SCOPUS 

Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 11.02.2021 r. półrocznik „Verbum Vitae” otrzymał 100 pkt

Umiędzynarodowienie czasopisma "Verbum Vitae" - zadanie finansowane w ramach umowy nr 646/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

Kwartalnik ukazuje się w czterech zeszytych, z których pierwszy i trzeci mają charakter tematyczny, zaś drugi i czwarty - ogólnoteologiczny.

Zeszyty tematyczne poświęcone są konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła. Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła. Publikowane artykuły w większości bazują bezpośrednio na analizie literackiej i egzegezie wybranych tekstów biblijnych w celu odkrycia ich przesłania teologicznego. Autorzy nie ograniczają się tylko do metody historyczno-krytycznej, lecz sięgają również po inne metody i  podejścia wskazane przez Papieską Komisję Biblijną w dokumencie Interpretacja Pisma Świętego w Kościele (1993), m.in. po analizę narracyjną, retoryczną oraz metodę „kanoniczną”.

Na zeszyty ogólnoteologiczne składają się artykuły teologiczne niezwiązane z tematami zeszytów tematycznych. Artykuły te publikowane są w języku angielskim, co ma na celu promocję polskiej myśli teologicznej na świecie. "Verbum Vitae" jest obecne w bazach SCOPUS, ATLA i DOAJ. Obecność w tych dwóch ostatnich bazach, w formie pełnotekstowej, sprawia, iż każdy publikowany na łamach naszego czasopisma tekst jest dostępny w formacie PDF w praktycznie każdej bibliotece uniwersyteckiej świata. W ten sposób "Verbum Vitae" jest niezwykle efektywnym miejscem dla uczestniczenia w międzynarodowej debacie naukowej.

W czasopiśmie "Verbum Vitae" publikowane są również recenzje. Dotychczas w większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki w kraju i za granicą, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Interdyscyplinarny charakter czasopisma wynika z obecności opracowań nie tylko z zakresu biblistyki, ale również patrologii, dogmatyki, teologii moralnej, pastoralnej i katechetyki. Dzięki temu „Verbum Vitae” jest adresowane tak do biblistów i osób badających związki teologii z Pismem Świętym, jak i do wszystkich teologów i osób zainteresowanych teologią.

POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo funkcjonuje w formule Open Access, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna bez opłat dla użytkownika lub jej/jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać lub korzystać z pełnych tekstów artykułów, czy też używać ich w każdym prawem dozwolonym celu, bez proszenia o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Kwartalnik "Verbum Vitae", stosując zasadę bezpośredniego dostępu do jego treści (open access), hołduje zasadzie, że darmowe udostępnianie czytelnikom treści badań naukowych przyczynia się do szerszej wymiany wiedzy w wymiarze światowym.

PRENUMERATA WERSJI DRUKOWANEJ

Istnieje możliwość prenumeraty rocznej wersji drukowanej naszego pisma. W przypadku prenumeraty Wydawnictwo KUL oferuje ceny promocyjne. Cena pojedynczego numeru, poza prenumeratą, waha się pomiedzy 13 a 27 zł (szczegóły tutaj). 

Kontakt 

Dział handlowy Wydawnictwa KUL
tel. 81 740-93-45 lub 46
fax 81 740-93-51 
e-mail: handlowy@wydawnictwo.kul.lublin.pl

Wcześniejsze numery czasopisma, w wersji drukowanej, można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictwa KUL (tutaj)

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania naszego czasopisma do zbiorów elektronicznych czasopism znajdujących się w zasobach danej biblioteki akademickiej czy publicznej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że otwarty system publikacji tego czasopisma jest przydatny dla samych bibliotek jako narzędzie zarządzające czasopismami (zobacz Open Journal Systems).


POLITYKA CENOWA

"Verbum Vitae" nie pobiera opłat od autorów chcących opublikować swój artykuł bądź recenzję. Nie pobiera się zatem opłat za zgłoszenie tekstu do publikacji, proces redakcyjny i recenzyjny, opublikowanie tekstu on-line i drukiem, ilość stron, użycie kolorów czy też obrazów i zdjęć.