Joseph Ratzinger’s Argument for the Epistemological Seriousness of Faith

Krzysztof Cezary Kaucha

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0003-3884-763X


Abstrakt

Christianity, and the Christian faith, seems to be losing when confronted with scientific reason and scientific certainty. Christianity needs new arguments for the epistemological seriousness of its faith. Those could be found in Joseph Ratzinger’s writings, providing new insights into fundamental theology. The subject of faith as an element that is crucial to him (and to Christianity) pervades all his works. This paper aims at proving that Ratzinger has worked out an original epistemological way of defending the Christian faith. It is an attempt to recreate his argument on the basis of his entire intellectual output. The present research leads to the conclusion that Ratzinger’s way of argumentation is quite unique. In classical fundamental theology, the Christian faith (comprehended mostly as an individual act of faith) is placed at its end point, while in Ratzinger’s fundamental theology, faith (understood mostly as a historical and communal act) is practically a point of departure. From the beginning of his reasoning Ratzinger (due to his meta-faith perspective) persuades that the Christian faith is epistemologically very serious. Faith may not only manifest its presence alongside other serious attitudes to reality, but also be capable of demonstrating its foundation, rationality, originality, uniqueness, and even absoluteness (definitiveness).

Słowa kluczowe:

Joseph Ratzinger, Christianity, faith, fundamental theology, argument, argumentation

Borto, P., “Josepha Ratzingera ujęcie wiarygodności Kościoła,” Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera (eds. K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 203-216.

Borto, P., Magisterium Kościoła w sporze z modernizmem o fundamenty wiary. Analiza poglądów A. Loisy’ego, É. Le Roy i G. Tyrrella i ich ocena w świetle dokumentów antymodernistycznych oraz Vaticanum II (Lublin: Wydawnictwo KUL 2020).

Fisichella, R., “Verità, fede e ragione in J. Ratzinger,” PATH 6/1 (2007) 27-43.

John Paul II, Encyclical Letter Fides et ratio (Rome: Libreria Editrice Vaticana 1998).

Kałuża, K., “Josepha Ratzingera koncepcja teologii fundamentalnej. Próba rekonstrukcji,” Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera (eds. K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 47-80.

Lekka-Kowalik, A., “Przymierze na rzecz rozumu i prawdy. Josepha Ratzingera koncepcja filozofii i jej relacji do wiary i teologii,” Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera (eds. K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 17-45.

Mastej, J., “Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI,” Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera (eds. K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 135-151.

Mastej, J., Od objawienia do wiary. Personalistyczna koncepcja aktu wiary chrześcijańskiej (Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2001).

Mastej, J., “Wiara,” Leksykon teologii fundamentalnej (eds. M. Rusecki et al.) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 1323-1328.

Ratzinger, J., Principles of Catholic Theology: Building Stones for a Fundamental Theology (trans. M.F. McCarthy, San Francisco: Ignatius 1987).

Ratzinger, J., “Conversion, Faith and Thought,” J. Ratzinger, The Nature and Mission of Theology (trans. A. Walker) (San Francisco: Ignatius 1995) [EPUB].

Ratzinger, J., “The Spiritual Basis and Ecclesial Identity of Theology,” J. Ratzinger, The Nature and Mission of Theology (trans. A. Walker) (San Francisco: Ignatius 1995) [EPUB].

Ratzinger, J., “God and Reason,” J. Ratzinger, God and the World. Believing and Living in Our Time (trans. H. Taylor) (San Francisco, CA: Ignatius 2002) [EPUB].

Ratzinger, J., Introduction to Christianity, 2 ed. (trans. J.R. Foster) (San Francisco, CA: Ignatius 2004).

Ratzinger, J., “The Church on the Threshold of the Third Millennium,” Pilgrim Fellowship of Faith. The Church as Communion (trans. H. Taylor) (San Francisco, CA: Ignatius 2005) 284-298 [EPUB].

Ratzinger, J., “The Nature of Tradition,” J. Ratzinger, God’s Word. Scripture – Tradition – Office (trans. H. Taylor) (San Francisco, CA: Ignatius 2008) [EPUB].

Ratzinger, J., “On Hope,” Communio 35/2 (2008) 301-315. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ogc.2008.03.007

Ratzinger, J., Künder des Wortes und Diener eurer Freude (Gesammelte Schriften 12; Freiburg im Breisgau – Basel – Wien: Herder 2010).

Ratzinger, J., Dogma and Preaching. Applying Christian Doctrine to Daily Life (trans. M.J. Miller ̶ M.J. O’Connell) (San Francisco, CA: Ignatius 2011).

Ratzinger, J., Jesus of Nazareth. Holy Week, From the Entrance into Jerusalem to the Resurrection (trans. P.J. Whitmore) (San Francisco, CA: Ignatius 2011).

Ratzinger, J., Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń (eds. K. Góźdź – M. Górecka) (Joseph Ratzinger Opera Omnia 12; Lublin: Wydawnictwo KUL 2012).

Ratzinger, J., “On the Global Task of the Christian Faith,” J. Ratzinger, Fundamental Speeches from Five Decades (San Francisco, CA: Ignatius 2012) [EPUB].

Ratzinger, J., “The Question about Jesus’ Origin as a Question about Being and Mission,” J. Ratzinger, Jesus of Nazareth. The Infancy Narratives (trans. P.J. Whitmore) (New York: Image 2012) [e-book].

Ratzinger, J., “The Salvation of Man ̶ This-Worldly and Christian,” J. Ratzinger, Fundamental Speeches from Five Decades (San Francisco, CA: Ignatius 2012) [EPUB].

Ratzinger, J., “Why I Am Still in the Church,” J. Ratzinger, Fundamental Speeches from Five Decades (San Francisco, CA: Ignatius 2012) [EPUB].

Ratzinger, J., Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne (Joseph Ratzinger Opera Omnia 8/1-2; Lublin: Wydawnictwo KUL 2013) I-II.

Ratzinger, J., “Eucharist,” J. Ratzinger, Theology of the Liturgy (Collected Works 11; San Francisco: Ignatius 2014) [EPUB].

Ratzinger, J., Lud i dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele. Rozprawa doktorska oraz inne opracowania nauki Augustyna i teologii ojców Kościoła (Joseph Ratzinger Opera Omnia 1; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014).

Ratzinger, J., “The Philosophical Problem of Transubstantiation,” J. Ratzinger, Theology of the Liturgy (Collected Works 11; San Francisco: Ignatius 2014) [EPUB].

Ratzinger, J., Rozumienie objawienia i teologia historii według Bonawentury. Rozprawa habilitacyjna i studia nad Bonawenturą (Joseph Ratzinger Opera Omnia 2; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014).

Ratzinger, J., Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii (Joseph Ratzinger Opera Omnia 6/2; Lublin: Wydawnictwo KUL 2015) II.

Ratzinger, J., W rozmowie z czasem (Joseph Ratzinger Opera Omnia 13/3; Lublin: Wydawnictwo KUL 2018) III.

Ratzinger, J., Wiara w Piśmie i Tradycji. Teologiczna nauka o zasadach (Joseph Ratzinger Opera Omnia 9/1-2; Lublin: Wydawnictwo KUL 2018) I-II.

Rusecki, M. – Mastej, J. – Kaucha, K., Metodologia teologii fundamentalnej (Lublin: TN KUL 2019).

Słupek, R., “Benedykta XVI apologia eklezjalnego wymiaru wiary chrześcijańskiej,” Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera (eds. K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 217-235.

Słupek, R., Credo et credimus Ecclesiam. Eklezjalność wiary chrześcijańskiej w nauczaniu papieskim przełomu XX i XXI wieku (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek) (Kraków: Salwator 2017).


Opublikowane
2021-12-17


Kaucha, K. C. (2021). Joseph Ratzinger’s Argument for the Epistemological Seriousness of Faith. Verbum Vitae, 39(4), 1277–1294. https://doi.org/10.31743/vv.12960

Krzysztof Cezary Kaucha  krzysztof.kaucha@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Krzysztof Kaucha, PhD, Professor of Fundamental Theology, researcher and lecturer in the Institute of Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin (Section of Fundamental Theology, Chair of Fundamental Christology and Ecclesiology); his field of recent research: fundamental theology in Joseph Ratzinger’s works; author of three monographs and 55 academic papers, co-author of one monograph and co-editor of nine monographs; in 2003, he received (with other editors) the Lublin Academic Award of 2002 (Premium Scientiarium Lublinense, known also as the “Lublin Nobel”) for Lexicon of Fundamental Theology (in Polish); in September 2013, he was a speaker at the International Congress of Catechists in the Vatican, and in October 2020, he received the FENIKS 2020 Award in Ecclesial Sciences (granted by the Association of Catholic Publishers); Vice-President of the Association of Fundamental Theologians in Poland.

https://orcid.org/0000-0003-3884-763XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl