Suffering and Prayer in the Messianic Community of Jas 5:13a

Christopher Naseri

University of Calabar , Nigeria
https://orcid.org/0000-0002-3242-4030


Abstrakt

Jas 5:13a encourages anyone within the community who suffers to pray. The text does not, however, specify whether the prayer is for the elimination of suffering or for the grace to endure it. The aim of this work, therefore, is to identify the purpose of the prayer proposed in v. 13a. The method employed is an analysis of v. 13a in its immediate context of Jas 5:13-18. The study reveals that the phrase “prayer of faith” in v. 15a offers significant clues as to the purpose of the prayer in v. 13a. The prayer of faith is a renewal of one's commitment to God and their trust in God. The invitation to pray in v. 13a is therefore a request to reaffirm that commitment to God in time of trials. The conclusion is that James is calling on Christians who suffer to reiterate their commitment to God despite their trials, and to pray for the grace to courageously endure their challenges.

Słowa kluczowe:

Commitment to God, Letter of James, Messianic Community, Prayer of Faith, Steadfastness, Suffering

Albl, M.C., “‘Are Any among You Sick?’ The Health Care System in the Letter of James,” Journal of Biblical Literature 121/1 (2002) 123–143. DOI: https://doi.org/10.2307/3268333

Aquinas, Thomas, Summa Theologica Part II–II (Secunda Secundae) (trans. Fathers of the English Dominican Province) (New York: Benziger Brothers 2006) [e-Book].

Aristole, Art of Rhetoric (trans. J.H. Freese – G. Striker) (Loeb Classical Library 193; Cambridge: Harvard University Press 2020). DOI: https://doi.org/10.4159/DLCL.aristotle-art_rhetoric.2020

Balz, H., “προσεύχομαι,” Exegetical Dictionary of the New Testament (eds. H. Balz – G. Schneider) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1993) III, 164–169.

Barth, G., “πίστις,” Exegetical Dictionary of the New Testament (eds. H. Balz – G. Schneider) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1993) III, 91–97.

Bauer, W. et al., A Greek Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, 3 ed. (ed. F.W. Danker) (Chicago, IL: Chicago University Press 2000). DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226028958.001.0001

Bowden, A., “An Overview of the Interpretive Approaches to James 5.13-18,” Currents in Biblical Research 13/1 (2014) 67–81. DOI: https://doi.org/10.1177/1476993X13487683

Bukovsky, J., “Suffering,” New Catholic Encyclopedia (Washington, D.C.: Catholic University of America, 1967) XIII, 775–776.

Condon, K., “The Sacrament of Healing (James 5:14-15),” Scripture 11 (1959) 33–42.

Davids, P.H., The Epistle of James (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1982).

Jastrzebski, A.K., “Recent Developments in Understanding Spirituality as Exemplified by the Concept of Self-Transcendence,” Verbum Vitae 39/2 (2021) 515–525. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.11875

Johnson, L.T., “The Letter of James,” The New Interpreter’s Bible (ed. L.E. Keck) (Nashville, TN: Abingdon 1998) XII, 175–243.

Johnson, L.T., The Letter of James (New York: Doubleday 1995). DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261752

Kremer, J., “πάσχω,” Exegetical Dictionary of the New Testament (eds. H. Balz – G. Schneider) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1993) III, 51–52.

Laws, S., “James, Epistle of,” Anchor Bible Dictionary (eds. D.N. Freedman) (New York: Doubleday 1992) III, 621–628. DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261899-0632

McKnight, S., The Letter of James (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2011).

Michaelis, W., “πάθεμα, κακοπαθέω, συγκακοπαθέω, κακοπάθεια,” Theological Dictionary of the New Testament (eds. G. Kittel – G. Friedrich) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1967) V, 930–935, 936–938.

Moo, D.J., The Letter of James (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2000).

Naseri, C., “Reading Luke 15:11-32 as the Parable of Mercy and Compassion,” Mercy and Justice in the Bible (eds. B.O. Ukwuegbu et al.) (Port Harcourt: Catholic Biblical Association of Nigeria 2017) 142–159.

Palzkill, E., “προσεύχομαι,” Exegetical Dictionary of the New Testament (eds. H. Balz – G. Schneider) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1993) III, 163–164.

Rehnsfeldt, A. – Eriksson, K., “The Progression of Suffering Implies Alleviated Suffering,” Scandinavian Journal of Caring Science 18 (2004) 264–272. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2004.00281.x

Rudolfsson, G. – Flensner, G., “Suffering and Suffering with the Other: Perspective of Perioperative Nurse Leaders,” Journal of Nursing Management 20 (2012) 278–286. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2011.01341.x

Shönweiss, H., “προσεύχομαι,” The New International Dictionary of New Testament Theology (ed. C. Brown) (Grand Rapids, MI: Zondervan 1976) II, 861–864.

Simundson, D.J, “Suffering,” The Anchor Bible Dictionary (ed. D.N. Freedman) (New York: Doubleday 1992) VI, 219–225. DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261929-148

Strange, J.R., The Moral World of James. Setting the Epistle in Its Greco-Roman and Judaic Environment (New York: Lang 2010).

Ten Have, H.A.M.J., “Health Care and the Human Body,” Medicine, Health Care and Philosophy 1 (1998) 103-105. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1009982407901

Tripp, P.D., Suffering. Gospel Hope When Life Doesn’t Make Sense (Wheaton, IL: Crossway 2018).

Wachob, W.H., “The Languages of ‘Household’ and ‘Kingdom’ in the Letter of James: A Socio-Rhetorical Study,” Reading James with New Eyes. Methodological Reassessments of the Letter of James (eds. R.L. Webb – J.S. Kloppenborg) (London: Clark 2007) 151–168.

Wall, R.W., Community of the Wise. The Letter of James (Valley Forge, PA: Trinity Press 1997).

Wall, R.W., “Introduction to Epistolary Literature,” The New Interpreter’s Bible (ed. L. Keck) (Nashville, TN: Abingdon 2002) X, 369–391.

Wilkinson, J., “Healing in the Epistle of James,” Scottish Journal of Theology 24 (1971) 326–345. DOI: https://doi.org/10.1017/S003693060002408X

Xenophon, Memorabilia, Oeconomicus, Symposium, Apologia (trans. E.C. Marchant – O.J. Todd) (Loeb Classical Library 168; Cambidge: Harvard University Press 1923).


Opublikowane
2021-12-17


Naseri, C. (2021). Suffering and Prayer in the Messianic Community of Jas 5:13a. Verbum Vitae, 39(4), 1159–1174. https://doi.org/10.31743/vv.12452

Christopher Naseri  paxcasa@yahoo.com
University of Calabar

Christopher Naseri holds a Ph.D. in Biblical Theology. He is a lecturer in the University of Calabar, Department of Religious and Cultural Studies, Calabar, Nigeria, and at St. Joseph Major Seminary Ikot Ekpene, Nigeria. He lectures on New Testament, New Testament Greek and Old Testament Hebrew. His research interest includes biblical languages, New Testament exegesis, as well as the immigration and the African culture seen through the lenses of the Bible.

https://orcid.org/0000-0002-3242-4030Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl