Specificity of the Gospel of Mark as Interpreted by Theophylact of Ohrid

Monika Czarnuch-Sodzawiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Polska
https://orcid.org/0000-0002-2135-5367


Abstrakt

While Theophylact’s Enarratio in Evangelium Marci [Explanation of the Gospel of Mark] is known as the first commentary on the whole Gospel in Greek, the question remains: how much of Mark’s Gospel is in this Explanation? The main aim of the article is to examine whether Theophylact notices the specificity of Mark’s Gospel, or whether he is harmonizing Mark with Matthew, on which he commented earlier, or other Gospels. The analysis of the Explanation of the Gospel of Mark shows that Theophylact relates to content typical of the Gospel of Mark. He distinguishes Mark’s theology from other Gospels, recognizing at the same time the theological unity of the four Gospels. His attentiveness to the details of the narrative is evidenced by the accurate presentation of divergences and, regarding some pericopes, the lack of harmonization.

Słowa kluczowe:

Theophylact of Ohrid, Gospel of Mark, Biblical commentaries, Wirkungsgeschichte

Brown, A.J., “The Gospel Commentary of Theophylact, and a Neglected Manuscript in Oxford,” Novum Testamentum 49 (2007) 185-196. DOI: https://doi.org/10.1163/156853607X185375

Czarnuch, M., “The Good News about Death: Predications of Jesus’ Death in the First Commentaries on the Gospel of Mark,” Scripta Classica 12 (2015) 151-166.

Czarnuch, M., “Papuga Złotoustego? Teofylakt z Ochrydy jako komentator Ewangelii Marka,” Szkice o antyku. I. Antyk odczytany na nowo (eds. A. Kucz – P. Matusiak) (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014) 31-40.

Czarnuch, M., Ewangelia Marka w komentarzu Teofylakta (Tarnów: Biblos 2018).

Guelich, R.A., Mark 1-8:26 (Dallas: Nelson 1989).

Ioannes Chrysostomus, Commentarius in Sanctum Matthaeum Evangelistam, Homilia 29,1: Patrologiae cursus completus. Series Graeca (ed. J.P. Migne) (Paris: Migne 1862) 57, 357-362.

Malina, A., “Dlaczego Jezus był ze zwierzętami (Mk 1,13)? Odniesienia do zwierząt w Ewangelii Markowej,” Verbum Vitae 32 (2017) 233-254. DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1824

Stade, C. (ed.), The Explanation of the Holy Gospel According to Matthew by Blessed Theophylact, Archbishop of Ochrid and Bulgaria (House Springs. MO: Chrysostom Press 2008).

Stade, C. (ed.), The Explanation of the Holy Gospel According to Mark by Blessed Theophylact, Archbishop of Ochrid and Bulgaria (House Springs, MO: Chrysostom Press 2008).

Stade, C. (ed.), The Explanation of the Holy Gospel According to Luke by Blessed Theophylact, Archbishop of Ochrid and Bulgaria (House Springs, MO: Chrysostom Press 2007).

Stade, C. (ed.), The Explanation of the Holy Gospel According to John by Blessed Theophylact, Archbishop of Ochrid and Bulgaria (House Springs, MO: Chrysostom Press 2007).

Theophylactos, Enarratio in Evangelium Marci: Patrologiae cursus completus. Series Graeca (ed. J.P. Migne) (Paris: Migne 1864) 123, 487-682.

Theophylactos, Enarratio in Evangelium Matthaei: Patrologiae cursus completus. Series Graeca (ed. J.P. Migne) (Paris: Migne 1864) 123, 139-486.


Opublikowane
2021-12-17


Czarnuch-Sodzawiczny, M. (2021). Specificity of the Gospel of Mark as Interpreted by Theophylact of Ohrid. Verbum Vitae, 39(4), 1263–1276. https://doi.org/10.31743/vv.12965

Monika Czarnuch-Sodzawiczny  monika.czarnuch-sodzawiczny@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Monika Czarnuch-Sodzawiczny - adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2017 roku uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora teologii z zakresu teologii biblijnej w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na podstawie rozprawy: Tekst i znaczenie Ewangelii Marka w jej pierwszym greckim komentarzu. Studium „Wyjaśnienia do Ewangelii Marka” Teofylakta z Ochrydy. Członkini Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

https://orcid.org/0000-0002-2135-5367Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl