“Seek Peace and Pursue It” (1 Pe 3:11). The Concept of Peace in the Letters of St. Peter

Stanisław Hałas

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Poland


Abstract

In the Letters of St. Peter, and especially in his First Letter, we find an original understanding of peace as God’s goodness for those who resist taking revenge for the bad treatment they have received from a malevolent environment. The Author of the Letter convinces his addressees with a long citation from Psalm 33 LXX in 1 Pe 3:10-12. The Second Letter of Peter sees peace in yet another light, as an attitude of Christians that is revealed in the highest moral perfection, attainable through a profound knowledge of Christ.

Keywords:

eirēnē, diōkō, epignōsis, peace, grace

Bartnicki R., „W trosce o czystość wiary (Drugi List św. Piotra)”, Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa (Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych 10; Warszawa: ATK 1992) 142-155.

Bobryk G., „Pojęcie cedeka i rasza na tle starożytnego Bliskiego Wschodu i w Starym Testamen-cie – znaczenie ogólne”, Nie wstydzę się Ewangelii. Księga pamiątkowa dla biskupa profesora Zbigniewa Kiernikowskiego w 65. rocznicę urodzin (red. W. Chrostowski) (Warszawa: Vocatio 2011).

Czerski J.M., Literatura epistolarna Nowego Testamentu. II. Listy deuteropawłowe, List do Hebrajczyków, listy katolickie (Opolska Biblioteka Teologiczna 146; Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2014).

Elliott J. H., 1 Peter. A New Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bi-ble; New York, NY: Doubleday 2000). DOI: https://doi.org/10.5040/9780300261769

Grundmann W., Der Brief des Judas und der Zweite Brief des Petrus (Theologischer Hand-kommentar zum Neuen Testament 15; Berlin: Evangelische Verlagsanstalt 1974).

Hałas S., Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki (Wydział Teologiczny. Studia 18; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2011).

Hałas S., Pierwszy List św. Piotra. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB.NT 17; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007).

Koehler L. – Baumgartner W. – Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 2008).

Neyrey J.H., „Drugi List świętego Piotra”, Katolicki komentarz biblijny (red. J.M. Fitzmyer – R.E. Brown – R.E. Murphy) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 2013) 1513-1521.

Villiers de P., „Peace in the Pauline Letters: A Perspective on Biblical Spirituality”, Neotes-tamentica 43/1 (2009) 1-26.

Rosik M., Pierwszy List do Koryntian (NKB.NT 7; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2009).


Published
2016-12-01


Hałas, S. (2016). “Seek Peace and Pursue It” (1 Pe 3:11). The Concept of Peace in the Letters of St. Peter. Verbum Vitae, 30, 179–194. https://doi.org/10.31743/vv.1731

Stanisław Hałas  stanha@poczta.onet.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych w Krakowie. Opublikował m. in. Pierwszy List św. Piotra. Wstęp - przekład z oryginału - komentarz (NKB NT XVII), Częstochowa 2007; Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowidniki, Kraków 2011.License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK