The Church’s Concern for Peace: The Moral-Theological Perspective

Jerzy Gocko

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Teologii Moralnej , Poland
http://orcid.org/0000-0002-6513-5681


Abstract

The article shows the most important aspects of the Church’s commitment to peace from the perspective of the moral theology. Preliminary considerations on the essence of peace referred to as the category of the common good and perceived as an important element of the social order, which by its nature stands for the moral order, directed the main current of reflection towards the personalistic and  ethical dimensions. The compilation of peace and the truth allowed to combine the moral order with an idea of the human rights. It has been also indicated that the concern for peace ought to be free from ideology, which characterises some of the contemporary pacifistic movements. Scientific analysis confirmed that the Catholic concept of peace is built on the basis of the personalistic anthropology. The human person is the ultimate foundation of peace, upon which the entire social experience is built.

Keywords:

peace, human rights, the social doctrine of the Church, moral theology, pacifism

Benedykt XVI, Orędzie na XXXIX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia „Pokój w prawdzie” (2006).

De la Torre J., „Drogi pokoju: krytyczna ocena rozmaitych opcji na rzecz pokoju” (tł. G. Ostrowski), Communio 9/5 (1989) 84-94.

Franciszek, Orędzie na XLVII Światowy Dzień Pokoju „Braterstwo podstawą i drogą do pokoju” (2014).

Gianelli A., Tornielli A., Papieże a wojna. Od pierwszego światowego konfliktu do ataku na Irak (tł. L. Rodziewicz) (Kraków: Wydawnictwo M 2006).

Góralczyk G., „Rewolucja bez przemocy”, Communio 14/4 (1994) 74-87.

Góralczyk P., „Pokój”, Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego (red. J. Nagórny, K. Jeżyna) (Radom: POLWEN 2005) 398-402.

Juros H., „Prawda jako warunek pokoju w nauczaniu Jana Pawła II”, Communio 7/4 (1987) 78-98.

Jan Paweł II. Orędzie na XIII Światowy Dzień Pokoju „Prawda siłą pokoju” (1980).

Jan Paweł II, Orędzie na XV Światowy Dzień Pokoju „Pokój - dar Boga powierzony ludziom” (1982).

Jan Paweł II, Orędzie na XVII Światowy Dzień Pokoju „Pokój rodzi się z serca nowego” (1984).

Jan Paweł II, Orędzie na XIX Światowy Dzień Pokoju „Pokój jest wartością, która nie zna po-działów Północ-Południe, Wschód i Zachód: jest tylko jeden pokój” (1986).

Jan Paweł II. Orędzie na XXV Światowy Dzień Pokoju „Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju” (1992).

Jan Paweł II, Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Pokoju „Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje! (2000).

Jan Paweł II, Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Pokoju „Encyklika «Pecem in terris» – nieu-stanne zobowiązanie” (2003).

Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris (1963).

Katechizm Kościoła Katolickiego (1992).

Léon-Dufour X., „Pokój”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour, tł. K. Romaniuk) (Poznań: Pallottinum 1990) 700-705.

Nagórny J., „Prawo do pokoju”, Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i ety-ka (red. P. Morciniec – S. L. Stadniczeńko) (Opole: Wyd. UO 2004) 237-263.

Paweł VI, Orędzie na II Światowy Dzień Pokoju „Rozwój praw człowieka - drogą do pokoju” (1969).

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio (1967).

Skorowski H., „Problematyka wojny i pokoju w nauce społecznej Kościoła”, Communio 16/4 (1996) 88-103.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gau-dium et spes” (1965).

Zwoliński A., Wojna. Wybrane zagadnienia (Kraków: Wydawnictwo WAM 2003).


Published
2016-12-01


Gocko, J. (2016). The Church’s Concern for Peace: The Moral-Theological Perspective. Verbum Vitae, 30, 277–293. https://doi.org/10.31743/vv.1732

Jerzy Gocko  jerzy@gocko.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Teologii Moralnej

Prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB, kierownik katedry teologii moralnej społecznej KUL, wykładowca w WSDTS w Krakowie, redaktor naczelny „Seminare” i „Roczniki Teologiczne” z. 3: Teologia moralna. E-mail: Jerzy@Gocko.pl

http://orcid.org/0000-0002-6513-5681License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK