„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym w czterech zeszytach rocznie przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwszy zeszyt każdego tomu ma charakter tematyczny. Zeszyt ten poświęcony jest konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary TestamentNowy TestamentOjcowie i życie Kościoła. Drugi zeszyt każdego tomu ma charakter ogólnoteologiczny. Publikowane są w nim anglojęzyczne artykuły teologiczne tematycznie niezwiązane z problemem dyskutowanym w pierwszym zeszycie półrocznika. 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1644-8561 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2451-280X LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/vv

LIBCOM JOURNAL Licencja:

Open Access logo        ORCID logo        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Tematy numerów 2021-2022

2020-10-31

Najbliższe tomy półrocznika "Verbum Vitae" poświęcone będą następującym tematom:

39 (2021) Relacje homoseksualne a zamysł Stwórcy wobec mężczyzny i kobiety (do końca stycznia 2021 r.)
40 (2021) Filozofia grecka i hellenizacja w Biblii i teologii chrześcijańskiej (do końca czerwca 2021 r.)
41 (2022) Ludzka płciowość - czym jest i czemu służy? (do końca grudnia 2021 r.)
42 (2022) Duch ludzki i dusza człowieka - co to takiego? (do końca czerwca 2022 r.) 

Zachęcamy do przesyłania propozycji tematów kolejnych numerów, gotowych artykułów i recenzji książek. W każdym tomie przewidziany jest odrębny zeszyt, pt. „Varia”, w którym można publikować artykuły teologiczne w języku angielskim niezwiązane z tematem numeru. W tym przypadku nie obowiązują terminy nadsyłania tekstów; stosujemy nabór ciągły.
Swoje propozycje i pytania proszę kierować na adres: verbum.vitae.KUL@gmail.com

DUN - dofinansowanie czasopisma

2020-10-26

Czasopismo "Verbum Vitae" jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, na podstawie umowy nr 646/P-DUN/2019. Nazwa zadania: "Umiędzynarodowienie czasopisma Verbum Vitae".

Call for papers - VV 40 (2021): "Filozofia grecka i hellenizacja w Biblii i teologii chrześcijańskiej"

2020-02-06

Zaproszenie do publikacji

Verbum Vitae, półrocznik biblijno-teologiczny Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do zgłaszania artykułów do numeru zatytułowanego: „Filozofia grecka i hellenizacja w Biblii i teologii chrześcijańskiej”. 

Redaktor prowadzący: Dr Damian Mrugalski OP

 1. Wyjaśnienie tematu

W swym wykładzie na Uniwersytecie w Ratyzbonie w 2006 r. Benedykt XVI stwierdził, że „Spotkanie pomiędzy przesłaniem biblijnym a myślą grecką nie nastąpiło przypadkowo. Wizja św. Pawła, który zobaczył zamknięte drogi do Azji i ujrzał we śnie Macedończyka, błagającego go: „Przyjdź do Macedonii i pomóż nam” (Dz 16,6-10), może być zinterpretowana jako „kwintesencja” wewnętrznej konieczności zbliżenia pomiędzy wiarą biblijną a dociekaniami greckimi”. Zagadnienie hellenizacji dotyczy jednak nie tylko rodzącej się teologii chrześcijańskiej ale i samej Biblii. „Nowy Testament został spisany po grecku i nosi odcisk greckiego ducha, który doszedł już do dojrzałości, gdy rozwijał się Stary Testament” – zauważył również papież.

Problem hellenizacji odżywa we współczesnej debacie teologicznej a jego ocena bywa różna. Redakcja Verbum Vitae zaprasza do wzięcia udziału w takiej właśnie debacie. Artykuły, na które czekamy mogą dotyczyć zagadnień bardzo szczegółowych, dotyczących analizy greckich pojęć filozoficznych, języka, retoryki i gatunków literackich obecnych w Starym i Nowym Testamencie oraz we wczesnochrześcijańskiej teologii, jak i tematów bardziej ogólnych dotyczących kultury, klimatu intelektualnego, czy pewnych instytucji naukowych, politycznych i religijnych powstałych w epoce hellenistycznej.

Zachęcamy autorów artykułów do przyjrzenia się także wzajemnemu oddziaływaniu oraz przepływowi idei i koncepcji obecnych w grecko-rzymskiej religii i filozofii jak i tych, którymi posługiwali się autorzy ksiąg biblijnych i teolodzy chrześcijańscy. Mile widziane są również polemiki ze współczesnymi badaczami, którzy pozytywnie lub negatywnie oceniają wpływ hellenizacji na kształtowanie się teologii żydowskiej i chrześcijańskiej. Tematyka numeru jest więc bardzo obszerna, niemniej jednak należy mieć na względzie, że poszczególne artykuły powinny być w jakiś sposób związane z jednym z trzech działów tematycznych, z których składa się każdy numer Verbum Vitae: 1. Stary Testament, 2. Nowy Testament, 3. Ojcowie Kościoła i życie Kościoła (teologia).

2. Terminy i warunki

Artykuły mogą być napisane w języku angielskim lub polskim.

Artykuły nie powinny przekraczać 45 000 znaków, łącznie ze spacjami. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach redakcja może dopuścić do druku artykuły o większej ilości znaków. Szczegółowe wytyczne dla autorów: https://czasopisma.kul.pl/vv/about/submissions

Termin nadsyłania tekstów: koniec czerwca 2021 r.

Termin publikacji numeru: grudzień 2021 r.

Teksty należy przesyłać przez stronę czasopisma: www.verbumvitae.pl

Korespondencja z redaktorem prowadzącym: mnichop@gmail.com

Korespondencja z redakcją:  verbum.vitae.KUL@gmail.com

 3. Dlaczego warto publikować w Verbum Vitae

Verbum Vitae jest obecnie jednym z trzech najwyżej punktowanych czasopism teologicznych w Polsce. W nowej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20.12.2019) nasze czasopismo uzyskało 70 punktów. Ponadto, Verbum Vitae jest obecne w bazach SCOPUS, ATLA i EBSCO. Obecność w dwóch ostatnich bazach, w formie pełnotekstowej, sprawia, iż każdy publikowany na łamach naszego czasopisma tekst jest dostępny w formacie PDF w praktycznie każdej bibliotece uniwersyteckiej świata. W ten sposób Verbum Vitae jest niezwykle efektywnym miejscem dla uczestniczenia w międzynarodowej debacie naukowej.

70 punktów dla Verbum Vitae!

2020-01-16

Drodzy autorzy, recenzenci, współpracownicy i czytelnicy Verbum Vitae,

z radością informujemy, że w nowej ewaluacji Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (20.12.2019) półrocznik Verbum Vitae uzyskał 70 punktów. Na chwilę obecną, nasz półrocznik jest jednym z trzech najwyżej punktowanych czasopism teologicznych w Polsce. Jesteśmy obecni w bazach SCOPUS, ATLA i EBSCO. Obecność w dwóch ostatnich bazach, w formie pełnotekstowej, sprawia, iż każdy publikowany na łamach naszego czasopisma tekst jest dostępny w formacie PDF w praktycznie każdej bibliotece uniwersyteckiej świata. W ten sposób Verbum Vitae jest niezwykle efektywnym miejscem dla uczestniczenia w międzynarodowej debacie naukowej.

Jesteśmy Wam wszystkim wdzięczni za współpracę, zapraszając do dalszego rozwijania Verbum Vitae. Największym wyzwaniem jest umiędzynarodowienie naszego czasopisma. Zachęcamy do przesyłania tekstów artykułów w języku angielskim, które pozwolą nam być bardziej widocznymi w zagranicznym obiegu myśli teologicznej. W dziele „Varia”, który znajduje się w każdym numerze, publikować chcemy anglojęzyczne artykuły teologiczne bezpośrednio niezwiązane z tematem numeru.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami owocnej pracy,

Zespół Redakcyjny Verbum Vitae • Arianta
 • Atla Religion Database® (Atla RDB®)
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Baza czasopism humanistycznych BazHum
 • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
 • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
 • Google Scholar
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Scimago Journal and Country Rank (SJR)
 • SCOPUS
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

SJR
2019: 0.11

MNISW
2020: 70

Index Copernicus
2019: 115.6