Religious or Spiritual? Empirical Manifestations of Contemporary Changes in Poles’ Self-Declarations and Media Representations

Wioletta Szymczak

The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0002-8749-8862

Justyna Szulich-Kałuża

The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0002-6845-168X


Abstract

This paper comprises part of the current research on the phenomenon of new spirituality, conducted within the sociology of religion and social communication and media sciences. It aims to analyze selected manifestations of the new spirituality entering into the religious sphere of a religiously homogeneous society based on the example of Poland. A complementary application of quantitative and qualitative methods was proposed. The subject of the analysis is the results of a representative survey in which Poles define themselves in terms of religiosity and spirituality, with examples of their search for content on a new spirituality through online resources using the assumptions of the theory of social representations. The above concept resulted in the bipartite structure of the main part of the article. It was preceded by a theoretical introduction synthetically presenting phenomena identified as key features of new spirituality and ended with a discussion of the results and conclusions. The analyses indicate that, in Polish society, the category of phenomena and processes classified as new spirituality is distinguishable but complex and diverse. In the subsequent stages of the analysis, their socio-demographic determinants were shown, and then the media representations of the new spirituality were identified, categorized, and put into typologies.

Keywords:

religiosity, spirituality, empirical manifestations of spirituality, media representations of spirituality

Barker, E., “The Church Without and the God Within: Religiosity and/or Spirituality,” Religion and Patterns of Social Transformation (eds. D. Marinović Jerolimov – S. Zrinščak – I. Borowik; Zagreb: Institute of Social Research – ISORECEA 2004) 23–47.

Barker, E., “Jeszcze więcej różnorodności i doświadczeń pluralizmu religijnego we współczesnej Europie,” Religia i religijność w warunkach globalizacji (ed. M. Libiszowska-Żółtkowska; Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2007) 127–143.

Bellah, R.N. et al., Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku (trans. D. Stasiak – P. Skurowski – T. Żyro; Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007).

Bellamy, E., “Spiritual Values in a Secular Age,” The Spiritual Challenge of Health Care (eds. M. Cobb – V. Robshaw; London: Churchill Livingstone 1998) 183–198.

Berelson, B., Content Analysis in Communication Research (New York: Free Press 1952).

Berger, H. – Douglas, E., “The Internet as Virtual Spiritual Community: Teen Witches in the United States and Australia,” Religion Online. Finding Faith on the Internet (eds. L.L. Dawson – C. Cowan; New York: Routledge 2004) 175–188.

Boguszewski, R., Kanon wiary Polaków (Komunikat z Badań CBOS 29; Warszawa: CBOS 2015).

Boguszewski, R., Przesądny jak Polak (Komunikat z Badań CBOS 93; Warszawa: CBOS 2018).

Bożewicz, M., Religijność Polaków w ostatnich 20 latach (Komunikat z Badań CBOS 63; Warszawa: CBOS 2020).

Campbell, H., Exploring Religious Community Online. We are One in the Network (New York: Lang 2005).

Campbell, H., “Spiritualising the Internet. Uncovering Discourses and Narratives of Religious Internet Usage,” Heilderberg Journal of Religions on the Internet 1 (2005) 1–26. DOI: https://doi.org/10.11588/rel.2005.1.381.

Chmielewski, M., “Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości. Zarys problematyki,” Roczniki Teologiczne 64/5 (2017) 159–179. DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2017.64.5-8.

Collins, R., Łańcuchy rytuałów interakcyjnych (trans. K. Suwada; Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2011).

Comte-Sponville, A., Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga (trans. E. Aduszkiewicz; Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca 2011).

Davie, G., Socjologia religii (trans. R. Babińska: Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2010).

Dobbelaere, K., Sekularyzacja. Trzy poziomy analizy (trans. R. Babińska; Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2008).

Fuller, R., Spiritual, But Not Religious. Understanding Unchurched America (Oxford: Oxford University Press 2001).

Grabowska, M., Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2018).

Heelas, P., “The Spiritual Revolution: From ‘Religion’ to ‘Spirituality,’” Religions in the Modern

World. Traditions and Transformations (eds. L. Woodhead et al.; London – New York: Routledge 2002) 357–377.

Heelas, P., “Work Ethics, Soft Capitalism and the ‘Turn to Life,”’ Cultural Economy. Cultural Analysis and Commercial Life (eds. P. du Gay – M. Pryke; London: SAGE 2002) 78–96. DOI: https://dx.doi.org/10.4135/9781446218440.n5.

Helland, C., “Religion Online/Online Religion and Virtual Communities,” Religion on the Internet:

Research Prospects and Promises (eds. J. Hadden – D. Cowan; London: JAI Press – Elsevier Science 2000) 205–224.

Hjarvard, S., The Mediatization of Culture and Society (London – New York: Routledge 2013).

Hjarvard, S., “The Mediatization of Religion. A Theory of the Media as Agents of Religious Change,” Northern Lights 6 (2008) 9–26. DOI: https://doi.org/10.1386/nl.6.1.9_1.

Hjarvard, S., “Three Forms of Mediatized Religion. Changing the Public Face of Religion,” Mediatization and Religion. Nordic Perspectives (eds. S. Hjarvard – M. Lovheim; Gothenburg: Nordicom 2012) 21–44.

Höijer, B., “Social Representations Theory. A New Theory for Media Research,” Nordicom Review 32 (2011) 3–16. DOI: https://doi.org/10.1515/nor-2017–0109.

Holmes, P.R., “Spirituality: Some Disciplinary Perspectives,” A Sociology of Spirituality (eds. K. Flanagan – P.C. Jupp; Aldershot: Ashgate 2007) 23–42.

Holsti, O.R., Content Analysis for the Social Sciences and Humanities (Reading, MA: Addison-Wesley 1969).

Jędrzejek, M., “Na ścieżkach duchowości,” Znak 781 (2020) https://www.miesiecznik.znak.com.pl/duchowosc-historia-na-sciezkach duchowosci (accessed 9.04.2022).

King, U., The Search for Spirituality. Our Global Quest for a Spiritual Life (New York: Blue-Bridge 2008).

Klenke, K., “E-Spirituality: Spirituality at The Confluence of Affect and Technology,” Journal of Management, Spirituality & Religion 4 (2007) 234–268. DOI: https://doi.org/10.1080/14766080709518659.

Klimski, W., “Pluralizm religijny w Polsce. Wymiary fenomenu społecznego,” Pluralizm religijny i odmiany ezoteryzmu (eds. A. Wójtowicz – W. Klimski; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2019) 7–35.

Knoblauch, H., “Individualisierung, Privatisierung und Subjektivierung,” Handbuch Religionssoziologie. Veröffentlichungen der Sektion Religionssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (eds. D. Pollack et al.; Wiesbaden: Springer VS 2018) 329–346.

Knoblauch, H., “Privatreligion/Privatisierung,” Metzler – Lexikon Religion. Gegenwart – Alltag – Medien (ed. C. Auffarth; Stuttgart: Metzler 2000) III, 62–64.

Knoblauch, H., Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft (Frankfurt am Main: Campus 2009).

Konecki, K., “Czy ciało może być świątynią duszy? Parareligijny wymiar duchowości Hatha-Jogi,” Studia Humanistyczne AGH 12/3 (2013) 15–16. DOI: https://doi.org/10.7494/human.2013.12.3.15.

Krippendorff, K., Content Analysis. An Introduction to Its Methodology (London: Sage 1980).

Libiszowska-Żółtkowska, M., “Resakralizacja w ponowoczesnej scenerii. Nowe odsłony religii i duchowości,” Religia wobec wyzwań współczesności z perspektywy nauk społecznych (eds. I. Borowik – S. Grotowska – P. Stawiński; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2018) 195–212.

Luckmann, T., Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym społeczeństwie (trans. L. Bluszcz; Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2006).

Lynch, G., The New Spirituality. An Introduction to Progressive Belief in the Twenty-First Century (New York: Tauris 2007).

Majewski, J., “Ewangelia w sieci: słowo o katolickim autorytecie nauczania w Wikipedii [The Gospel on the Web: about the Catholic TeachingAuthority in Wikipedia],” Studia Paedagogica Ignatiana 5 (2017) 153–184. DOI: https://doi.org/10.12775/SPI.2017.5.007.

Mariański, J., “O nowej duchowości – próba opisu zjawiska,” Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne 12/1 (2021) 40–68. DOI: https://doi.org/10.18778/2450–4491.12.04.

Mariański, J., Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2017).

Mariański, J. – Wargacki S., “Nowa duchowość jako megatrend społeczny i kulturowy,” Przegląd Religioznawczy 4 (2011) 127–149.

Marková, I., Dialogicality and Social Representations. The Dynamics of Mind (Cambridge, UK: Cambridge University Press 2003).

Mielicka-Pawłowska, H., “Religijność zorientowana ekologicznie,” Religijne wymiary życia społecznego (ed. H. Mielicka-Pawłowska, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2013) 376–394.

Mielicka-Pawłowska, H., “Religijny wymiar duchowości,” Religijność i duchowość – dawne i nowe formy (eds. M. Libiszowska-Żółtkowska – S. Grotowska; Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2010) 45–65.

Misztal, W., “Przestrzeń medialna jako przestrzeń także duchowości [Media Space as a Space also for Spirituality],” Studia i Perspektywy Medioznawcze 2 (2020) 157–169.

Moscovici, S., The Invention of Society. Psychological Explanations to Social Phenomena (Cambridge, UK: Polity Press 1993).

Moscovici, S., “Notes Towards a Description of Social Representations,” European Journal of Social Psychology 18 (1988) 211–250. DOI: https://doi.org/10.1002/ejsp.2420180303.

Moscovici, S., “The Myth of the Lonely Paradigm: A Rejoinder,” Social Research 51(1984) 939–967.

Moscovici, S., “The Phenomenon of Social Representations,” Social Representations (eds. R.M.F. Farr – S. Moscovici; Cambridge, UK: Cambridge University Press 1984) 3–69.

Moscovici, S., Psychoanalysis. Its Image and Its Public (Oxford: Blackwell 2002)

Moscovici, S., Social Representations. Explorations in Social Psychology (Cambridge, UK: Polity Press 2000).

Moscovici, S., “Why a Theory of Social Representations?,” Representations of the Social. Bridging Theoretical Traditions (eds. K. Deaux – G. Philogéne; Oxford, UK: Blackwell 2001) 8–35.

Motak, D., “Religia – religijność – duchowość. Przemiany zjawiska i ewolucja pojęcia,” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 43 (2010) 201–218.

Neuendorf, K.A., The Content Analysis Guidebook (London: Sage 2007).

Pasek, Z. – Dyczewska, A., “Człowiek i natura. Nowy projekt nowej duchowości,” Problemy Ekorozwoju 7/2 (2012) 67–76.

Ramasubramanian, S., “Media and Spirituality,” Media and Social Life (eds. M.B. Oliver – A.A. Raney; New York: Routledge 2014) 46–62.

Rautela, S. – Sharma, A., “Spirituality and Social Media: Connecting the Dots,” International Journal of Interactive Mobile Technologies (JIM) 13 (2019) 81–98. DOI: https://doi.org/10.3991/ijim.v13i09.8863.

Roof, W.C., Spiritual Marketplace. Baby Boomers and the Remaking of American Religion (Princeton: Princeton University Press 1999).

Sá Martino, M.L., The Mediatization of Religion. When Faith Rocks (Burlington: Ashgate 2013).

Sadłoń, W., „Religijność Polaków,” Kościół w Polsce. Raport (eds. M. Przeciszewski – R. Łączny; Warszawa: Katolicka Agencja Informacyjna 2021) 13–20.

Schlehofer, M.M. – Omoto, A.M. – Adelman, J.R., “How Do ‘Religion’ and ‘Spirituality’ Differ? Lay Definitions Among Older Adults,” Journal for the Scientific Study of Religion 47/3 (2008) 411–425.

Siegers, P., “Spiritualität – sozialwissenschaftliche Perspektiven auf ein umstrittenes Konzept,” Analyse & Kritik 36/1 (2014) 5–30.

Sierocki, R., “Oblicza religii, religijności i duchowości w świetle wyników badań w raportach trendowych [The Faces of Religion, Religiosity, and Spirituality in the Light of the Results of the Trend Reports Research],” Studia Humanistyczne AGH 20/3 (2021) 51–68. DOI: https://doi.org/10.7494/human.2021.20.3.51.

Skurzak, J., Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii (Warszawa: Liberi Libri 2020).

Szulich-Kałuża, J., “The Pluralism of Spirituality in Press Coverage,” Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society (ed. L. Dyczewski; Washington, DC:

The Council for Research in Values and Philosophy 2015) 141–155.

Szulich-Kałuża, J., “Tożsamość religijna w dobie mediatyzacji religii [Religious Identity in the era of the Mediatization of Religion],” Roczniki Nauk Społecznych 13/1 (2021) 133–150. DOI: https://doi.org/10.18290/rns21491.9.

Taylor, Ch., Oblicza religii dzisiaj (trans. A. Lipszyc; Kraków: Znak 2002).

Waaijman, K., “Spirituality – A Multifaceted Phenomenon. Interdisciplinary Explorations,” Studies in Spirituality 17 (2007) 1–113. DOI: https://doi.org/10.2143/SIS.17.0.2024643.

Wargacki, S., “Duchowość w kulturze ponowoczesnej,” Zeszyty Naukowe KUL 59/4 (2016) 27–51.

Wuthnow, R., After Heaven. Spirituality in America Since the 1950s. (Berkeley, CA – Los Angeles, CA: University of California Press 1998).

Zduniak, A., “Duchowość w epoce mediów elektronicznych,” Media i religia. Nowy kontekst komunikacji (eds. R. Sierocki – M. Sokołowski – A. Zduniak; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2016) 61–73.

Zinnbauer, B.J. et al., “Religion and Spirituality: Unfuzzying the Fuzzy,” Journal for the Scientific Study of Religion 36/4 (1997) 549–564. DOI: https://doi.org/10.2307/1387689.

Zulehner, P.M., Spiritualität – mehr als Megatrend (Ostfildern: Schwabenverlag 2004).

Download

Published
2022-12-21


Szymczak, W., & Szulich-Kałuża, J. (2022). Religious or Spiritual? Empirical Manifestations of Contemporary Changes in Poles’ Self-Declarations and Media Representations. Verbum Vitae, 40(4), 813–842. https://doi.org/10.31743/vv.13903

Wioletta Szymczak  wioletta.szymczak@kul.pl
The John Paul II Catholic Univeristy of Lublin

Wioletta Szymczak, Dr. Hab. in the humanities, sociological sciences; a professor at the John Paul II Catholic University of Lublin; research interests: sociology of religion, sociology of social participation, methodology of qualitative research.

https://orcid.org/0000-0002-8749-8862
Justyna Szulich-Kałuża 
The John Paul II Catholic University of Lublin

Justyna Szulich-Kałuża, Dr. habil., Associate Professor, Director of the Institute of Journalism and Management,Department of Visual Communication and New Media, the John Paul II Catholic University of Lublin; research interests: visual communication, mediatization of religion, intercultural communication, methodology of qualitative research, techniques for research media messages (content analysis, semantic field analysis, frame analysis, discourse analysis, multimodal metaphor analysis).

https://orcid.org/0000-0002-6845-168XLicense

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK