Media Education and the New Evangelization. Part Two: Pastoral Postulates and Educational Proposals

Mirosław Jan Chmielewski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0002-6903-479X


Abstract

This article is a methodological continuation of the content presented in the first part of the author's research (“Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges”, Verbum Vitae 37 [2020] 407-425) and represents an implementation of the concepts outlined there. In that previous text, the author demonstrated that pursuing a new evangelization in the Church demands the media education of evangelizers and their cooperation with the leaders of media education. This present article is aimed at formulating pastoral postulates and educational proposals based on the issues and connections that emerged. The first section outlines the postulates and educational proposals relating to those in charge of ongoing formation and who serve in the Church on the basis of the canonical authorization to teach (missio canonica). The second section contains postulates that apply to the formation of lay people and future clergy in preparing for evangelization in the Church. The third section focuses on a group of postulates concerning school religious education in light of the current Core Curriculum of the Catechesis of the Catholic Church in Poland (2018). This paper concludes with four research issues in the area of media education in the Church in the context of the current SARS-CoV-2 pandemic. The methods of the third research stage borrow from the methodological paradigm of pastoral theology, mainly in its methods of analysis and synthesis, and have been applied in the article.

Keywords:

Covid-19, media education, evangelization, formation, the internet, social media

Adamski, A. – Jupowicz-Ginalska, A. – Leonowicz-Bukała, I, “Polish Nationwide Catholic Opinion-Forming Weeklies on Social Media – From Theoretical Introduction to Empirical Approach,” Religions 11/4 (2020) 1–20. https://doi.org/10.3390/rel11040190 DOI: https://doi.org/10.3390/rel11040190

Bielinowicz, A., Rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli religii w archidiecezji warmińskiej (Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2020).

“Biskupi o planie dalszej pracy po zatwierdzeniu nowych zasad formacji seminaryjnej,” https://ekai.pl/biskupi-o-planie-dalszej-pracy-po-zatwierdzeniu-nowych-zasad-formacji-seminaryjnej/ [access: 14.10.2020].

Cinelli, M. et al., “The COVID-19 Social Media Infodemic,” arXiv preprint arXiv:200305004. 2020, https://arxiv.org/pdf/2003.05004.pdf [access: 25.10.2020].

Chmielewski, M., “Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju,” Biuletyn Edukacji Medialnej 1 (2019) 11–30.

Chmielewski, M., “Media Education and the New Evangelization. Part One: Media Components and Challenges,” Verbum Vitae 37 (2020) 407–425. https://doi.org/10.31743/vv.8346 DOI: https://doi.org/10.31743/vv.8346

Chmielewski, M., “Nowe media – nowe wyzwania wychowawcze dla katechezy,” Roczniki Teologiczne 65/11 (2018) 127–148. https://doi.org/10.18290/rt.2018.65.11-8 DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2018.65.11-8

Chmielewski, M., Wywiad z o. Janem Szewkiem (22.09.2020) (private archives).

Chmielewski, M. – Durma, I. – Kusiak, R., “Kodeks social media dla Kościoła katolickiego w Polsce,” Biuletyn Edukacji Medialnej 1 (2018) 146–169.

Commission for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments of the Polish Bishops’ Conference, “Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP,” https://episkopat.pl/komisja-liturgiczna-episkopatu-komunia-na-reke-nie-jest-profanacja-2/ [access: 26.10.2020].

Commission for the Doctrine of the Faith of the Polish Bishops’ Conference, “Jezus żyje i chce, abyś żył. Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski koronawirusa w związku z pandemią kororonawirusa,” https://episkopat.pl/nota-komisji-nauki-wiary-konferencji-episkopatu-polski-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/ [access: 20.10.2020].

Dec, M., Biblijna katecheza wizualna. Studium z edukacji medialnej w świetle wybranych filmów animowanych dla dzieci (Diss. KUL; Lublin 2019).

Draguła, A., Eucharystia zmediatyzowana. Teologiczno-pastoralna interpretacja transmisji Mszy Świętej w radiu i telewizji (Zielona Góra: Vers 2009).

Drzewiecki, P., Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole (Warszawa: Elipsa 2013).

Drzewiecki, P., “Edukacja medialna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego,” Biuletyn Edukacji Medialnej 1 (2010) 22–33.

Drzewiecki, P. – Kot, M., “Troska Kościoła w Polsce o edukację medialną,” Łódzkie Studia Teologiczne 25/1 (2016) 41–58.

Dyrektorium dotyczące zasad funkcjonowania w Internecie kościelnych podmiotów publicznych oraz osób duchownych diecezji warszawsko-praskiej (Warszawa 2018), https://diecezja.waw.pl/6158 [access: 12.10.2020].

Dzięga, A, “Słowo pasterskie księdza Arcybiskupa Metropolity na III Niedziele Wielkiego Postu 15 marca 2020r.,” http://kuria.pl/aktualnosci/Slowo-pasterskie-Ksiedza-Arcybiskupa-Metropolity-na-III-Niedziele-Wielkiego-Postu-15-marca-2020-r_4008 [access: 11.10.2020].

Fisichella, R., “Guida alla letturra,” Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la catechesi (Milano: San Paolo 2020) 5–38.

Fołtyn, D., “Zdalne nauczanie religii w czasie epidemii COVID-19. Studium teoretyczne,” Zeszyty Formacji Katechetów 2–3 (2020) 105–114.

Grochowalska, M., „Spotkanie dziecka z kulturą audiowizualną: obraz konstytuujący się w rodzicielskim dyskursie o dziecięcej codzienności,” Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 15/1 (2020) 9–22. DOI: https://doi.org/10.35765/eetp.2020.1555.01

Gruhn, A. (ed.), Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych (Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska 2014), http://edukacjamedialna.edu.pl/media/chunks/attachment/Katalog_kompetencji_medialnych_2014.pdf [access: 20.04.2020].

Kasowski, R., Edukacja medialna w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce po roku 1992 (Diss. UKSW; Warszawa 2018).

Kiciński, A., “Edukacja medialna na Wydziale Teologii KUL,” Biuletyn Edukacji Medialnej 2 (2015) 127–139.

Kiciński, A., “Rozwój dyrektoriów katechetycznych po soborze Watykańskim II (1971–1997–2020),” Roczniki Teologiczne 67/11 (2020) 5–28. DOI: https://doi.org/10.18290/rt206711-1

Kloch, J., Kościół w Polsce wobec Web 2.0 (Kielce: Jedność 2013).

Kloch, J. – Przybysz, M., “Edukacja medialna w seminariach duchownych. Dylematy i propozycje,” Człowiek. Media. Edukacja (eds. J. Morbitzer – E. Musiał) (Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny 2013) 212–225.

Kuciński, M., Internet w Kościele – Kościół w Internecie. Cyfrowa agora przestrzenią nowej ewangelizacji (Pelplin: Bernadrinum 2019).

Mendyk, M. – Pierzchała, P., “Zdalne nauczanie religii w okresie epidemii,” https://opoka.news/zdalne-nauczanie-religii-w-okresie-epidemii [access: 20.10.2020].

„Nowa ewangelizacja,” https://www.nowaewangelizacja.eu/witamy-na-stronie-sesa-polska; https://nowaewangelizacja.org/ose [access: 11.10.2020].

“Odpowiedź ks. Daniela Galusa na oświadczenie kurii, w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi o maseczkach,” https://misyjne.pl/oswiadczenie-o-daniela-galusa-w-sprawie-kontrowersyjnej-wypowiedzi-o-noszeniu-maseczek-w-kosciele/ [access:20.10.2020].

Polish Bishops’ Conference, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce (Kraków: Wydawnictwo WAM 2001) (=CDCCP).

Polish Bishops’ Conference, Podstawa Programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2018) (= CCC).

Pontifical Council for Promoting the New Evangelization, Dyrektorium o katechizacji (Jedność: Kielce 2020) (= DC).

Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Direttorio per la Catechesi (Città del Vaticano : Libreria Editrice Vaticana 2020)

“Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii,” https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/porozumienie-pomiedzy-konferencja-episkopatu-polski-oraz-ministrem-35618955 [access: 5.10.2020].

Przybysz, M., “Kościół w social media. Komunikacja instytucji eklezjalnych w mediach społecznościowych w perspektywie medioznawczej i teologicznej,” Kultura-Media-Teologia 35/4 (2018) 140–160. DOI: https://doi.org/10.21697/kmt.35.9

Pyżalski, J. (ed.) Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (Warszawa: EduAkcja 2020) [EPUB].

„Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej,” Journal of Laws Item 356, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20170000356 [access: 11.10.2020] (=PR)

Ryś, G., “List arcybiskupa metropolity łódzkiego” (14.03.2020), https://www.archidiecezja.lodz.pl/2020/03/list-arcybiskupa-metropolity-lodzkiego-2/ [access: 11.10.2020].

Simiński, Ł., Tożsamość i kompetencje katechetów. Studium katechetyczne w świetle badań katechetów diecezji pelplińskiej (Diss. KUL; Lublin 2020).

Sonak, D., Formacja ludzka prezbiterów w świetle kwartalnika „Pastores” w latach 1998–2016 (Diss. KUL; Lublin 2018).

“Spotkanie Formatio Permanens,” https://diecezja.siedlce.pl/komunikat/spotkanie-formatio-permanens/ [access: 12.10.2020].

Stanis-Rzepka, J., Nowe technologie informacyjne w posłudze katechetycznej (Diss. UAM; Poznań 2019).

Szajda, A., “Edukacja medialna kapłanów archidiecezji przemyskiej w ramach formacji stałej,” Biuletyn Edukacji Medialnej 2 (2015) 169–171.

Szajda, A., Kompetencje medialne nauczycieli religii archidiecezji lubelskiej w świetle dokumentów Kościoła i badań własnych. Studium z edukacji medialnej (Diss. KUL; Lublin 2018).

Szpet, J. – Stanis-Rzepka, J., Nauczanie religii w okresie epidemii COVID-19 (Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny 2020).

“‘Świat po pandemii koronawirusa.’ VI Kongres Kultury Chrześcijańskiej KUL 2020,” https://youtu.be/g3dXx1F5nz4 [access: 25.10.2020].

Umiński, G., Diecezjalne www w Polsce a nowa ewangelizacja (Warszawa: Elipsa 2017).

“Warsztat IV: Internet – kontynent do zdobycia dla nowej Ewangelizacji – narzędzia (OSE IV),” https://biuro-nowaewangelizacja.org/warsztat-iv-internet-kontynent-do-zdobycia-dla-nowej-ewangelizacji-narzedzia/ [access: 11.10.2020].

“XV Warsztaty Kościelnych Specjalistów ds. Komunikacji,” https://www.franciszkanie.pl/artykuly/xv-warsztaty-koscielnych-specjalistow-ds-komunikacji?redirect_uri=/szukaj-artykulu?article_front%255Bfields%255D%255Bq%255D%3Dszkolenie%2Binstytucji%2Bko%25C5%259Bcielnych%2B%26article_front%255Bfields%255D%255BopenCategories%255D%3D [access: 12.10.2020].

Welsh, P.J. – Dailey, T.F., “Mass ad Digitalem,” Homiletic &Pastoral Review 4 (2020) https://www.hprweb.com/2020/04/mass-ad-digitalem/ [access: 14.10.2020].

World Health Organization, Managing Epidemics. Key Facts about Major Deadly Diseases, https://apps.who.int/iris/handle/10665/272442 [access: 30.10.2020].

“Zasady obecności i komunikacji osób konsekrowanych w internecie” (author’s private archives).

“143. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich,” https://ekai.pl/143-zebranie-plenarne-konferencji-wyzszych-przelozonych-zakonow-meskich/ [access: 12.10.2020].

Download

Published
2020-12-21


Chmielewski, M. J. (2020). Media Education and the New Evangelization. Part Two: Pastoral Postulates and Educational Proposals. Verbum Vitae, 38(2), 649–671. https://doi.org/10.31743/vv.11526

Mirosław Jan Chmielewski  chmiel@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Mirosław Chmielewski CSsR, Ph.D. habil. in the field of pastoral theology/media literacy, assistant professor in the Department of Modern Forms of the Transmission of Faith at the John Paul II Catholic University of Lublin, lecturer at the Redemptorists’ Seminary in Tuchów, consultant at the Council for Means of Social Communications of the Episcopal Conference of Poland, member of the Association of Polish Catechists, Polish Society of Social Communication, Polish Society for Media Literacy, and a co-founder of NATAN Association of Pedagogues. Research interests include pastoral theology, media literacy and education, media theology, theology and anthropology of preaching, and the public relations of the Church.

https://orcid.org/0000-0002-6903-479XLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK