DANE BADAWCZE, ARCHIWIZACJA, LICENCJE, OPEN ACCESS

Dane badawcze

Redakcja nie gromadzi danych badawczych, a przedstawienie planu zarządzania danymi badawczymi nie stanowi wymogu publikacji artykułu. Przez dane badawcze redakcja rozumie zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej czy dźwiękowej), powszechnie uznawane przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych. W określonych okolicznościach autorzy mogą jednak zostać poproszeni o przedstawienie danych badawczych, również już po opublikowaniu artykułu.

Archiwizacja

Teksty są archiwizowane na platformie CzasKUL oraz w Repozytorium Instytucjonalnym KUL. CzasKUL zapewnia czasopismom opis metadanymi dokumentu oraz, identyfikację numerem DOI, publikację tekstu w formacie pdf jako osobnego pliku. Repozytorium Instytucjonalne KUL (ReKUL) zapewnia czasopismom: upowszechnianie w otwartym dostępie i długotrwałe  przechowywanie; opis metadanymi dokumentu zgodny ze standardem metadanych Dublin Cor; zabezpieczenie dokumentów poprzez nadanie trwałego identyfikatora obiektów cyfrowych Handle; możliwość bezstratnego przesyłania i upowszechniania  plików zapisanych  w  różnych formatach, pojedynczych i w zbiorach; możliwość przechowywania danych badawczych w postaci pojedynczych plików bądź zbiorów; możliwość wyboru licencji Creative Commons w celu zapewnienia otwartego dostępu; możliwość wskazania alternatywnej lokalizacji dokumentu  poprzez adres URI, ISSN czy DOI; możliwość wykorzystania mechanizmów Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), co pozwala na integrację z wyszukiwarkami i bazami danych; możliwość śledzenia statystyk dotyczących zdeponowanych dokumentów.

Licencje

Artykuły w czasopiśmie objęte są licencją CC BY-ND.

Open Access  

Otwarty dostęp to brak technicznych i prawnych ograniczeń korzystania z umieszczonych w publicznym Internecie materiałów naukowych. Zakłada ich dalsze wykorzystywanie zgodnie z przepisami prawa autorskiego o dozwolonym użytku lub na nieograniczonej wolnej licencji Creative Commons. Główne kierunki rozwoju Open Access to otwarte repozytoria oraz recenzowane czasopisma Open Access. Dostrzegając potrzebę zapewnienia najwyższych standardów w nauce  oraz dbając o przestrzeganie dobrych praktyk w prowadzeniu i upowszechnianiu wyników badań naukowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydawca) w roku 2017 na podstawie Uchwały Senatu z dn. 22 czerwca 2017 w sprawie podjęcia działań na rzecz opracowania polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i wyników badań, zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w dokumencie pt. Kierunkach rozwoju otwartego dostępu (2015),  podjął starania na rzecz przygotowania społeczności akademickiej oraz infrastruktury Uniwersytetu do przyjęcia polityki otwartości do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi.

W ramach podjętych działań została utworzona infrastruktura wspomagająca publikowanie w otwartym dostępie w postaci:

  • Repozytorium Instytucjonalnego KUL (2018 )
  • Platformy Czasopism KUL (2019).

Zarządzeniem Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dn. 3 kwietnia 2018 w sprawie gromadzenia, opracowywania i udostępniania wersji  elektronicznych rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II został wprowadzony obowiązek   gromadzenia i udostępniania rozpraw doktorskich w Repozytorium Instytucjonalnym KUL.  W 2019 roku zostało wydane Zarządzenie Rektora KUL z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki publikacyjnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na lata 2019-2021, w którym rekomenduje się udostępnianie utworów naukowych pracowników KUL w modelu Open Access z zastosowaniem licencji Creative Commons, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (dla czasopism Platformy Czasopism KUL oraz dla monografii platformy Repozytorium Instytucjonalnego KUL). Zadania monitorowania, wspierania osiągania i utrzymywania wysokiej pozycji naukowej wydawnictw KUL oraz  upowszechniania wyników badań naukowych, zwłaszcza w otwartym dostępie realizuje Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw w Wydawnictwie KUL, poprzez koordynację prac związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury umożliwiającej realizację założeń otwartego dostępu, promocję i doradztwo oraz szkolenia  w zakresie najlepszych praktyk zgodnych z polityką otwartego dostępu. Kolejnym krokiem jest opracowanie dokumentu instytucjonalnej polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi.

Czasopismo Verbum Vitae funkcjonuje w formule Open Access, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna bez opłat dla użytkownika lub jej/jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać lub korzystać z pełnych tekstów artykułów, czy też używać ich w każdym prawem dozwolonym celu, bez proszenia o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu. Półrocznik Verbum Vitae, stosując zasadę bezpośredniego dostępu do jego treści (open access), hołduje zasadzie, że darmowe udostępnianie czytelnikom treści badań naukowych przyczynia się do szerszej wymiany wiedzy w wymiarze światowym.