Gerhard Lohfink’s Interpretative Key to the Sermon on the Mount

Marian Szczepan Machinek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , Polska

Abstrakt

The purpose of this article is to elicit and analyze the main interpretative key used by the German exegete Gerhard Lohfink in his reading of the Sermon on the Mount. It does not attempt, however, tracing in detail the scholar's interpretation of the individual passages within that biblical text. In Lohfink’s understanding, the Sermon on the Mount is not addressed directly to all people but only to those who become disciples of Jesus, and who allow themselves to be gathered as the new Israel. By living according to the message of the Sermon on the Mount, communities of disciples become a light to the world, creating a “contrast society” and thereby demonstrating to the world that human relationships can be shaped in new ways. It is only through this mediation of Christian communities that the world at large can discover the message of the Sermon on the Mount which, in the end, is not a set of abstract moral norms, but rather an indication of the way of life appropriate for the social sphere in which God reigns.

Słowa kluczowe:

Sermon on the Mount, Gerhard Lohfink, “contrast society”, discipleship, moral rules, the principle of love

Alt, F., Frieden ist möglich. Die Politik der Bergpredigt (München – Zürich: Piper 1990).

Drewermann, E., Das Matthäusevangelium. I. MT 1,1–7,29. Bilder der Erfüllung (Olten: Walter 1992).

Lohfink, G., Gottes Taten gehen weiter. Geschichtstheologie als Grundvollzug neutestamentlicher Gemeinden (Freiburg – Basel – Wien: Herder 1985).

Lohfink, G., Wem gilt die Bergpredigt? Zur Glaubwürdigkeit des Christlichen (Freiburg – Basel –Wien: Herder 1993).

Lohfink, G., Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? (Freiburg – Basel – Wien: Herder 1993).

Lohfink, G., Braucht Gott die Kirche? Zur Theologie des Volkes Gottes (Freiburg – Basel – Wien: Herder 1998).

Lohfink, G., Gottes Volksbegehren. Biblische Herausforderungen (München – Zürich – Wien: Neue Stadt 1998).

Lohfink, G., “Jesus und die Kirche,” Handbuch der Fundamentaltheologie. III. Traktat Kirche (eds. W. Kern – H.J. Pottmeyer – M. Seckler) (Stuttgart: UTB 2000) 27–64.

Lohfink, G., Auf der Erde, wo sonst? Ein theologisches Tagebuch (Bad Tölz: Urfeld 2003).

Lohfink, G., Czy Jezus głosił utopię? (trans. E. Pieciul-Karmińska) (Poznań: W drodze 2006).

Lohfink, G., Das Vaterunser neu ausgelegt (Bad Tölz: Urfeld 2007).

Lohfink, G., Welche Argumente hat der neue Atheismus? Eine kritische Auseinandersetzung (Bad Tölz: Urfeld 2008).

Lohfink, G., Beten schenkt Heimat. Theologie und Praxis des christlichen Gebets (Freiburg im Breisgau: Herder 2010).

Lohfink, G., Jesus von Nazaret – Was er wollte, wer er war (Freiburg – Basel – Wien: Herder 2011).

Lohfink, G., Gegen die Verharmlosung Jesu. Reden über Jesus und die Kirche (Freiburg – Basel – Wien: Herder 2013).

Lohfink, G., Heute – wann sonst? Unangepasstes über Gott und die Welt (Stuttgart: Katholisches

Bibelwerk 2014).

Lohfink, G., Im Ringen um die Vernunft. Reden über Israel, die Kirche und die Europäische Aufklärung (Freiburg – Basel – Wien: Herder 2016).

Lohfink, G., Am Ende das Nichts? Über Auferstehung und Ewiges Leben, 5 ed. (Freiburg – Basel –Wien: Herder 2018).

Lohfink, G., Der christliche Glaube erklärt in 50 Briefen (Freiburg im Breisgau: Herder 2018).

Lohfink, G., Das Geheimnis des Galiläers. Ein Nachtgespräch über Jesus von Nazaret (Freiburg – Basel – Wien: Herder 2019).

Lohfink, G., Die vierzig Gleichnisse Jesu, 4 ed. (Freiburg – Basel – Wien: Herder 2020).

Lohfink, G. – Pesch, R., Tiefenpsychologie und keine Exegese. Eine Auseinandersetzung mit Eugen Drewermann (Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 1987).

Lohfink, G. – Pesch, R., “Volk Gottes als «Neue Familie»,” Surrexit Dominus vere. Die Gegenwart des Auferstandenen in seiner Kirche. Festschrift für Erzbischof Dr. Johannes Joachim Degenhardt (eds. J. Ernst – S. Leimgruber) (Paderborn: Bonifatius 1995) 227–242.

Luhmann, N., Die Religion der Gesellschaft (Frankfurt am Main: Suhrkamp 2000).

Rychert, M., Kościół jako społeczność alternatywna. Teologia królestwa Bożego według Gerharda Lohfinka (Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2009).

Weber, M., “Politik als Beruf,” M. Weber, Gesammelte politische Schriften, 3. ed. (Tübingen: Mohr 1971) 505–560.


Opublikowane
2021-12-17


Machinek, M. S. (2021). Gerhard Lohfink’s Interpretative Key to the Sermon on the Mount. Verbum Vitae, 39(4), 1335–1355. https://doi.org/10.31743/vv.12864

Marian Szczepan Machinek  marian.machinek@gmail.com
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie https://orcid.org/0000-0002-1857-1018Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl