OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Verbum Vitae nie pobiera opłat od autorów chcących opublikować swój artykuł bądź recenzję. Nie pobiera się zatem opłat za zgłoszenie tekstu do publikacji, proces redakcyjny i recenzyjny, opublikowanie tekstu on-line i drukiem, ilość stron, użycie kolorów czy też obrazów i zdjęć.  Umiędzynarodowienie czasopisma Verbum Vitae jest zadaniem finansowanym w ramach umowy nr 646/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.