Abraham’s Trials in Ancient and Medieval Jewish Writings

Katarzyna Miriam Kaczorowska

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie , Polska
https://orcid.org/0000-0002-8742-2657


Abstrakt

The article presents a brief overview of the Jewish rabbinical resources with regard to the Patriarch Abraham and his life, viewed as a series of trials. From the second century BCE, the Jewish authors were recognizing numerous events in Abraham’s life as ordeals, gradually more and more difficult and challenging. Through them God put Abraham and his faith to the test in order to assure that his election of Abraham was right. On the basis of The Book of Jubilees and several rabbinical works, including Pirqe Abot, Pirqe Rabbi Eliezer and Abot de Rabbi Nathan as well as the writings of Jewish medieval commentators (esp. Maimonides and Rashi), the paper in detail analyzes the concept of these trials and the differences that can be identified in the sources concerning their identification and order. Firstly, the reasons of the rabbinical commentators’ particular interest paid to Abraham have been given. Subsequently, the concept of his numerous trials, identified by the rabbis and Jewish scholars, have been discussed, followed by a thorough presentation of selected rabbinic works and discussions whether the experiences of Abraham’s life should and/or should not be regarded as trials.

Słowa kluczowe:

Abraham’s trials, Pirqe De Rabbi Eliezer, Bereshit Rabbah, Genesis Rabbah, Book of Jubilees, rabbinical commentaries, Abot De Rabbi Nathan, Akedah, Pirqe Abot

Baker, W. – Carpenter, E.E. (eds.), The Complete Word Study Dictionary. Old Testament (Chattanooga, TN: AMG Publishers 2003).

Drazin, I. – Wagner, S.M., Onkelos on the Torah. Understanding the Bible Text (Jerusalem: Gefen 2012) I.

Freedman, H. – Simon, M., “The Midrash Rabbah,” Soncino Classics Collection DVD (Judaic Classics Library. Davka Corporation; New York: Soncino Press 2009) [electronic publication].

Friedlander, G. (trans., ed.), Pirḳê de Rabbi Eliezer (London: Kegan Paul, Trench, Trübner 1916).

Ginzberg, L., Legends of the Jews (Philadelphia, PA: Jewish Publication Society 2003) I.

Goldin, J., (trans., ed.), The Fathers According to Rabbi Nathan (New Haven, CT: Yale University Press 1955).

Herford, R.T., “Pirkē Aboth: The Sayings of the Fathers,” The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English with Introductions and Critical and Explanatory Notes to the Several Books. II. The Pseudepigrapha of the Old Testament (ed. R.H. Charles) (Oxford: Clarendon Press 1913) 686–714.

Jacobson, H., A Commentary on Pseudo-Philo’s Liber Antiquitatum Biblicarum with Latin Text and English Translation (Leiden: Brill 1996) I. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004332898

Leibowitz, N., New Studies in Bereshit (Genesis) in the Context of Ancient and Modern Jewish Bible Commentary (Jerusalem: Maor Wallach Press 2010).

Lumpkin, J. (ed.), The Encyclopedia of Lost and Rejected Scriptures (Blountsville, AL: Fifth Estate 2010).

Mack, H., The Aggadic Midrash Literature (Tel-Aviv: MOD Books 1989).

Milgrom, J., The Binding of Isaac. The Akedah, a Primary Symbol in Jewish Thought and Art (Berkeley, CA: Bibal Press 1988).

Noegel, S., “Abraham’s Ten Trials and Biblical Literary Convention,” Jewish Bible Quarterly 21 (2003) 73–83.

Pecaric, S. (ed.), Sidur Pardes Lauder (Kraków: Stowarzyszenie Pardes – The Ronald S. Lauder Foundation 2005).

The Pontifical Biblical Commission, The Jewish People and Their Sacred Scriptures in the Christian Bible (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2002).

Saldarini, A.J., The Fathers According to Rabbi Nathan (Abot de Rabbi Nathan) Version B (Leiden: Brill 1975). DOI: https://doi.org/10.1163/9789004360723

Scherman, N. – Zlotowitz, M. (eds.), Kleinman Edition Midrash Rabbah. I. Bereishis – Noah. II. Lech Lecha – Toldos (ArtScroll Series; New York: Mesorah Publications 2014).

Skolnik, F. (ed.), Encyclopaedia Judaica (Farmington Hills, MI: Gale 2007) I–XXII (= EncJud).

Stemberger, G., Introduction to the Talmud and Midrash (Edinburgh: Clark 1996).

VanderKam, J.C., Jubilees 1 & 2. A Commentary on the Book of Jubilees. I. Chapters 1–21. II. Chapters 1–50 (Hermeneia. A Critical and Historical Commentary on the Bible; Minneapolis, MN: Fortress 2018).


Opublikowane
2021-12-17


Kaczorowska, K. M. (2021). Abraham’s Trials in Ancient and Medieval Jewish Writings. Verbum Vitae, 39(4), 1357–1376. https://doi.org/10.31743/vv.12973

Katarzyna Miriam Kaczorowska  kkaczorowska@student.chat.edu.pl
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Katarzyna Miriam Kaczorowska, a graduate of the University of Warsaw, active legal counsel (Warsaw Bar member), and licensed tax advisor; works as deputy CEO of a commercial company. PhD candidate, preparing a dissertation on socio-religious aspects of the expulsion of the Jews from Spain in 1492 at the Christian Theological Academy in Warsaw. Member of EAJS and EuARe, author of numerous articles on legal issues. Member of Beit Polska Union of Progressive Jewish Communities.

https://orcid.org/0000-0002-8742-2657Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl