David J. Shepherd – Jan Joosten – Michaël N. van der Meer (red.), Septuagint, Targum and Beyond. Comparing Aramaic and Greek Versions from Jewish Antiquity (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 193; Leiden – Boston, MA: Brill 2020)

Anna Kuśmirek

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Polska
https://orcid.org/0000-0002-1736-9897


Abstrakt

Book review:  David J. Shepherd – Jan Joosten – Michaël N. van der Meer (red.), Septuagint, Targum and Beyond. Comparing Aramaic and Greek Versions from Jewish Antiquity (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 193; Leiden – Boston, MA: Brill 2020). Ss. 356. $140.00. ISBN 978-90-04-41671-0 (Hardback), 978-90-04-41672-7 (E-Book).

Słowa kluczowe:

Targum, Septuaginta, Biblia grecka, przekłady starogreckie


Opublikowane
2021-12-17 — zaktualizowane 2021-12-17


Kuśmirek, A. (2021). David J. Shepherd – Jan Joosten – Michaël N. van der Meer (red.), Septuagint, Targum and Beyond. Comparing Aramaic and Greek Versions from Jewish Antiquity (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 193; Leiden – Boston, MA: Brill 2020). Verbum Vitae, 39(4), 1379–1384. https://doi.org/10.31743/vv.13062

Anna Kuśmirek  akusmirek22@gmail.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Anna Kuśmirek, doktor habilitowany teologii biblijnej, profesor UKSW, kierownik Katedry Filologii Biblijnej w Instytucie Nauk Biblijnych UKSW, wykładowca biblijnego języka hebrajskiego i aramejskiego, główne zainteresowania naukowe to literatura targumiczna.

https://orcid.org/0000-0002-1736-9897Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl